Limit zakupu usług niematerialnych nie obowiązuje w SSE

Pojawiło się uzasadnienie zeszłorocznego wyroku NSA w sprawie zasad stosowania art. 15e updop (usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych ) i dochody zwolnione – w szczególności tzw. strefowe. Z uzasadnienia: 15e ust. 1 updop ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych (KUP) określonych kosztów, tzn. ponoszonych na wskazane w przepisie usługi. Dotyczy to kosztów, które przewyższają wskazany limit i są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów…

NSA rozwiał wątpliwości. Koszty usług niematerialnych w działalności zwolnionej nie podlegają limitowaniu z art. 15e updop.

NSA rozwiał wątpliwości. Koszty usług niematerialnych w działalności zwolnionej nie podlegają limitowaniu z art. 15e updop. Co więcej NSA potwierdził, że przy kalkulacji limitu EBITDA nie należy uwzględniać przychodów i kosztów zwolnionych z opodatkowania. Przypomnijmy, funkcjonujący od 1 stycznia 2018 r. art. 15e updop ograniczył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie określonych  usług od podmiotów powiązanych, jeżeli ich wartość przekroczyła wskazaną w przepisać kwotę. Bardzo szybko…

Odpisy amortyzacyjne, w skład których wchodzi koszt usług niematerialnych, podlegają limitowi z art. 15e Ustawy o CIT

26 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 1466/19) orzekł, że ograniczenie w odliczeniu kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych. W analizowanej sprawie spółka (dalej: Spółka) nabywała za pośrednictwem udziałowca usługi niematerialne bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych i ujmowała ich koszt w wartości początkowej. Niektóre z nabywanych usług mogły być zakwalifikowane jako usługi niematerialne podlegające ograniczeniom z art. 15e ustawy o CIT. Zgodnie z tym…

Kryterium cenotwórczego charakteru wydatku na usługi niematerialne bez podstawy w przepisach

3 kwietnia 2019 r. zapadł korzystny dla podatników wyrok dotyczący zasad rozliczania limitów wydatków na nabywane w grupie usługi niematerialne i opłaty licencyjne. WSA we Wrocławiu opowiedział się za szerokim rozumieniem bezpośredniego związku nabywanych usług niematerialnych z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub świadczeniem usługi, skutkujące niezaliczaniem do limitu 3 mln złotych i 5% EBITDA rocznie. Kilka dni temu upłynął termin na złożenie pierwszego zeznania rocznego…

Zmiany w podatkach 2019: Fiskus dostał więcej narzędzi do walki z unikaniem opodatkowania

Jednym z nich jest nowelizacja przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Od 2019 roku klauzula dotyczy szerszego kręgu podmiotów, obejmuje bowiem nie tylko podatników, ale także płatników. Może więc mieć zastosowanie na przykład do firm, które pobierają podatek u źródła lub stosują zwolnienie z tego podatku przy wypłacanych zagranicę należnościach licencyjnych, odsetkach czy wynagrodzeniu za usługi. Szerszy jest także krąg sytuacji, których klauzula dotyczy. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018…

Ograniczenie w zaliczeniu do KUP dotyczy wydatków na usługi niematerialne wyrażonych w kwocie brutto

Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre usługi niematerialne ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ust. 1 ustawa o CIT) odnosi się do wydatków wyrażonych w kwocie brutto – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS) w interpretacji indywidualnej wydanej 12 czerwca 2018 r. (0114-KDIP2-3.4010.96.2018.2.MC). Zdaniem wnioskodawcy, ww. limit kwotowy, ze względu na brak jednoznacznego…

Nabycie usług refakturowanych przez podmiot powiązany – poza limitem dla usług niematerialnych?

Jedną z najistotniejszych zmian wprowadzonych do ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 r. jest limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na niektóre kategorie usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych. Ustawa o CIT przewiduje jednak pewne wyłączenia ze stosowania tego limitu m. in. dla usług refakturowanych w rozumieniu ustawy o VAT. Przy dokonywaniu wykładni wspomnianego wyłączenia pojawiła się wątpliwość czy może mieć on zastosowanie do podmiotu, który nabywa usługę refakturowaną…