Zwolnienie dywidend również po przejęciu spółki wypłacającej

Spółka matka zachowuje prawo do zwolnienia dywidendy wypłaconej przez spółkę córkę przejętą w trakcie dwóch lat od wypłaty dywidendy – zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS z 15 maja 2018 r. (sygn. IPPB3/423-328/14-3/JBB), wydanej po pozytywnym wyroku NSA z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3431/15). Przejęcie przez spółkę matkę spółki wypłacającej dywidendę powoduje wstąpienie przez nią we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejętej. Dotyczy…