Wyroki w sprawach 2416/20 i 2417/20

Wczoraj NSA ogłosił wyroki w sprawach 2416/20 i 2417/20, odnoszące się do korzystania  ze zwolnienia od opodatkowania tzw. wymiany udziałów w przypadku wniesienia udziałów do sp. z o.o. w organizacji. Orzeczenie to może być przełomem – sąd stwierdził bowiem że w takim przypadku można korzystać ze zwolnienia będącego implementacją do polskiego porządku prawnego Dyrektywy 2009/133/WE, pomimo iż spółka z o.o. w organizacji nie jest wymieniona w załącznikach do ustaw o podatkach dochodowych jako podmiot objęty Dyrektywą…

Nowy wyrok w sprawie polsko-szwedzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Zapisy umów o unikaniu opodatkowania [UPO] staje się coraz istotniejszym elementem sporów na linii podatnik – organ podatkowy. Punktem zapalnym w tych sporach jest  m.in. prawidłowe rozumienie zapisów UPO wskazujących na dominującą rolę jednego z języków, w których spisany jest traktat (zwykle traktaty podpisywane są w dwu lub więcej wersjach językowych). Zapisy te mają rozstrzygać sposób interpretacji UPO w przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi –…

Termin 5 lat na rozliczenie straty spółki nie biegnie w czasie funkcjonowania PGK – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20). Przypomnijmy,…

Limit zakupu usług niematerialnych nie obowiązuje w SSE

Pojawiło się uzasadnienie zeszłorocznego wyroku NSA w sprawie zasad stosowania art. 15e updop (usługi niematerialne nabywane od podmiotów powiązanych ) i dochody zwolnione – w szczególności tzw. strefowe. Z uzasadnienia: 15e ust. 1 updop ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych (KUP) określonych kosztów, tzn. ponoszonych na wskazane w przepisie usługi. Dotyczy to kosztów, które przewyższają wskazany limit i są ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z krajów…

Interpretacja ogólna w sprawie zmian stron umowy leasingu

Tydzień temu informowaliśmy o korzystnym wyroku NSA w sprawie cesji umów leasingowych [Więcej]. Dziś mamy w tej sprawie kropkę nad i – którą zdecydowało się postawić Ministerstwo Finansów publikując interpretację ogólną w sprawie zmian stron umowy leasingu [Link do interpretacji ogólnej]. Interpretacja wychodzi naprzeciw postulatom branży leasingowej i jej klientów, potwierdzając, że „zmianą „innych postanowień umowy” jest wyłącznie taka zmiana, w rezultacie której umowa przestałaby spełniać warunki…

NSA uchyla niekorzystną interpretację dot. leasingu

Zarówno dla firm leasingowych jak i ich klientów istotnym zagadnieniem stało się dokonywanie zmian w umowach leasingowych będących uprzednio przedmiotem cesji. W dobie kryzysu doświadczanego przez wiele branż w związku z pandemią, zmiany takie zwykle polegały na wydłużeniu okresu leasingu i zmniejszeniu wysokości opłat leasingowych. Tym większym źródłem problemów stała się interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej, stwierdzająca że dokonanie cesji umowy uniemożliwia firmie leasingowej zbycie…

Kurs waluty przy korekcie przychodów w walucie obcej

NSA: do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty w korygowanej fakturze. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z  25 sierpnia 2020 r.  (sygn. akt II FSK 1153/18)  wskazał, że w sytuacji uzyskania przychodu w walucie obcej, który następnie został przeliczony według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli zgodnie z  art. 12 ust.…

WSA w Warszawie o wspieraniu nowych inwestycji

15 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie wypowiedział się na temat zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego w związku z realizacją nowej inwestycji w oparciu o decyzję o wsparciu. Skład orzekający zgodził się z poglądem podatnika, zgodnie z którym cały dochód z działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu będzie zwolniony od podatku dochodowego. Sąd zakwestionował zatem głoszoną uparcie przez Dyrektora KIS koncepcję zastosowania zwolnienia wyłącznie do „dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji”, z jednoczesnym…

TSUE daje zielone światło krajowym podatkom cyfrowym?

3 marca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyroki, w których między innymi uznał, że wprowadzenie podatku obrotowego, którego ciężar ponoszą w głównej mierze przedsiębiorstwa kontrolowane przez podmioty zagraniczne (ze względu na wysokość obrotu) jest zgodne z przepisami prawa unijnego. Wyroki dotyczyły węgierskich przepisów podatkowych. W praktyce jednak orzeczenia te mogą oznaczać, że TSUE dał zielone światło wprowadzeniu w poszczególnych państwach UE podatków cyfrowych od obrotu osiąganego przez przedsiębiorstwa…

Podatniku, już można składać wnioski o wznowienie postępowań w związku z ważnymi wyrokami TSUE dotyczącymi VAT

16 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane dwa ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące VAT – w sprawie Glencore oraz Unitel. Od tej daty płyną terminy na złożenie wniosków o wznowienie postępowań, w których zapadły rozstrzygnięcia niezgodne ze stanowiskiem zajętym przez TSUE. Warto się pospieszyć z analizą zasadności złożenia tych wniosków oraz ich przygotowaniem. W przypadku postępowań przed organami podatkowymi – termin na złożenie wniosku mija 16 stycznia…