Czy przy płatności kartą przy użyciu terminala ma zastosowanie zwolnienie z kas fiskalnych?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.259.2024.2.ALN.

 

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani dokonywać ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

 

Wynika to bezpośrednio z ustawy o VAT[1]. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie szereg zwolnień, które wykazane zostały w załączniku do rozporządzenia z 30 listopada 2023 r.[2] [dalej: rozporządzenie). Znaczną część  wątpliwości odnośnie do zwolnień budzi wśród przedsiębiorców zwolnienie ze względu na formę płatności, w szczególności jeśli chodzi o płatność kartą płatniczą.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej [dalej: KIS] w interpretacji indywidualnej z 14 czerwca 2024 r.[3], potwierdził stanowisko podatnika, który chciał korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług wynajmu domków na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Organ podkreślił, że, aby przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej[4], muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem dostawy nie są usługi wymienione wśród usług, których świadczenie nie może korzystać ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Niespełnienie któregoś z powyższych warunków, oznaczałoby brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało,  że płatność kartą płatniczą będzie realizowana za pomocą terminala oraz za pomocą płatności internetowych oraz że z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę za świadczone usługi jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczy płatność. Spółka otrzymuje kwotę zbiorczą wszystkich płatności kartą realizowanych w danym dniu na rachunek bankowy oraz operator systemu płatności udostępnia spółce raport wszystkich płatności, na podstawie którego istnieje możliwość zidentyfikowania transakcji i powiązania jej z konkretnym zamówieniem.

W związku z tym organ zgodził się ze stanowiskiem podatnika, potwierdzając prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Znaczenie w VAT

Dyskusja na temat płatności bezgotówkowych a zwolnienia z kas rejestrujących jest przedmiotem licznych zapytań podatników.

W podobnych sprawach KIS nie zawsze stał na stanowisku tożsamym z przedstawionym w opisywanej sytuacji. Często nawet płatności dokonywane kartą płatniczą uznawane były jako zapłata gotówką, co wykluczało zwolnienie. W ostatnim czasie obserwujemy jednak liberalizację w tym zakresie. Gdy zapłata za świadczoną usługę dokonywana jest kartą płatniczą przy użyciu terminala płatniczego, warto zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w wyroku WSA w Krakowie z 13 lipca 2023 r.[5]. Według WSA wystarczy, że płatność jest otrzymana za pośrednictwem banku, tzn. na rachunek bankowy, a sposób w jaki płatności dokonuje klient nie ma znaczenia – istotna jest tylko perspektywa odbiorcy płatności.

Opisana interpretacja utrwala zatem korzystną dla podatników linię orzeczniczą, dotyczącą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej przy spełnieniu przesłanek wynikających z poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

*****

[1] Art. 111 ust.1 ustawy o VAT.

[2] Dz.U. poz. 2605.

[3] Sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.259.2024.2.ALN.

[4] Na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia.

[5] Sygn. akt I SA/Kr 530.23.

Facebook
Twitter
LinkedIn