Zarządzanie ryzykiem podatkowym w cenach transferowych

Ustawowe wymogi wynikające z obowiązków cen transferowych

Dlaczego to ważne?

Tematyka cen transferowych nabiera coraz większego znaczenia nie tylko w obszarze ogólnego doradztwa podatkowego, ale przede wszystkim w ramach szeroko pojętej prewencji podatkowej. Dotyka zarówno powiązane podmioty krajowe, jak i te działające w ramach międzynarodowych grup kapitałowych. Jest więc jedną z najbardziej interesujących kwestii nie tylko dla samych podatników, ale przede wszystkim dla organów kontrolujących, które dość precyzyjnie oceniają zarówno formalne wymogi dokumentacji, jak i jej zawartość merytoryczną.

Warto więc z odpowiednim wyprzedzeniem uświadomić sobie oraz zrozumieć, jak bardzo potrzebne i ważne jest odpowiednie zaopiekowanie się wszelkimi transakcjami z podmiotami powiązanymi, czy tymi pochodzącymi z rajów podatkowych.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikujemy obowiązki TP z uwzględnieniem specyfiki skali prowadzonej działalności;

Sprawdzimy jednorodny charakter transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi, w celu prawidłowego zidentyfikowania i wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych, a w przypadku braku jednorodności transakcji, pomożemy w przygotowaniu odpowiedniej argumentacji, która będzie mogła zostać wykorzystana w trakcie ewentualnej kontroli TP;

Przygotujemy kompletną dokumentację cen transferowych;

Przeprowadzimy analizy cen transferowych w celu określenia rynkowego poziomu wynagrodzenia;

Pomożemy w przygotowaniu umów, na podstawie których podatnicy będą realizować transakcje z podmiotami powiązanymi;

Be safe and … have a harbour – dodatkowe zabezpieczenia w obszarze TP

Dlaczego to ważne?

Pamiętajmy, że TP to nie tylko sama dokumentacja podatkowa, czy analizy porównawcze, ale także szereg czynności podejmowanych na każdym z etapów transakcji kontrolowanej. To także wszelkie polityki i procedury funkcjonujące wewnątrz spółki, które doprowadzają do identyfikacji zjawisk w obszarze cen transferowych, prawidłowego obchodzenia się z nimi, a ostatecznie do terminowego i rzetelnego wypełnienia nałożonych przez akty prawnopodatkowe obowiązków.

Tworzone na potrzeby cen transferowych dokumenty mogą mieć charakter uniwersalny i znaleźć swój użytek także w innych dziedzinach podatkowych (przykładowo: analizy porównawcze są wykorzystywane do uzyskania opinii WHT).

To działania przed, a nie po. To odpowiednie zabezpieczenie interesów wszelkich osób odpowiedzialnych, zarządu, pracowników i kontrahentów. To minimalizacja ryzyka i usprawnienie procesu.

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzimy audyt obszarów cen transferowych wrażliwych w zakresie „compliance” w celu identyfikacji wszelkich ryzyk podatkowych związanych z TP (z uwagi na wysokie ryzyko z tym związane nie tylko dla spółki, ale też dla Członków Zarządu)

Przygotujemy procedurę dotyczącą odpowiedzialności za obowiązki „compliance” z zakresu cen transferowych (która ograniczy odpowiedzialność poszczególnych Członków Zarządu), w tym przygotujemy procedurę TP przedstawiającą wewnętrzne sposoby postępowania ze wszelkimi zdarzeniami gospodarczymi występującymi w danym podmiocie, które mogą podlegać obowiązkom z zakresu cen transferowych wraz z uwzględnieniem ich identyfikacji, przygotowaniem lub gromadzeniem odpowiednich dokumentów, zakresem odpowiedzialności itp.;

Opracujemy metodologię kalkulacji wynagrodzenia w poszczególnych transakcjach, tak aby zapewnić jej rynkowy charakter;

Stworzymy politykę cen transferowych przedstawiającą spójne zasady realizacji transakcji powiązanych i jednolite metody kalkulacji cen (w celu zmapowania najważniejszych transakcji i zapewnieniu stosowania spójnych i przejrzystych zasad w ramach Grupy);

Przygotujemy odpowiednie argumenty ekonomiczne uzasadniające rynkowość wynagrodzeń, a które będą mogły zostać wykorzystane w trakcie ewentualnej kontroli TP;

Wykonamy wycenę wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) niezbędną m.in. do zastosowania ulg IP Box;

Skupimy się na korektach TP w szerokim aspekcie – ustalimy mechanizm rozliczeń, zbadamy metodologię ich przeprowadzania;

Dokonamy szczegółowych analiz branżowych;

Zweryfikujemy zdolność podmiotu do uzyskania finansowania;

Przeprowadzimy kalkulację ratingu podatnika lub wybranego kontrahenta;

Przedstawimy ofertę szkoleniową w zakresie zwiększenia świadomości wśród pracowników i osób odpowiedzialnych nad tematyką TP;

Przeanalizujemy możliwość wstąpienia do procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP), przygotujemy wniosek i pomożemy we wdrożeniu założeń;

Zbadamy zdolność stron transakcji do pełnienia funkcji oraz ponoszenia ryzyka w zakresie tworzenia, ulepszania, utrzymania, ochrony i eksploatacji wartości niematerialnej i prawnej (tzw. analiza DEMPE) lub innych przedmiotów transakcji;

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Marta Klepacz

Starszy Menedżer
E: marta.klepacz@mddp.pl
T.: (+48) (22) 322 68 88