REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(dalej: Regulamin)

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa warunki zawierania umów za pośrednictwem serwisu internetowego „MDDP Digital” dostępnego na stronie internetowej www.mddpdigital.pl (dalej: Serwis) prowadzonej przez „MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy” Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorska 18a, , wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000755371, posiadającą NIP: 5213287732, nr REGON: 015699764 i kapitał zakładowy w wysokości 100 150 zł w całości wpłacony, numer telefonu: (+48) 22 322 68 88, adres e-mail: digital@mddp.pl  (dalej: MDDP).

1.2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mddpdigital.pl/regulamin . Warunkiem zawierania umów za pośrednictwem Serwisu jest akceptacja Regulaminu, który stanowi ich integralną część.

2. DEFINICJE

2.1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

2.1.1. Kliencie – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, w tym osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która rejestruje się w Serwisie, zawiera za pośrednictwem Serwisu umowę Licencji na korzystanie z jednego lub kilku Produktów;

2.1.2. Licencji – należy przez to rozumieć Umowę Licencji na korzystanie z produktów MDDP, które udostępniane są Klientowi najpóźniej w chwili składania przez niego Zamówienia.

2.1.3. Produkcie lub Produktach – należy przez to rozumieć zaprezentowane w Serwisie oprogramowanie dostarczane przez MDDP, na które w zależności od wyboru Klienta składa się jeden, kilka lub wszystkie poniższe Produkty:

2.1.3.1. MDRcheck
2.1.3.2. VATcheck
2.1.3.3. NIPcheck
2.1.3.4. NIPcheck WEB
2.1.3.5. WHITEcheck
2.1.3.6. WHITEcheck WEB
2.1.3.7. CheckJPK
2.1.3.8. Generator JPK
2.1.3.9. Smart TP.
2.1.3.10. VATcheck WEB

2.1.4. Umowie – należy przez to rozumieć zawieraną zgodnie z Regulaminem za pośrednictwem Serwisu umowę, której integralną częścią jest Licencja oraz Regulamin,pomiędzy MDDP i Klientem, na mocy której Klient uprawniony jest do korzystania z Produktu;

2.1.5. Zamówieniu – należy przez to rozumieć ofertę zawarcia Umowy z MDDP składaną przez Klienta za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie na Koncie Klienta

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI, ZAWIERANIE UMÓW

3.1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zawrzeć z MDDP Umowę na korzystanie z wybranego przez Klienta Produktu na warunkach określonych w Licencji.

3.2. Warunkiem zawarcia Umowy jest rejestracja w Serwisie polegająca na założeniu przez Klienta bezpłatnego indywidualnego Konta Klienta lub złożenia zamówienia bez rejestracji oraz podaniu przez Klienta danych niezbędnych do zrealizowania Zamówienia, w tym adres e-mail, telefon, Imię i Nazwisko osoby zamawiające oraz do faktury – nazwa firmy, NIP oraz adres.

3.3. Po założeniu Konta Klienta Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem założenia Konta Klienta, na adres e-mail podany w ustawieniach Konta Klienta (dalej: Adres E-mail Klienta). Do Konta Klienta można zalogować się podając indywidualnie wybrane przez Klienta podczas rejestracji login i hasło. Klient może usunąć swoje Konto Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. MDDP uprawnione jest do usunięcia Konta Klienta po uprzednim zawiadomieniu Klienta pocztą elektroniczną na Adres E-mail Klienta wraz z podaniem przyczyny usunięcia. Usunięcie Konta Klienta nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych do czasu usunięcia Konta Klienta.

3.4. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza udostępnianego w Serwisie na Koncie Klienta i powinno obejmować rodzaj Produktu oraz wybrany przez Klienta zakres Licencji na ten Produkt. Klient zobowiązany jest przy składaniu Zamówienia potwierdzić zapoznanie się i zaakceptować Regulamin oraz Licencję. Składając Zamówienie Klient składa ofertę zawarcia Umowy. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez MDDP przyjęcia Zamówienia pocztą elektroniczną na Adres E-mail Klienta.

3.5. Po potwierdzeniu Zamówienia przez MDDP, MDDP udostępnia Klientowi Produkt na warunkach wskazanych w Umowie, a Klient zobowiązany jest do dokonywania opłat za korzystanie z Produktu w wysokości wskazanej w Licencji, na podstawie doręczonej Klientowi przez MDDP faktury w formie wskazanej w pkt 4.1 Regulaminu.

3.6. W przypadku niedokonania przez Klienta płatności zgodnie z pkt 3.5 Regulaminu lub w przypadku korzystania przez Klienta z Produktu niezgodnie z warunkami Licencji, MDDP uprawniona jest do wstrzymania udostępniania Produktu do czasu uiszczenia przez Klienta zaległych opłat lub usunięcia naruszeń warunków korzystania z Produktu. W przypadku wstrzymania przez MDDP udostępniania Produktu z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzednim, czas i opłata za korzystanie z Produktu nie ulegają zmianie.

3.7. Konto Klienta nie może być wykorzystywane przez osoby inne niż Klient, w szczególności Klient nie jest uprawniony do udostępniania loginu i hasła do Konta Klienta osobom trzecim. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki niezgodnego z niniejszym postanowieniem udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim, w tym za treści przesyłane przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem udostępnionego Konta Klienta.

4. WYSYŁANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.1. Zawierając umowę za pośrednictwem Serwisu i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez MDDP faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

4.2. Zgoda wskazana w pkt 1 Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją Klienta z otrzymywania faktur w formie papierowej, ale nie wyłącza prawa MDDP do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną MDDP przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej na adres siedziby Klienta podany w ustawieniach Konta Klienta.

4.3. MDDP wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi na Adres E-mail Klienta.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Reklamacje dotyczące Umowy, w tym Produktów należy kierować na adres mailowy digital@mddp.pl lub listownie na adres wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.

5.2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Produktu.

5.3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: firmę i adres Klienta, adres e-mail do korespondencji w sprawie reklamacji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu Produktów i przyczynę reklamacji.

5.4. MDDP udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od momentu jej doręczenia w takiej samej formie, w jakiej otrzymała reklamację od Klienta, na adres w niej wskazany.

5.5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Produkcie (np. kolorów) nie mogą być podstawą reklamacji.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Zawartość Serwisu chroniona jest prawami autorskimi lub prawami własności przemysłowej przysługującymi MDDP lub osobom trzecim. Ich używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej pisemnej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I COOKIES

7.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest MDDP.

7.2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, a także plików cookies w związku z korzystaniem z Serwisu znajdują się w „Polityce Prywatności MDDP Digital” dostępnej na stronie internetowej mddpdigital.pl/politykaprywatnosci.

7.3. W przypadku zakupu produktu VATcheck WEB – Klient wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych Kupującego dla podmiotów zewnętrznych, które mają dostęp do serwera w celach konfiguracyjnych. Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione:
    7.3.1. SmartShack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, 30-383 przy ul. Obozowa 4a/7, NIP: 6762477100,
       7.3.2. nazwa.pl sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 2 30-727 Kraków, NIP: 675-140-29-20
       7.3.3. Sysmo.pl – rozwiązania IT sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu, 60-241 przy ul. Kużnicza 6/22, NIP: 7822889486

8. WYMAGANIA TECHNICZNE

8.1. Korzystanie z Serwisu, w tym Konta Klienta, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do rejestracji w Serwisie, a także do składania Zamówień niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

9. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

9.1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.

10. POUFNOŚĆ

10.1. W trakcie obowiązywania Umowy i w okresie 10 lat po jej wygaśnięciu Klient zobowiązany jest do zachowania w całkowitej poufności ujawnionych na jego rzecz informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa MDDP w rozumieniu art. 11 Ustawy z 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 1010 z późn. zm.), w tym w szczególności warunków handlowych współpracy MDDP i Klienta.

11. CZAS TRWANIA UMOWY

11.1. Umowa zostaje zawarta na czas korzystania z Produktu wskazany w Licencji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody MDDP przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.

12.2. Z MDDP w związku z korzystaniem z Serwisu lub Produktów można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres digital@mddp.pl lub listownie na adres siedziby MDDP wskazany w pkt 1 Regulaminu lub pod numerem telefonu: (+48) 22 322 68 88.

12.3.Wszelkie ustalenia indywidualne pomiędzy MDDP a Klientem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, Licencją i warunkami indywidualnymi uzgodnionymi z Klientem pierwszeństwo mają w kolejności:

12.4.1.Warunki uzgodnione indywidualnie z Klientem,
12.4.2. Licencja,
12.4.3. Regulamin

12.5. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.

12.6. Wszelkie spory związane z Umową pomiędzy Klientem a MDDP rozstrzygane będą polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę MDDP.

12.7. MDDP uprawniona jest do dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu złożenia Zamówienia przez Klienta.

12.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.05.2020.r.