Rabat pośredni w transakcjach transgranicznych – najnowsze stanowisko NSA i TSUE

Zagadnienie rabatów pośrednich w transakcjach krajowych było już przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych, w tym również TSUE. Choć kwestia wykazywania dla celów VAT rabatów pośrednich nie jest uregulowana w przepisach, to jednak w zakresie rabatów pośrednich udzielanych przez podmioty krajowe jest już ugruntowane stanowisko organów i sądów – na podstawie noty księgowej jest dokonywane obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego u sprzedawcy (wypłacającego rabat) i obniżenie podatku…

Wyrok NSA: przenoszenie nadwyżki VAT nie podlega przedawnieniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt I FSK 126/20 stwierdził, że prawo do przenoszenia nadwyżki VAT nie podlega ograniczeniu ze względu na terminy przedawnienia. To przełomowe rozstrzygnięcie, bowiem odchodzi od dotychczasowego, niekorzystnego dla podatników, stanowiska sądów administracyjnych. Sprawa, którą rozstrzygał NSA, dotyczyła zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do dysponowania nadwyżką VAT przenoszoną na kolejne okresy rozliczeniowe. W ocenie organów podatkowych, wykazywane przez podatnika nadwyżki VAT…

Termin 5 lat na rozliczenie straty spółki nie biegnie w czasie funkcjonowania PGK – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20). Przypomnijmy,…

TSUE: Sankcja 20% w ustawie o VAT niezgodna z prawem UE

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, w którym uznał, że przepisy polskiej ustawy VAT w zakresie sankcji 20% naruszają regulacje unijne. TSUE w szczególności skupił się nie niedopuszczalnym zobowiązaniu organów podatkowych do automatycznego ustalenia sankcji 20% bez uwzględnienia okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru naruszenia przepisów. Orzeczenie TSUE otwiera podatnikom drogę do zakwestionowania rozstrzygnięć, w których organy ustaliły dodatkową sankcję VAT. Czego…

WSA w Warszawie o wspieraniu nowych inwestycji

15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wypowiedział się na temat zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego w związku z realizacją nowej inwestycji w oparciu o decyzję o wsparciu. Skład orzekający zgodził się z poglądem podatnika, zgodnie z którym cały dochód z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu będzie zwolniony od podatku dochodowego. Sąd zakwestionował zatem głoszoną uparcie przez Dyrektora KIS koncepcję zastosowania zwolnienia wyłącznie do „dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji”, z jednoczesnym…

Owocowe frykasy bez prawa do odliczenia VAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 17 lipca 2019 roku (sygn. akt I SA/Łd 217/19) stwierdził, że pracodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom. Sąd bowiem jednoznacznie stwierdził, że zapewnienie pracownikom oraz współpracownikom spółki możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, takich jak owoce, warzywa oraz płatki śniadaniowe, udostępnianych w ogólnodostępnej kuchni służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników oraz współpracowników…

Brak neutralności w zakresie WNT niezgodny z Dyrektywą 2006/112/WE

12 lipca 2019 pojawił się kolejny wyrok dotyczący niezgodności polskiej ustawy o VAT z Dyrektywą 2006/112/WE w zakresie braku neutralności przepisów regulujących kwestie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług i krajowego odwrotnego obciążenia. Tym razem w sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 141/19), który podzielił stanowisko podatnika. Sprawa trafiła do WSA w wyniku odwołania się podatnika od negatywnego stanowiska Dyrektora…

Precedensowy wyrok dla branży ubezpieczeniowej w sporze o split payment

Dokonanie przez dłużnika płatności na rzecz ubezpieczyciela z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności nie powoduje, że  ubezpieczyciel będzie odpowiadał solidarnie, na podstawie art. 108a ust. 5 ustawy o VAT, za niewykonanie zobowiązania podatkowego przez ubezpieczającego. Takie stanowisko zajął WSA w Warszawie w wyroku z 16 kwietnia 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 2519/18. Przywołany wyrok zapadł w sprawie interpretacyjnej dotyczącej podatnika wykonującego czynności ubezpieczeniowe polegające na ubezpieczaniu należności handlowych. W ramach…

Czy faktura wystawiona przedwcześnie kreuje ryzyko „faktury pustej”?

Rozstrzygana sprawa dotyczyła zagadnienia dotyczącego sposobu rozliczenia dla potrzeb VAT faktury wystawionej przedwcześnie tj. 30 dni przed powstaniem obowiązku podatkowego. Spółka w związku z powstałymi wątpliwościami wystąpiła do Dyrektora KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. We wniosku wskazała, że jest Spółką świadczącą usługi informatyczne. Zgodnie z zawieranymi umowami zaliczki na poczet usług są płacone na podstawie wystawionej wcześniej faktury VAT w terminie do 30 dni od dnia jej wystawienia. Niemniej…

JST może wybrać własną metodę obliczania prewspółczynnika

Wprowadzenie z początkiem 2016 r. do polskiej ustawy o VAT przepisów o tzw. prewspółczynniku VAT zaowocowało wysypem wniosków o interpretacje indywidualne, które miały na celu potwierdzenie prawidłowości przyjętej metody kalkulacji wspomnianego prewspółczynnika VAT. Problem ten dotyczy w szczególności jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST), które z jednej strony wykonują działalność publiczną, nieopodatkowaną VAT, a z drugiej strony występują jako podmioty komercyjne, np. w zakresie najmu powierzchni czy dostawy wody. W związku…