Rabat pośredni w transakcjach transgranicznych – najnowsze stanowisko NSA i TSUE

Zagadnienie rabatów pośrednich w transakcjach krajowych było już przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych, w tym również TSUE. Choć kwestia wykazywania dla celów VAT rabatów pośrednich nie jest uregulowana w przepisach, to jednak w zakresie rabatów pośrednich udzielanych przez podmioty krajowe jest już ugruntowane stanowisko organów i sądów – na podstawie noty księgowej jest dokonywane obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego u sprzedawcy (wypłacającego rabat) i obniżenie podatku…

Stawka 0% w WDT – czyli zmiana, której nie ma

Cykl przedstawiający 7 zmian w przepisach o VAT, które od 1 lipca 2020 mogą mieć wpływ na rozliczenia podatników kończymy zmianą medialną – czyli zmianą, której nie ma a mimo to wielu podatników obawia się jej skutków. Jak to możliwe? To wynik przede wszystkim szeregu błędów i uproszczeń. Czwartym elementem pakietu Quick Fixes, który jako jedyny został wprowadzony nie nowelizacją Dyrektywy 2006/112 ale zmianą rozporządzenia Rady (UE) 282/2011 było wprowadzenie…

Zmiany warunków zastosowania 0% stawki VAT przy WDT

Od 1 lipca br w ramach tzw. Quick Fixes wejdą w życie zmiany dotyczące warunków zastosowania 0% stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Zmiany mają na celu dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy 112 WE. Od tej daty bezwzględnym warunkiem zastosowania 0% stawki VAT przy WDT będzie posiadanie przez nabywcę ważnego numeru VAT UE wydanego przez administrację podatkową innego kraju niż kraj wysyłki towaru. Dodatkowo numer…

Dyrektor KIS wyjaśnia Quick Fixes w zakresie dokumentów do stawki 0% VAT w WDT

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany do unijnego systemu VAT tzw. Quick Fixes, dotyczące m.in. warunków do stosowania stawki 0% VAT do dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT). Część zmian wynika z dyrektywy 2006/112/WE i wymaga implementacji (nadal czekamy na przepisy krajowe). Jednak zmiany wprowadzone bezpośrednio do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 282/2011 (Rozporządzenie 282/2011) już obowiązują. Nowe regulacje przysparzają podatnikom problemów interpretacyjnych, czego efektem są zapytania…

„Quick fixes” – szybka naprawa coraz bliżej – magazyny typu call-off

W podatkowym legislacyjnym szaleństwie jakiego doświadczamy w ostatnim czasie warto pamiętać, że teoretycznie od 2020 r. VAT w handlu transgranicznym doczeka się uproszczeń i oczekiwanych zmian dzięki zmianie Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT) i rozporządzeń UE, czyli dzięki tzw. quick fixes. Dotyczy to również kwestii magazynów konsygnacyjnych (call-off stocks). Obecny system VAT w Unii miał mieć charakter przejściowy, ale trwa w najlepsze od 1993 r. „Quick fixes” są narzędziem „szybkiego” reagowania…

Granice odpowiedzialności importera za VAT w procedurze 42 zdaniem TSUE

Kwestia zwolnienia VAT dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 jest przedmiotem kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem TSUE rozpatrywał zakres odpowiedzialności importera za VAT importowy, którego naliczenie jest konsekwencją nieuczciwego działania kontrahentów odpowiedzialnych za wywóz towaru z kraju importu do innego państwa UE. Procedura 42 oznacza w uproszczeniu dopuszczenie do obrotu (import) towarów ze zwolnieniem VAT i następnie ich wewnątrzwspólnotową dostawę. W sprawie, którą…

Jak pokazać samofakturowanie w JPK_FA?

Co do zasady to podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Następnie taką fakturę powinno się przekazać nabywcy. Możliwa jest jednak zamiana tych ról, czyli tzw. samofakturowanie. W takim przypadku to nabywca, w imieniu sprzedawcy, wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż dostawcy. Najczęściej można spotykać się z taką sytuacją w przypadku transakcji transgranicznych (WDT, WNT), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozwiązanie wdrożyć również…

NSA nadąża za biznesem – jedna WDT mimo przerwy w transporcie

Biznesowa rzeczywistość to ciągłe zmiany. Przedsiębiorcy, by sprostać wymaganiom i dynamice rynku, muszą modyfikować nie tylko swoją ofertę, lecz również procedury. Istotną rolę, w szczególności na rynku międzynarodowym, odgrywa logistyka. Organizacja transportu, miejsce dostawy, zapewnienie określonego poziomu dostępności towarów, przepakowanie towaru w zbiorczych „hubach” – to istotne zmienne, które dziś determinują sposób dokonywania dostaw. Również traktowanie podatkowe VAT, w świetle zasady neutralności, powinno podążać za zmieniającą się…

Jak potraktować dostawę towarów do niezarejestrowanego kontrahenta unijnego?

Wydawałoby się, że temat stary, omówiony i mamy wypracowane korzystne stanowisko dla polskich podatników. Nic bardziej mylnego. Organy podatkowe nadal prezentują stanowisko, że w sytuacji dokonania dostawy i wystawienia faktury dla podmiotu, który okaże się niezarejestrowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej, polskiemu podatnikowi nie przysługuje prawo do zastosowania w przypadku WDT preferencyjnej stawki zero procent. Organy podatkowe (choć są wyjątki od reguły) swoje stanowisko argumentują literalnym…

Łańcuchowy zawrót głowy

Jak opodatkować łańcuchy to częsty problem w firmach zajmujących się dystrybucją towarów w skali międzynarodowej. Chodzi o sytuacje, gdy kilku transakcjom zakupu-sprzedaży towarzyszy jeden transport towarów. Przykładowo towary sprzedawane między trzema podmiotami A-B-C są transportowane bezpośrednio od A do C między dwoma krajami członkowskimi. Jedno jest pewne – tylko jedna dostawa może być „ruchoma” (wewnątrzwspólnotowa, czyli bez VAT), a pozostałe są „nieruchome” (lokalne, czyli z VAT). Nie ma natomiast pewności jakie przesłanki…