Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)

Podatkowa grupa kapitałowa (grupa spółek wspólnie rozliczających się z CIT) zyskuje w ostatnim czasie na atrakcyjności jako w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązanie pozwalające na obniżenie efektywnej stawki podatku na poziomie grupy kapitałowej.

Dla kogo?

  • PGK mogą zostać powołane przez grupę co najmniej 2 spółek kapitałowych, które są polskimi rezydentami podatkowymi
  • Spółka dominująca w PGK musi posiadać co najmniej 75% udziałów w spółkach zależnych
  • Wymagany jest również przeciętny średni kapitał zakładowy przypadający na spółkę w wysokości 500.000 zł (od 2022 r. – 250.000 zł)
  • Na moment powoływania PGK spółki nie mogą wykazywać zaległości podatkowych.

Korzyści

  • Możliwość konsolidowania wyniku podatkowego w CIT na poziomie grupy – szczególnie atrakcyjna w przypadku, gdy część podmiotów w ramach grupy jest dochodowych, podczas gdy inne notują straty podatkowe.
  • Szereg szczególnych regulacji, m.in. w odniesieniu do limitów kosztów finansowania dłużnego i kosztów usług niematerialnych nabywanych w ramach PGK.
  • Zwolnienie transakcji wewnątrz PGK z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jak możemy pomóc?

Kompleksowo wspieramy grupy kapitałowe, zarówno na etapie studium wykonalności wdrożenia PGK, oceny konsekwencji, korzyści i ryzyk, jak i na etapie rejestracji i funkcjonowania PGK.

Opracujemy studium wykonalności

Ocenimy możliwości spełnienia kryteriów formalnych przez grupę – wskażemy podmioty, które kwalifikowałyby się do utworzenia PGK

Ocenimy korzyści i ewentualne ryzyka podatkowe i finansowe funkcjonowania w ramach PGK

Przeprowadzimy kalkulację wpływu utworzenia PGK na efektywną stawkę podatku w grupie – na podstawie prognozowanych wyników na kolejne lata

Przedstawimy rekomendacje co do modelu funkcjonowania PGK, podmiotów, które powinny zostać nią objęte, a także praktycznego mechanizmu rozliczeń po utworzeniu PGK

Zapewnimy wsparcie we wdrożeniu

Przygotujemy dokumenty niezbędne do utworzenia / przedłużenia funkcjonowania PGK

Będziemy reprezentować spółki tworzące PGK przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego w sprawach związanych z utworzeniem PGK lub jej przedłużeniem

Stworzymy projekty dokumentacji wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem w ramach PGK

Doradzimy w kwestiach funkcjonowania PGK

Zapewnimy bieżące porady podatkowe dotyczące kwestii specyficznych dla PGK

W miarę potrzeb będziemy występować z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów związanych z funkcjonowaniem w PGK

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90