Polskie przepisy dotyczące „szybkiego VAT” od WNT paliw są niezgodne z prawem UE

9 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-855 G. sp. z o.o. orzekł, że konieczność zapłaty przez podatników podatku VAT w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE jest sprzeczne z przepisami UE. Obecnie w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw silnikowych, szczegółowo określonych w przepisach ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do zapłaty VAT w terminie 5 dni od dnia ich nabycia. Z kolei brak zapłaty VAT należnego za te nabycia w wskazanym…

Objaśnienia podatkowe do Pakietu e-commerce

1 września 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało wyczekiwane Objaśnienia podatkowe w zakresie tzw. pakietu VAT e-commerce wprowadzonego ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do tej pory jedynym dokumentem, który pomagał podatnikom w interpretacji przepisów Pakietu e-commerce, były Noty wyjaśniające wydane przez Komisję Europejską. Magdalena Jaworska, Wiktoria Prusak Co prawda MF wydał w czerwcu projekt objaśnień podatkowych w zakresie…

SLIM VAT 2 – co nas czeka w zakresie ulgi na złe długi

W ramach upraszczania rozliczeń VAT Ministerstwo Finansów opublikowało kolejną odsłonę pakietu zmian w obszarze VAT, tzw. pakiet SLIM VAT 2.  Planowane zmiany zakładają m.in dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE z dnia 15 października 2020 r. w sprawie C-335/19, w którym Trybunał stwierdził niezgodność z Dyrektywą VAT polskich regulacji w obszarze ulgi na złe długi. Regulacje te umożliwiają podatnikom – wierzycielom, pod pewnymi warunkami, skorygowanie podatku VAT…

Czy jedna ściana może pokrzyżować plany?

Klasyfikacja na gruncie VAT sprzedaży działki, na której stoi fragment innego budynku Ustawa o VAT zwalnia od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane (art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o VAT). Podatnicy niejednokrotnie muszą zmierzyć się jednak z koniecznością ustalenia, czy grunt, który ma być przedmiotem dostawy faktycznie może zostać uznany za niezabudowany. Dotyczy to m.in. przypadków sprzedaży gruntów, na których znajdują się elementy budynków należących do właścicieli,…

Jak pandemia wpływa na obieg i przechowywanie faktur ?

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z wieloma trudnościami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z uwagi na zmianę formuły pracy, w tym przejście na pracę zdalną, jednym z takim wyzwań jest zapewnienie zgodnego z ustawą o VAT sposobu obiegu oraz przechowywania faktur w formie papierowej. Odpowiedzią na to wyzwanie, w czasach szybko postępującej cyfryzacji, może być przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej. Rozwiązanie to z jednej strony pozwala zredukować koszty…

Sprzedaż towarów w obrocie międzynarodowym za pośrednictwem zagranicznego magazynu – warto pomyśleć o usprawnieniu rozliczeń VAT

Obecna sytuacja „covidowa” i problemy z płynnością finansową wielu podatników sprawiły, że coraz częściej pojawia się pytanie o wprowadzenie narzędzi usprawniających rozliczenia i procesy podatkowe oraz wpływających na poprawę cash flow przedsiębiorstw. Na pomoc podatnikom mogą iść ostatnie zmiany w VAT wprowadzone w ramach tzw. pakietu Quick fixes. I jakkolwiek powodem wprowadzenia pakietu było usprawnienie, ujednolicenie oraz uszczelnienie europejskiego systemu VAT, to warto im się przyjrzeć bliżej również w aspekcie…

Nowa matryca stawek VAT coraz bliżej

O zmianie ustawy o VAT, która wprowadzi nową matrycę stawek VAT oraz obowiązkowy split payment jest głośno od wielu miesięcy. Dla przypomnienia – nowa matryca stawek, ma na celu uporządkowanie stawek VAT na produkty tej samej kategorii. Wydaje się, że najwięcej emocji budziła do tej pory propozycja podwyższenia stawki VAT z 5% do 23% na napoje owocowe z co najmniej 20% zawartością soku. Na posiedzeniu 19 lipca b.r. Sejm zdecydował jednak o pozostawieniu obniżonej…

Quick fixes czyli „szybkie zmiany” już niebawem

Długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji 24 czerwca 2019 r. Zakończone zostały konsultacje społeczne i obecnie projekt jest na etapie dalszych prac w Ministerstwie Finansów. Można przypuszczać, że projekt zostanie niedługo przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany pod obrady Sejmu na pierwszych posiedzeniach po wakacjach. Celem projektu jest implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów znowelizowanej Dyrektywy Rady 2006/112 dotyczących…

Brak neutralności w zakresie WNT niezgodny z Dyrektywą 2006/112/WE

12 lipca 2019 pojawił się kolejny wyrok dotyczący niezgodności polskiej ustawy o VAT z Dyrektywą 2006/112/WE w zakresie braku neutralności przepisów regulujących kwestie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i krajowego odwrotnego obciążenia. Tym razem w sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 141/19), który podzielił stanowisko podatnika. Sprawa trafiła do WSA w wyniku odwołania się podatnika od negatywnego stanowiska Dyrektora…

Posiadanie oddziału w Polsce nie gwarantuje prawa do zwrotu VAT

Kolejny już raz Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie zwrotu podatku naliczonego podatnikom posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ale nie dokonujących tu żadnych czynności opodatkowanych. Wyrok NSA z 27 czerwca 2019 r. (sygn. I FSK 795/17) był wynikiem wystąpienia oddziału spółki niemieckiej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zwrotu podatku naliczonego i rozstrzygnięcia czy oddziałowi przysługuje zwrot podatku na podstawie art. 3 Dyrektywy 2008/9/WE…