Transakcje z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”

– aplikacje Smart.TP i Smart.TPR

1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Rozszerzają one katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym.

  1. NOWE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE
Zmiany w zakresie cen transferowych dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Zgodnie z nowelizacją, obowiązkiem dokumentacyjnym objęte zostały:
  • transakcje inne niż transakcje kontrolowane (tj. inne niż transakcje z podmiotami powiązanymi) realizowane z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 PLN netto (ok. 25 000 EUR netto),
  • transakcje kontrolowane lub transakcje inne niż kontrolowane, jeżeli rzeczywisty właściciel należności (ang. beneficial owner) ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, a wartość takiej transakcji w roku obrotowym przekracza 500 000 PLN netto (ok 110 000 EUR netto).
Ustawodawca wprowadził domniemanie, że rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym w sytuacji, gdy kontrahent podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną dokonuje rozliczeń w roku podatkowym z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Oznacza to, że jeśli kontrahent polskiego podmiotu (oraz jego rzeczywisty właściciel) nie jest zlokalizowany w raju podatkowym, lecz dokonuje on jakichkolwiek rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd w jednym z krajów znajdujących się na liście przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, domniemywa się, że rzeczywisty właściciel jest podmiotem z raju podatkowego. W konsekwencji podatnik (lub spółka niebędąca osobą prawną), realizujący transakcje o wartości powyżej 500 0000 PLN netto (ok 110 000 EUR netto), będzie musiał każdorazowo sprawdzić, czy jego kontrahent nie dokonuje transakcji z podmiotami z rajów podatkowych.

Działania po stronie podatnika

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych mogą okazać się bardzo dużym wyzwaniem dla polskich podatników, zarówno pod względem weryfikacji kontrahentów, jak również sporządzenia dokumentacji cen transferowych zawierającej nowe elementy.

Już teraz należy rozważyć, w jaki sposób, nie zakłócając prowadzenia działalności operacyjnej i relacji biznesowych, dochować należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów pod kątem obowiązków dokumentacyjnych.

Jak możemy Państwu pomóc?

Aby ułatwić Państwu wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych, wzbogaciliśmy nasze aplikacje Smart.TP (aplikacja do automatycznego generowania dokumentacji cen transferowych) oraz Smart.TPR (aplikacja do automatycznego generowania formularzy TPR) o dodatkowe funkcjonalności. Aplikacje umożliwiają: 

  • Identyfikację obowiązków z zakresu cen transferowych

Przygotowaliśmy dedykowany kalkulator, który na podstawie wprowadzonych przez Państwa danych (np. w formie dołączanego zestawienia w pliku Excel) będzie identyfikował obowiązki z zakresu cen transferowych w ramach transakcji z kontrahentami dokonującymi rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych.

Następnie dane z kalkulatora będą automatycznie zaczytywane do aplikacji Smart.TP w celu wygenerowania dokumentacji cen transferowych (oraz do aplikacji Smart.TPR w celu wygenerowania formularzy TPR).

  • Przygotowanie nowego specjalistycznego modułu aplikacji Smart.TP (połączonego z aplikacją Smart.TPR) pozwalającego na generowanie dokumentacji cen transferowych (oraz formularzy TPR) na potrzeby transakcji zawieranych z kontrahentem z raju podatkowego

Dokumentacja cen transferowych oraz formularze TPR zostaną przygotowane na podstawie wprowadzonych przez Państwa aktualnych danych do aplikacji. Wprowadzenie danych może nastąpić automatycznie, przy wykorzystaniu nowych funkcjonalności, lub ręcznie.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Magdalena Dymkowska

Partner
E: magdalena.dymkowska@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Adrian Mroziewski

Starszy Menedżer
E: adrian.mroziewski@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Powiązane usługi