Interpretacje w sprawie faktoringu sprzeczne z ideą tej formy finansowania

Faktoring jest umową, na podstawie której przedsiębiorca przenosi na faktora własność wierzytelności wynikających ze sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Istotne jest, że ryzyko niewypłacalności kontrahentów co do zasady przejmuje faktor i zajmuje się windykacją wierzytelności. Przedsiębiorca, który wystawił faktury nie musi czekać na ich zapłatę przez kontrahenta, środki pieniężne otrzymuje od faktora. Faktoring zyskuje coraz większą popularność. Z informacji publikowanych przez Polski Związek Faktorów wynika, że aktualnie korzysta z niego 18…

Zaskakujące stanowisko organu interpretacyjnego co do kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu wierzytelności własnych

Jak świat stary, w biznesie niekiedy bardziej korzystnie jest pozbyć się trudnej wierzytelności, niż czekać na zapłatę przez nierzetelnego kontrahenta. Najczęściej zbycie wierzytelności odbywa się za cenę niższą od wartości nominalnej takiej wierzytelności. Co oznacza, że podatnik w istocie ponosi stratę. Strata ta jednak nie może stanowić kosztu podatkowego w podatku dochodowym, jeżeli zbywana wierzytelność nie stanowiła przychodu należnego (tj. już wcześniej zadeklarowanego do opodatkowania). Chociaż przepisy nie mówią o tym…

Sprzedaż wierzytelności odsetkowych bez kosztów podatkowych

Naczelny Sąd Administracyjny w wydanym 17 kwietnia 2019 rok (sygn. II FSK 1153/17) potwierdził negatywne dla podatników  stanowisko, zgodnie z którym w związku ze sprzedażą wierzytelności odsetkowych zbywanych wraz z kwotą główną udzielonej pożyczki podatnikowi nie przysługuje prawo rozpoznania kosztów podatkowych. Art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyklucza możliwość rozpoznawania w kosztach podatkowych strat powstałych na odpłatnym zbyciu wierzytelności, przy…