Nie każda zaległość podatkowa wyklucza możliwość korzystania z uproszczonej procedury importowej

Obciążenia związane z VAT stanowią istotny element mogący mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorców. W zależności od struktury biznesowej i charakteru dokonywanych transakcji, podatek VAT to kwota istotnego obciążenia lub tymczasowej nadwyżki, którą przedsiębiorca może obracać (przy założeniu, że nie otrzymuje zapłaty w podzielonej płatności na rachunek VAT). Neutralność podatku VAT wspierają także przewidziane ustawą uproszczenia, z których warunkowo mogą skorzystać podatnicy. Jednym z takich mechanizmów jest uproszczona…

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań – liczy się data wpływu deklaracji do urzędu skarbowego

Podatnik, który w złożonej przez siebie deklaracji wykaże kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu nie zawsze otrzyma zwrot w pełnej wysokości. Ordynacja podatkowa przewiduje tu bowiem zasady analogiczne jak do zwrotu nadpłaty. Oznacza to, kwota zwrotu jest w pierwszej kolejności zaliczana przez organ podatkowy z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Pamiętać przy…

Skarb Państwa może podważyć umowę pomiędzy podatnikiem a kontrahentem

18 kwietnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie tzw. skargi pauliańskiej. Instytucja ta, uregulowana w kodeksie cywilnym, której istotą jest ochrona wierzycieli w sytuacji, w której dłużnik wyzbywa się majątku, od kilku lat stosowana była przez Skarb Państwa do zakwestionowania transakcji dokonanych przez podatników. Zastosowanie skargi pauliańskiej pozwala bowiem – przy spełnieniu określonych warunków – na uznanie transakcji za bezskuteczną.…