Koszt odsetek od pożyczki na zakup udziałów można alokować do dochodu z innych źródeł przychodów w CIT – Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, które może okazać się istotne dla spółek spłacających odsetki od pożyczki zaciągniętej na zakup udziałów lub akcji. Jak wynika z ustnego uzasadnienia wyroku z 20 lipca 2021 r. (sygnatura II FSK 2627/20), pożyczkodawca – podatnik CIT powinien rozpoznawać odsetki jako koszt pośredni i może alokować koszt do dochodu osiąganego z zysków kapitałowych oraz dochodu z innych źródeł przychodów poprzez zastosowanie klucza…

Wyrok NSA: przenoszenie nadwyżki VAT nie podlega przedawnieniu

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24 lutego 2021 r. sygn. akt I FSK 126/20 stwierdził, że prawo do przenoszenia nadwyżki VAT nie podlega ograniczeniu ze względu na terminy przedawnienia. To przełomowe rozstrzygnięcie, bowiem odchodzi od dotychczasowego, niekorzystnego dla podatników, stanowiska sądów administracyjnych. Sprawa, którą rozstrzygał NSA, dotyczyła zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do dysponowania nadwyżką VAT przenoszoną na kolejne okresy rozliczeniowe. W ocenie organów podatkowych, wykazywane przez podatnika nadwyżki VAT…

Limit zakupu usług niematerialnych nie obowiązuje w SSE

Pojawiło się uzasadnienie zeszłorocznego wyroku NSA w sprawie zasad stosowania art. 15e updop (usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych ) i dochody zwolnione – w szczególności tzw. strefowe. Z uzasadnienia: 15e ust. 1 updop ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych (KUP) określonych kosztów, tzn. ponoszonych na wskazane w przepisie usługi. Dotyczy to kosztów, które przewyższają wskazany limit i są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów…

Kurs waluty przy korekcie przychodów w walucie obcej

NSA: do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty w korygowanej fakturze. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z  25 sierpnia 2020 r.  (sygn. akt II FSK 1153/18)  wskazał, że w sytuacji uzyskania przychodu w walucie obcej, który następnie został przeliczony według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli zgodnie z  art. 12 ust.…

Klauzula nie taka straszna?

Ostatnio w mediach komentowana była pierwsza, potwierdzona prawomocnym wyrokiem NSA, przegrana fiskusa w sprawie odmowy wydania opinii zabezpieczającej. Wprawdzie wyrok zapadł w oparciu o przepisy dotyczące klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania obowiązujące przed 2019 rokiem, to jednak zawiera on cenne i aktualne argumenty, do wykorzystania obecnie i w przyszłości. Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej dotyczył podziału spółki z o.o. poprzez przeniesienie jej majątku na dwie spółki kapitałowe, z których jedna spółka wydzielona…

NSA w obronie zasady zaufania do organów

Jeżeli podatnik otrzymał pozytywną interpretację podatkową dotyczącą zdarzenia przyszłego, to – co oczywiste – nie daje mu ona ochrony w odniesieniu do przeszłych okresów. Jednakże całkowicie przeciwne twierdzenie organu narusza zasadę legalizmu i zasadę zaufania do organów. — Sprawa, w której zapadł wyrok NSA, nie dotyczy kwestii VATowskich, jednakże zawiera istotne rozstrzygnięcie w zakresie szeroko pojętej funkcji indywidualnych interpretacji podatkowych i sposobu prowadzenia przez organy postępowań podatkowych. W ostatnim czasie…