Brak zwolnienia z VAT najmu mieszkań na rzecz firm – zmiana stanowiska organów

Zwolnienie z VAT najmu mieszkań na rzecz spółek (a w zasadzie ogólnie przedsiębiorców), które przeznaczają wynajęte mieszkania na potrzeby zakwaterowania własnych pracowników, jeszcze do końca stycznia bieżącego roku wydawało się być utrwalonym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe. Podobnie zresztą traktowano najem na rzecz spółek występujących w roli pośredników i podnajmujących wynajęte przez siebie lokale osobom fizycznym w celu zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, bądź ewentualnie kolejnym pośrednikom, którzy ostatecznie…

Granice odpowiedzialności importera za VAT w procedurze 42 zdaniem TSUE

Kwestia zwolnienia VAT dotyczącego importu towarów w ramach procedury 42 jest przedmiotem kolejnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. Tym razem TSUE rozpatrywał zakres odpowiedzialności importera za VAT importowy, którego naliczenie jest konsekwencją nieuczciwego działania kontrahentów odpowiedzialnych za wywóz towaru z kraju importu do innego państwa UE. Procedura 42 oznacza w uproszczeniu dopuszczenie do obrotu (import) towarów ze zwolnieniem VAT i następnie ich wewnątrzwspólnotową dostawę. W sprawie, którą…

Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę jako element usługi kompleksowej

Temat opodatkowania VAT usług budowlanych po ich objęciu mechanizmem odwrotnego obciążenia jest ciągle żywy i co jakiś czas w orzecznictwie organów i sądów pojawiają się co raz to nowe wątpliwości dotyczące rozliczeń VAT w tym zakresie. Ciekawą kwestią w tym aspekcie jest zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych nabywanych przez podmiot świadczący na rzecz swojego klienta usługę kompleksową, która sama w sobie nie jest usługą budowlaną, ale jej elementem są roboty budowlane.…

Materiał do badań (próbki) – zwolnienie od VAT uzależnione od zwolnienia celnego

Towary przywożone spoza UE w celu przeprowadzenia na nich próby mogą być zwolnione od opodatkowania VAT. Aby zastosować to zwolnienie należy spełnić szereg przesłanek zawartych nie tylko w ustawie o VAT, ale też w przepisach celnych. Możliwość zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT była przedmiotem zapytania polskiego laboratorium, które zamierza świadczyć usługi badania prób zbóż i gleby z Ukrainy. Na potrzeby wykonania badania materiał do próby będzie przewożony do Polski. Po przewiezieniu do siedziby…

Wykładnia przepisów o stawce 0% VAT nie może być rozszerzająca, ani też zbyt zawężająca

Dobrym przykładem tego, że organy podatkowe niejednokrotnie w niesłuszny sposób zawężają zakres zastosowania obniżonych stawek VAT, czy też zwolnień podatkowych, jest spór o rozumienie pojęcia usługi związane z ochroną środowiska morskiego. Jednakże nie można ograniczać przepisu o zastosowaniu zwolnienia lub obniżonej stawki VAT do usług „bezpośrednio związanych”, jeśli taki warunek nie wynika wprost z przepisów, co podkreślił NSA w wyroku z 27 września 2018 r., sygn. I FSK 1813/16. Choć…

Przepisy zakresie kształcenia zawodowego niezgodne z Dyrektywą 112

Podatnik świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego przy zastosowaniu zwolnienia powinien powoływać się na przepisy unijne. Spór przed organami podatkowymi, a następnie przed WSA i ostatecznie NSA toczył się o możliwość zastosowania przez podatnika  – prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą – zwolnienia z VAT w zakresie prowadzenia szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe fizjoterapeutów i lekarzy. Organ podatkowy – mimo ugruntowanej linii orzeczniczej i uznania, że art. 43 ust.…

Zakupy online z Chin nie podlegają zwolnieniu z VAT. Niezależnie od wartości.

W ostatnich dniach, za sprawą wypowiedzi ze strony Ministerstwa Finansów oraz działań jednej z polskich platform zakupów internetowych,  powraca temat opodatkowania VAT przesyłek importowanych z krajów trzecich, m.in. z Chin. Wzrost zainteresowania zakupami na chińskich portalach aukcyjnych jest na przestrzeni ostatnich lat wyraźny i stanowi zagadnienie nie tylko z perspektywy krajowych przedsiębiorców czy operatorów pocztowych, lecz również budżetu państwa. Na krajowym jak i unijnym szczeblu planowane są liczne zmiany mające „uszczelnić” ten kanał dostaw.…

Płatności przy użyciu blik zwolnione z vat

Usługi pozwalające na wypłatę gotówki z bankomatu czy dokonywanie płatności za pośrednictwem terminala płatniczego z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (tzw. system płatności mobilnych BLIK) podlegają zwolnieniu na gruncie przepisów ustawy o VAT. Takie stanowisko zaprezentował WSA w Warszawie w wyroku z 18 lipca br. (sygn. III SA/Wa 2867/17). Sprawę, która w efekcie trafiła na wokandę WSA w Warszawie zapoczątkowało wykreślenie z ustawy o VAT, od lipca 2017 r., zwolnienia z podatku VAT dla usług pomocniczych do usług…

O kwalifikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb stosowania zwolnienia z VAT decyduje jego podstawowe przeznaczenie

Taka konkluzja wynika z wyroku WSA w Krakowie z 10 lipca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 492/18), wydanego w następstwie wniesionej przez spółkę skargi na interpretację indywidualną z 27 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN). Sprawa dotyczy podatnika – spółki, która planowała sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się z kilku działek ewidencyjnych, dla których prowadzone są trzy księgi wieczyste. Przedmiotowe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z których część została przeznaczona…

Bez związku z czynnościami opodatkowanymi nie można odliczyć VAT

Ocena konsekwencji w podatku VAT świadczeń wykonywanych przez pracodawców na rzecz ich pracowników oraz wpływu tych świadczeń na prawo do odliczenia VAT bywa niejednokrotnie osią sporu pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Jednym z przykładów może być sprawa, którą zajmował się ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu i rozstrzygnął wyrokiem z 11 kwietnia 2018 r. (I SA/Po 135/18). Przywołany wyrok zapadł na skutek wniesionej przez podatnika skargi na interpretację indywidualną. Dotyczyła ona…