Rabat pośredni w transakcjach transgranicznych – najnowsze stanowisko NSA i TSUE

Zagadnienie rabatów pośrednich w transakcjach krajowych było już przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych, w tym również TSUE. Choć kwestia wykazywania dla celów VAT rabatów pośrednich nie jest uregulowana w przepisach, to jednak w zakresie rabatów pośrednich udzielanych przez podmioty krajowe jest już ugruntowane stanowisko organów i sądów – na podstawie noty księgowej jest dokonywane obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego u sprzedawcy (wypłacającego rabat) i obniżenie podatku…

Opublikowany wyrok TSUE w sprawie WNT – 30 dni na odzyskanie odsetek na korzystnych zasadach

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (wyrok z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19). Zaczęły zatem biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz złożenie wniosków o nadpłatę (w celu otrzymania pełnego oprocentowania). Dla przypomnienia, Trybunał uznał za niezgodny z Dyrektywą VAT brak neutralności finansowej przy rozliczeniu podatku należnego i naliczonego…

Brak neutralności w zakresie WNT niezgodny z Dyrektywą 2006/112/WE

12 lipca 2019 pojawił się kolejny wyrok dotyczący niezgodności polskiej ustawy o VAT z Dyrektywą 2006/112/WE w zakresie braku neutralności przepisów regulujących kwestie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i krajowego odwrotnego obciążenia. Tym razem w sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 141/19), który podzielił stanowisko podatnika. Sprawa trafiła do WSA w wyniku odwołania się podatnika od negatywnego stanowiska Dyrektora…

„Quick fixes” – szybka naprawa coraz bliżej – magazyny typu call-off

W podatkowym legislacyjnym szaleństwie jakiego doświadczamy w ostatnim czasie warto pamiętać, że teoretycznie od 2020 r. VAT w handlu transgranicznym doczeka się uproszczeń i oczekiwanych zmian dzięki zmianie Dyrektywy 2006/112 (Dyrektywa VAT) i rozporządzeń UE, czyli dzięki tzw. quick fixes. Dotyczy to również kwestii magazynów konsygnacyjnych (call-off stocks). Obecny system VAT w Unii miał mieć charakter przejściowy, ale trwa w najlepsze od 1993 r. „Quick fixes” są narzędziem „szybkiego” reagowania…

Opodatkowanie akcyzą i VAT w transakcjach łańcuchowych – TSUE o WNT paliw

Opodatkowanie VAT i opodatkowanie akcyzą opierają się na swoistych dla tych podatków zasadach. W związku z tym, że w ramach dostawy towarów, które kwalifikowane są do wyrobów akcyzowych, zachodzi konieczność ustalenia obowiązków zarówno w VAT, jak i w akcyzie, pojawiają się pytania o wzajemne relacje tych podatków. Kwestia ta została rozpatrzona w kontekście transakcji łańcuchowej wewnątrzwspólnotowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie czeskiej spółki AREX CZ a.s. (AREX, Spółka). AREX…

Wiążąca informacja stawkowa – nowe narzędzie dla podatników

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie kolejnej hybrydy indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – obok wiążącej opinii zabezpieczających i wiążących informacji akcyzowych mają pojawić się wiążące informacje stawkowe tzw. WIS. Jak sama nazwa sugeruje ma być to instytucja odnosząca się do stawek VAT. Wiążąca informacja stawkowa ma być wydawana – w formie decyzji – na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia…

Dobra wiara podatnika będącego importerem i dostawcą – ma jednak znaczenie

W kolejnym wyroku TSUE C-528/17 w sprawie Milan Božičevič Ježovnik z 25 października 2018, dobra wiara jest kluczowa dla uznania prawa podatnika do zwolnienia z podatku VAT w przypadku importu towarów, który następnie stanowi przedmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej. Sprawa dotyczyła podatnika słoweńskiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przywozu i dystrybucji bananów. Podatnik przywoził do Słowenii banany pochodzące z państw trzecich, które następnie były przeznaczone do transportu do innego…

Odwrotne obciążenie i ograniczenie prawa do odliczenia – różne stanowiska sądów

W ostatnim czasie przed WSA w Opolu zapadł kolejny już wyrok stwierdzający, iż nie są niezgodne z Dyrektywą VAT przepisy ustawy o VAT ograniczające prawo do odliczenia podatku (sygn. akt I SA/Op 246/18). Według WSA nie są niezgodne z prawem UE przepisy mówiące o braku możliwości rozliczenia w tej samej deklaracji podatku należnego i naliczonego z tytułu importu usług/WNT/transakcji krajowych objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia w sytuacji niewykazania podatku należnego z tytułu tych transakcji w terminie 3…

Jak pokazać samofakturowanie w JPK_FA?

Co do zasady to podatnik dokonujący sprzedaży jest zobowiązany do wystawienia faktury dokumentującej tę sprzedaż. Następnie taką fakturę powinno się przekazać nabywcy. Możliwa jest jednak zamiana tych ról, czyli tzw. samofakturowanie. W takim przypadku to nabywca, w imieniu sprzedawcy, wystawia fakturę dokumentującą sprzedaż dostawcy. Najczęściej można spotykać się z taką sytuacją w przypadku transakcji transgranicznych (WDT, WNT), ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rozwiązanie wdrożyć również…

Faktura przed dostawą – moment powstania obowiązku podatkowego w WNT

Polskie przepisy za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru uznają datę wystawienia faktury, a w przypadku opóźnienia w wystawieniu faktury – 15 dnia miesiąca następującego po dostawie towarów będącej przedmiotem WNT. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy, gdy faktura została wystawiona, ale to dostawa towarów uległa opóźnieniu? Opóźnienia w dostawie są czymś powszechnym w biznesie. Awaria systemu magazynowego, uszkodzenie towarów, opóźnienia w przewozie czy gromadzenie towarów w celu ograniczenia…