Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek raportowania zawieranych umów o dzieło

Na mocy art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzony został nowy obowiązek dla podmiotów zatrudniających. Od 1 stycznia 2021 r. w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zacznie obowiązywać nowododany art. 36 ust. 17, zgodnie…

Zniesienie limitu ZUS od 2020?

Ponownie wraca temat zniesienia limitu ZUS. To za sprawą opublikowanego 28 sierpnia projektu ustawy budżetowej na 2020 r. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że jednym z filarów dochodów budżetowych w 2020 r. będzie zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Poprzez zniesienie limitu ZUS zakłada się, iż do budżetu państwa wpłynie z tego tytułu dodatkowe 5,090 mld złotych. Podana kwota obejmuje składki należne od pracodawcy/płatnika składek, jak…