Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Trochę o powiązaniach

Blog O CENACH TRANSFEROWYCH

Ceny transferowe od pewnego czasu znalazły się w centrum zainteresowania administracji podatkowej jako jeden z priorytetów działań Ministerstwa Finansów. Internacjonalizacja biznesu i wzrost liczby operacji gospodarczych przeprowadzanych pomiędzy podmiotami powiązanymi z siedzibami w różnych krajach spowodowały konieczność zmiany podejścia do obowiązku dokumentowania takich transakcji oraz ich ujednolicenia na poziomie ponadnarodowym.

OECD w ramach projektu BEPS wypracowało wspólne zasady służące uszczelnieniu systemów podatkowych państw – członków OECD oraz zapobieganiu zjawisku przerzucania dochodów przez podmioty powiązane. Nowelizacja polskich przepisów w tym zakresie w pełni realizuje cel OECD, a zmiany są na tyle duże, istotne i skomplikowane, że w praktyce zmieniają znaczenie dokumentacji cen transferowych.

Zawiłości nowych obowiązków i wątpliwości praktyczne będą w tym miejscu wyjaśniać eksperci Zespołu Cen Transferowych MDDP.  Zapraszamy do bieżącego śledzenia „Trochę o powiązaniach”!

Techniki wyceny, czyli tzw. „szósta metoda”
Metody stosowane w celu weryfikacji ceny transferowej zostały wskazane w art. 11d Ustawy o CIT, tj.: metoda...
Kluczowa rola analiz porównawczych w zabezpieczeniu podatnika
Podstawowym celem analizy porównawczej jest ustalenia i weryfikacja, czy warunki w transakcjach pomiędzy...
Powiązania osobowe a wykluczenie zwolnienia dokumentacyjnego dla spółek Skarbu Państwa
Identyfikacja powiązań pomiędzy stronami transakcji stanowi jedną z pierwszych i jednocześnie najistotniejszych...
Utworzenie konsorcjum a obowiązki z zakresu cen transferowych
Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana Konsorcjum to współdziałanie...
Co małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wiedzieć o cenach transferowych?
Przepisy o cenach transferowych rzadko są analizowane przez małych i średnich przedsiębiorców, gdyż kojarzą...
Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych
Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych Wynagrodzenie w transakcjach pomiędzy...
Wyzwania w cenach transferowych w kontekście transakcji cash poolingu
Umowy cash poolingu stanowią wyjątkowo złożone transakcje finansowe, które wymagają precyzyjnego planowania...
Wykup obligacji przed terminem - na co organy zwracają uwagę podczas kontroli
W wyroku z 29 marca 2023 roku, wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie (sygn. I SA/Ol...
Korekta porównywalności- jak zwiększyć rzetelność benchmarku
Jednym z kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem analizy cen transferowych jest porównywalność...
Czym jest WIRON i czy wpłynie na ceny transferowe?
Nie tak dawno światowy rynek finansowy żył tematem zastąpienia wskaźnika LIBOR przez nową stopę procentową....
Formularz TP-R za 2022 r. – nic nie jest tak pewne jak zmiana
Ministerstwo Finansów przyzwyczaiło nas już do corocznych zmian wprowadzanych w formularzu TP-R. Z roku...
Benchmark grupowy – czy zawsze z niego korzystać?
Polscy podatnicy często otrzymują od grupy analizy porównawcze. W wielu przypadkach analizy te są gotowe...
Analiza rynkowości pożyczek wewnątrzgrupowych - o czym warto pamiętać?
Organy podatkowe podczas kontroli często szczegółowo weryfikują zasadność zwiększenia / zmniejszenia...
Z jakich zwolnień z zakresu cen transferowych można skorzystać w odniesieniu do 2022 roku?
Na przestrzeni ostatnich lat przepisy podatkowe w zakresie cen transferowych zmieniane były w istotny...
Benchmark do zadań specjalnych
Ceny transferowe – czyli podstawowe zastosowanie analizy cen transferowych Analiza cen transferowych...
Mechanizm safe harbour w największych gospodarkach świata
Coraz więcej państw wprowadza mechanizmy związane z bezpieczną przystanią (tzw. safe harbour). Jest to...
Transakcje usługowe – nowy fokus fiskusa?
Nie jest nowością, że rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi są pod lupą organów podatkowych od...
Safe harbour - bezpieczne czy ryzykowne zmiany dla podatników?
Safe harbour to mechanizm uproszczonych zasad, które zwalniają podatników z obowiązku sporządzania dokumentacji...
Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana
Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana Zarządzanie płatnościami...
Czy aktualizowanie analiz cen transferowych raz na trzy lata jest wystarczające?
Analiza porównawcza, określana również mianem analizy benchmarkingowej, stanowi co do zasady kluczowy...
Wzajemne poręczenie bez wynagrodzenia – czy zawsze stanowi nieodpłatne świadczenie?
Instytucje finansowe coraz częściej wymagają poręczeń przy udzielaniu finansowania przedsiębiorstwom. Podmioty...
1 2 3 18
Techniki wyceny, czyli tzw. „szósta metoda”
Metody stosowane w celu weryfikacji ceny transferowej zostały wskazane w art. 11d Ustawy o CIT, tj.: metoda...
Kluczowa rola analiz porównawczych w zabezpieczeniu podatnika
Podstawowym celem analizy porównawczej jest ustalenia i weryfikacja, czy warunki w transakcjach pomiędzy...
Powiązania osobowe a wykluczenie zwolnienia dokumentacyjnego dla spółek Skarbu Państwa
Identyfikacja powiązań pomiędzy stronami transakcji stanowi jedną z pierwszych i jednocześnie najistotniejszych...
Utworzenie konsorcjum a obowiązki z zakresu cen transferowych
Zarządzanie płatnościami w celu optymalizacji kosztowej jako transakcja kontrolowana Konsorcjum to współdziałanie...
Co małe i średnie przedsiębiorstwa powinny wiedzieć o cenach transferowych?
Przepisy o cenach transferowych rzadko są analizowane przez małych i średnich przedsiębiorców, gdyż kojarzą...
Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych
Ryzyko utraty statusu PGK w przypadku nierynkowości cen transferowych Wynagrodzenie w transakcjach pomiędzy...
1 2 3 62