Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości, jako podatek majątkowy, jest niezależny od przychodów czy zysków osiągniętych przez przedsiębiorców. Z tego względu dla posiadaczy nieruchomości stanowi on względnie stałe comiesięczne obciążenie, którego wymiar nierzadko przekracza wysokość obciążenia CIT.

Stopień skomplikowania rozliczeń podatku od nieruchomości potęguje fakt, że przepisy regulujące zakres opodatkowania PON to nie tylko ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, ale także przepisy prawa budowlanego. Od początku 2025 roku powinna zacząć obowiązywać nowa definicja budowli na gruncie PON, co może przełożyć się na nowe obowiązki po stronie podatników. Zmiana ta wpłynie na wymiar płaconego podatku.

Jak możemy pomóc?

Przeglądy podatkowe i inwentaryzacje majątku

Oferujemy kompleksowe audyty podatku od nieruchomości (podatku rolnego, podatku leśnego), przeglądy majątku połączone z jego inwentaryzacją. Doświadczenie wskazuje, że przedsiębiorcy posiadający zróżnicowany i liczny majątek nieruchomy, w tym urządzenia na fundamentach, instalacje przemysłowe, zbiorniki, budowle transportowe i ładunkowe, obiekty liniowe mogą nadpłacać podatek od nieruchomości. Potencjalne nieprawidłowości mogą być efektem nie tylko błędów z przeszłości, ale również przyjętych uproszczeń przy rozliczeniu nowych inwestycji, w tym przy transakcjach asset deal., oraz w związku ze zmieniającymi się stanowiskami organów podatkowych, orzecznictwem, jak również regulacji podatkowej i Prawa budowlanego.

Na potrzeby przeglądów standardowo nasze działania polegają na:

 • analiza dokumentacji (m.in. ewidencja środków trwałych, wypisy z ewidencji gruntów i budynków) akty notarialne, rozliczenia inwestycji, dokumentacja budowlana i powykonawcza)
 • oględziny (wizja lokalna) majątku
 • raport z komentarzem prawnym
 • wnioski nadpłatowe, korekty deklaracji, inne kroki związane z implementacją ustaleń

Mamy szerokie doświadczenie w przeglądach podatkowych. Realizowaliśmy projekty dla największych polskich spółek z branży przemysłowej, kolejowej, energetycznej, w tym w kontekście majątku rozproszonego po całym kraju.

Odzyskiwanie nadpłat

Klasycznym działaniem w zakresie podatku od nieruchomości jest odzyskiwanie nadpłat w przypadku nadpłacania podatku.

 • reprezentujemy klientów jako pełnomocnicy
 • przygotowujemy wnioski nadpłatowe
 • weryfikujemy/przygotowujemy korekty na podatek od nieruchomości (podatek rolny, podatek leśny)
 • prowadzimy postępowania podatkowe
 • odpowiadamy za pełny kontakt z urzędem
 • odzyskujemy dla naszych klientów odsetki od nadpłat, jeżeli organ pominął ten obowiązek

Odzyskaliśmy dla naszych klientów nadpłaty na wielomilionowe kwoty, w tym po etapach sądowych. Z sukcesem zakończyliśmy setki postępowań podatkowych.

Prowadzenie postępowań podatkowych i sądowych i wsparcie przy kontrolach podatkowych

Specjalizujemy się we wszystkich typach postępowań.

 • reprezentujemy klientów jako pełnomocnicy
 • przygotowujemy odwołania, skargi, skargi kasacyjne, inne pisma procesowe
 • odpowiadamy za pełny kontakt z urzędem / sądem
 • bierzemy udział w różnych czynnościach procesowych (przesłuchania świadków, oględziny, przeglądanie akt).
 • jesteśmy pełnomocnikami w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości, która będzie rozpatrywana przez Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (zwolnienie dla infrastruktury kolejowej)

Rozliczanie inwestycji (cost segregation)

Cost segregation jest często kluczowym etapem do prawidłowego ustalenia zakresu i podstaw opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Jesteśmy czołowymi doradcami z zakresu cost segregation, rozliczamy w ten sposób galerie handlowe, budynki biurowe, instalacje OZE, inwestycje przemysłowe, hotele.

Szczególną wagę przywiązujemy do prawidłowych ewidencji środków trwałych. Z naszego doświadczenia wynika, że błędy i uproszczenia w ewidencjach środków trwałych negatywnie wpływają na podatek od nieruchomości, w tym powodują postępowania wyjaśniające i kontrole podatkowe.

#ZOBACZ WIĘCEJ o cost segregation

Właścicielom budynków pomagamy także z weryfikacji obowiązku podatkowego w zakresie zapłaty podatku minimalnego od budynków oraz pomagamy w odzyskaniu zapłaconego minimalnego podatku od przychodów z budynków (minCIT). Weryfikujemy i/lub ustalamy wartość początkową budynku.

#ZOBACZ WIĘCEJ o zwrocie podatku minimalnego od budynków

Wnioski o interpretacje indywidualne

Wnioski o interpretacje indywidualne są często zapomnianym środkiem prawnym z zakresu podatku od nieruchomości. W niektórych przypadkach zasadne jest wystąpienie z takim wnioskiem do gminnego organu podatkowego, aby potwierdzić prawidłowość swoich rozliczeń / stosowanej interpretacji przepisów.

Kluczowym elementem wniosku jest właściwe przedstawienie opisu stanu faktycznego. Pominięcie detali, przyjęcie uproszczeń może rzutować na ostateczne rozstrzygnięcie, jak również ewentualny brak ochrony prawnej wynikający z uzyskanej interpretacji.

 • doradzamy na etapie ustalania zasadności występowania z wnioskiem o interpretację indywidualną (np. w porównaniu do opcji z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty)
 • przygotowujemy treść wniosku na formularzu  ORD-IN
 • działamy jako pełnomocnicy
 • przygotowujemy skargi i skargi kasacyjne

Deklaracje i bieżące rozliczenia

Oferujemy usługi w zakresie compliance. Doradzamy przy przygotowaniu pierwszych deklaracji podatkowych, jak również przygotowujemy cykliczne deklaracje. Możemy działać jako pełnomocnicy. Współpracujemy z działami księgowymi, w tym z MDDP Outsourcing.

Pomagamy klientem również w zakresie konkretnych zagadnień, które pojawiają się na etapie stosowania przepisów, np. jak opodatkować dany składnik majątkowy. Na bieżąco śledzimy orzecznictwo sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego, który ma kluczowy wpływ na praktykę podatku od nieruchomości. Mamy szerokie doświadczenie w analizie technicznej, w tym ze współpracy z doradcami technicznymi. Dzięki temu bierzemy pod uwagę wszystkie aspekty, które mogą mieć wpływ na właściwe stosowanie przepisów. Często zagadnienia są skomplikowane i wiążą się z ryzykiem decyzyjnym po stronie podatników. Przedstawiamy wszystkie możliwe scenariusze i konsekwencje / ryzyka dla podatnika. Dotyczy to np. opodatkowania zbiorników.

Opłata reklamowa i inne podatki lokalne

Zajmujemy się również innymi podatkami i opłatami lokalnymi:

 • podatek rolny
 • podatek leśny
 • opłata reklamowa
 • podatek od środków transportowych
 • tzw. Podatek od deszczu
 • opłata miejscowa i uzdrowiskowa
 • opłata adiacencka, renta planistyczna
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Zapraszamy do kontaktu

Rafał Kran

Partner | Doradca podatkowy
E: rafal.kran@mddp.pl
T: +48 693 290 919

Łukasz Szatkowski

Menedżer
E: lukasz.szatkowski@mddp.pl
T: +48 570 898 499

Powiązane usługi

Powiązane treści