Organy podatkowe nieskutecznie przedłużają zwroty VAT

Przedłużanie zwrotu VAT przez organy podatkowe ze względu na konieczność dokonania weryfikacji zasadności tego zwrotu jest powszechną praktyką. Nierzadko jednak do takiego przedłużenia dochodzi z naruszeniem przepisów. Sądy administracyjne coraz częściej stają po stronie podatników i stwierdzają, że organy podatkowe nie dopełniły warunków skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT. Tego zagadnienia dotyczyła niedawna uchwała NSA z 21 września 2020, sygn. akt I FPS 1/20. Kiedy organ podatkowy…

Posiadanie oddziału w Polsce nie gwarantuje prawa do zwrotu VAT

Kolejny już raz Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie zwrotu podatku naliczonego podatnikom posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, ale nie dokonujących tu żadnych czynności opodatkowanych. Wyrok NSA z 27 czerwca 2019 r. (sygn. I FSK 795/17) był wynikiem wystąpienia oddziału spółki niemieckiej z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie zwrotu podatku naliczonego i rozstrzygnięcia czy oddziałowi przysługuje zwrot podatku na podstawie art. 3 Dyrektywy 2008/9/WE…

Dla odliczenia VAT konieczny jest związek ze sprzedażą opodatkowaną, a nie jej zwiększenie

Organy podatkowe zawsze próbowały stosować węższy i bardziej restrykcyjny zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Jednak w ostatnim czasie widoczna jest tendencja do wskazywania ograniczeń w odliczeniu VAT na podstawie kryteriów nieznanych ustawie, np. uzależnianie prawa do odliczenia podatku naliczonego od możliwości uzyskania przez podatnika dodatkowych wpływów ze sprzedaży opodatkowanej. Na szczęście takie ograniczenie zostało zakwestionowane przez WSA w Warszawie w wyroku z 9 października 2018 r., sygn. III SA/Wa 4271/17. Sprawa…

25 = 85? Split payment a płynność finansowa

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje niespełna dwa tygodnie. Pomimo jego dobrowolności niektórzy podatnicy mogą odczuć jego negatywny wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Jak zaznacza sam Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację nr 18899, istnieje grupa podatników, którym MPP pogorszy płynność finansową. Jednakże jak jednocześnie uspokaja Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na wspomnianą interpelację poselską „Kwestia płynności finansowej podatników była…

Tax Free dla małych przedsiębiorców

W sprawie C-307/16 Pieńkowski, TSUE uznał za niezgodne z Dyrektywą VAT niektóre przepisy regulujące zasady zwrotu VAT dla podróżnych. Sprawa dotyczyła rozliczeń VAT polskiego przedsiębiorcy, który zdecydował się na dokonywanie zwrotu VAT podróżnym dokonywującym zakupów w jego przedsiębiorstwie. Otóż organy podatkowe zarzuciły mu, iż nie miał on prawa do dokonywania bezpośredniego zwrotu VAT podróżnym z uwagi na niespełnienie warunku wysokości obrotów za rok ubiegły wynoszącego 400.000 zł. przewidzianego…

Zwrot VAT przy zakupie nieruchomości – kwestionowanie ceny wynikającej z faktury z powodu jej niezgodności z rzeczywistością

Transakcja sprzedaży nieruchomości pomiędzy podatnikami VAT, przyjmując że jest ona opodatkowana tym podatkiem, wiąże się m.in. z koniecznością wystawienia faktury i rozliczenia podatku należnego przez sprzedającego w odpowiedniej deklaracji. Nabywca z kolei, o ile takie prawo mu przysługuje, odlicza VAT naliczony w wysokości zadeklarowanej przez sprzedającego. Naturalną koleją rzeczy jest wystąpienie przez nabywcę o zwrot VAT wynikający z transakcji zakupu nieruchomości. Tak też dzieje się w naszym przykładzie. Urząd skarbowy powinien…