Opłaty przekształceniowe jednak z VAT

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu. Ponadto, w tym zakresie Gmina nie działa w tej mierze jako organ władzy publicznej, działa natomiast w charakterze podatnika w rozumieniu art. 9 ust. 1 dyrektywy VAT. Takie są główne tezy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lutego 2021 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław. Orzeczenie zostało…

TSUE podważa polskie warunki dla skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” w VAT

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C‑335/19 (E. sp. z o.o. sp. k.) orzekł, że polskie przepisy w zakresie tzw. „ulgi na złe długi” (art. 89a ustawy o VAT) nakładają na podatników niedozwolone wymagania w celu odzyskania zapłaconego VAT od nieuregulowanych (w całości lub części) należności. W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać wprowadzone przez polskiego ustawodawcę wymagania, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także…