Umowa nowacji nie skutkuje powstaniem przychodu w CIT

W wydanym 12 marca 2020 r. wyroku (sygn. akt II FSK 3875/17) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że umowa nowacji nie jest zdarzeniem gospodarczym, które powoduje powstanie przychodu z tytułu umorzenia wierzytelności lub zwolnienia z długu, a jedynie powoduje powstanie innego zobowiązania w miejsce poprzedniego. W związku z powyższym, skoro nie można mówić o powstaniu przychodu wskutek nowacji, to spłata odnowionego zobowiązania, jako niemająca związku z przychodem, nie może być kosztem uzyskania…