W CZYM MOŻEMY POMÓC?

 • Przegląd przeszłych, obecnych i planowanych reorganizacji / ustaleń oraz analiza ryzyka zastosowania ogólnych (klauzula GAAR) lub szczególnych (klauzule SAAR) przepisów przeciw unikaniu opodatkowania (w szczególności w kontekście uzasadnienia biznesowego  oraz istoty transakcji)
 • Ocena przeszłych, obecnych i planowanych transakcji / ustaleń oraz analiza dotycząca zastosowania przepisów w zakresie unikania podatków i uchylania się od podatków (w szczególności w kontekście rezydencji podatkowej, stałego miejsca prowadzenia działalności, oraz ekonomicznej własności praw)
 • Rekomendacje dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa podatkowego klienta (np. gromadzenie dokumentów ułatwiających uzasadnienie danego wydatku na usługi niematerialne lub własność faktyczną należącą do wykonawcy/dostawcy, korekta modelu ustalania cen transferowych, korekta rozliczeń dokonanych w przeszłości w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu ryzyka)
 • Pomoc w przygotowaniu i zgromadzeniu dokumentacji pomocniczej (defence file) opisującej kontekst transakcji, uzasadnienie ekonomiczne lub własność ekonomiczną
 • Reprezentowanie przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących potencjalnego / rzekomego unikania opodatkowania
 • Przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe i opinie zabezpieczające
 • Wsparcie w procesie związanym z zawarciem i realizacją umowy o współdziałanie (w ramach tzw. monitoringu horyzontalnego)

Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem Podatkowym

Zespół MDDP wspiera przedsiębiorców w zakresie minimalizowania ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych w związku z nowymi przepisami oraz w zakresie przygotowania spółek na potencjalne kontrole skarbowe lub postępowania podatkowe. Pracujemy opierając się na analizie działalności w oparciu o zarówno krajowe, jak i międzynarodowe przepisy (w tym unijne) oraz korzystając z szerokiego doświadczenia naszych ekspertów w zakresie udziału w kontrolach i prowadzenia postępowań podatkowych.

Na przestrzeni ostatnich lat do polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego wprowadzono szereg zmian mających na celu zwiększenie integralności systemów podatkowych, zapewnienie transparentności i ograniczenie korzyści uzyskiwanych przez firmy zaangażowane w planowanie podatkowe lub zwalczanie unikania podatków:

 • Klauzula GAAR (ang. general anti-abuse rules, czyli przepisy ogólne przeciw unikaniu opodatkowania) – uprawnia organy podatkowe do kwestionowania korzyści podatkowych wynikających z ustaleń niemających uzasadnienia handlowego, których celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przepisami, gdy sposób działania jest sztuczny;
 • Klauzule SAAR (ang. specific anti-abuse rules, czyli przepisy szczególne przeciw unikaniu opodatkowania) dotyczące czynności reorganizacyjnych, finansowania, transakcji wewnątrzgrupowych, wynikające m.in. z unijnych dyrektyw ATAD and ATAD-2 wymierzonych przeciwko unikaniu podatków;
 • MDR (ang. mandatory disclosure rules, czyli obowiązek ujawniania schematów podatkowych) – przepisy przewidujące pełną transparentność operacji dokonywanych przez podatnika wobec organów podatkowych, obejmujących także zwykłe operacje gospodarcze niezwiązane z planowaniem podatkowym (np. wypłaty dywidendy, zgłaszanie podatku odroczonego);
 • BEPS (ang. base erosion and profit shifting, czyli erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków) – szereg przepisów ograniczających strategie planowania podatkowego wykorzystywane przez firmy międzynarodowe, polegające na „przesuwaniu” zysków z jurysdykcji o wyższej stopie opodatkowania do krajów o niższej stopie opodatkowania; należy do nich m.in. Konwencja MLI (już ratyfikowana przez Polskę) wprowadzająca szereg zmian do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz poważne zmiany w zakresie zasad ustalania cen transferowych;

Nowe przepisy często opierają się na nieprecyzyjnych, ogólnikowych klauzulach, co może prowadzić do nadinterpretacji i nadużyć tych środków prawnych przez organy podatkowe, a zastosowanie nowych przepisów może skutkować poważnymi konsekwencjami podatkowymi (np. dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi), a nawet odpowiedzialnością karną.

Ryzyko zastosowania tych przepisów może w szczególności dotyczyć podmiotów:

 • dokonujących ekonomicznie uzasadnionych, lecz skomplikowanych transakcji;
 • działających w międzynarodowym otoczeniu gospodarczym;
 • restrukturyzujących organizację (obecnie lub w przeszłości);
 • biorących w przeszłości udział w planach optymalizacji podatkowej (np. podwyższenie wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych, podział spółki, podatkowa grupa kapitałowa, itd.)

Powiązane artykuły

Bądź na bieżąco

Informacje i raporty z wielu dziedzin, aktualne informacje podatkowe, od najlepszych specjalistów zawsze na Twojej skrzynce e-mail!

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER