Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego

Dlaczego to ważne?

Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego stanowią system uzupełniających się elementów, których jakość decyduje o dojrzałości podatkowej organizacji. Innymi słowy, stanowią one zharmonizowany zbiór instrumentów zaprojektowanych w celu zapewnienia kontroli nad wszystkimi sprawami podatkowymi, których wdrożenie gwarantuje zgodność z przepisami podatkowymi i wymogami w zakresie sprawozdawczości oraz zarządzania ryzykiem w tym obszarze.

Kluczowymi elementami stanowiącymi o dojrzałości podatkowej organizacji są:

 • strategia podatkowa,
 • ład podatkowy,
 • system zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • system zarządzania kadrami i całą organizacją,
 • zarządzanie danymi i informacjami podatkowymi,
 • systemy informatyczne.

Jakość Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego stanowi o dojrzałości organizacji i przekłada się m.in. na:

 • Bezpieczeństwo – zapewnienie bezpieczeństwa organizacji i osobom nią zarządzającymi
 • Kontrolę procesów – poprawę kontroli nad przepływem informacji i dokumentacji podatkowej,
 • Ograniczenie ryzyka – zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi i minimalizacja ryzyka naruszeń,
 • Wiarygodność – zapewnienie dokładności, kompletności i rzetelności informacji podatkowych.
 • Efektywność – usprawnienie procesów podatkowych i zwiększenie efektywności zarządzania podatkowego w organizacji,
 • Spójność systemu – zintegrowanie procedur podatkowych w spójny i kompleksowy system

Jak możemy pomóc?

Zdefiniowanie docelowego modelu zarządzania funkcją podatkową właściwego dla danej organizacji,

Przegląd i analiz istniejących procesów i procedur (w tym w zakresie zarzadzania ryzykiem podatkowym, kadr i IT) w celu sformułowania spójnego systemu zarządzania zgodnością i funkcją podatkową,

Przygotowanie nadrzędnego dokumentu, który zintegruje istniejące procedury i funkcje podatkowe. Dokument taki może obejmować swoim zakresem m.in. zasady komunikacji z organami podatkowymi, konsultacji/współpracy z zewnętrznymi doradcami, aktualizacji wiedzy oraz procesów/procedur podatkowych, komunikacji i raportowania ryzyka podatkowego, a także rozwiązania w zakresie wewnętrznych kontroli podatkowych oraz cykliczność szkoleń. Dokument ma na celu zapewnienie spójności, zgodności i efektywnego działania procedur w organizacji,

Wsparcie w implementacji systemu zarządzania kwestiami podatkowymi – w tym poprzez przeprowadzenie szkoleń dotyczących implementowanych rozwiązań,

Sporządzenie matrycy odpowiedzialności za funkcję podatkową.

Zapraszamy do kontaktu

Paweł Goś

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: pawel.gos@mddp.pl
T: (+48) 602 704 577

Jakub Warnieło

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy | Szef zespołu postępowań podatkowych i sądowych
E: jakub.warnielo@mddp.pl