Podatkowa grupa kapitałowa (PGK)

Podatkowa grupa kapitałowa (grupa spółek wspólnie rozliczających się z CIT) stanowi w pełni bezpieczne i zgodne z przepisami rozwiązanie pozwalające na obniżenie efektywnej stawki podatku na poziomie grupy kapitałowej, które w ostatnim czasie zyskuje znacznie na atrakcyjności. Wprowadzone zostały zmiany ułatwiające utworzenie i funkcjonowanie w ramach PGK.

Dla kogo?

 • PGK mogą zostać powołane przez grupę co najmniej 2 spółek kapitałowych, które są polskimi rezydentami podatkowymi
 • Spółka dominująca w PGK musi posiadać co najmniej 75% udziałów w spółkach zależnych (jednocześnie umożliwione zostało występowanie wzajemnych powiązań między spółkami zależnymi tworzącymi PGK)
 • Wymagany jest również przeciętny kapitał zakładowy przypadający na każdą ze spółek w wysokości 250 tys. zł
 • Na moment powoływania PGK spółki nie mogą wykazywać zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Korzyści

 • Możliwość konsolidowania wyniku podatkowego w CIT na poziomie grupy – szczególnie atrakcyjna w przypadku, gdy część podmiotów w ramach grupy jest dochodowych, podczas gdy inne notują straty podatkowe.
 • Wraz z ostatnimi zmianami przepisów podatkowych również możliwość rozliczania niektórych strat spółek powstałych w okresie przed utworzeniem podatkowej grupy kapitałowej.
 • Ograniczenie obowiązków formalnych w CIT – wszystkie spółki wchodzące w skład grupy są reprezentowane przez jeden podmiot, tj. spółkę dominującą.
 • Szczególne regulacje w odniesieniu do limitów kosztów finansowania dłużnego (przy wyliczaniu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nie są brane pod uwagę koszty i przychody o charakterze odsetkowym wynikające z umów, których stroną są wyłącznie spółki tworzące PGK).
 • Zwolnienie transakcji wewnątrz PGK z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.
 • Możliwość przeprowadzania niektórych czynności reorganizacyjnych (np. podziału spółki zależnej) przy zachowaniu statusu podatnika przez PGK.
 • Zlikwidowanie wymogu rentowności PGK (tj. udziału dochodów w przychodach PGK na poziomie co najmniej 2%).
 • Złagodzone warunki dotyczące zawarcia umowy o utworzeniu PGK (odejście od wymogu formy aktu notarialnego na rzecz formy pisemnej) oraz umowy przedłużającej funkcjonowanie PGK (umożliwienie zmiany istniejącej umowy zamiast obowiązku zawierania nowej).

Jak możemy pomóc?

Kompleksowo wspieramy grupy kapitałowe, zarówno na etapie studium wykonalności wdrożenia PGK, oceny konsekwencji, korzyści i ryzyk, jak i na etapie rejestracji i funkcjonowania PGK.

Opracujemy studium wykonalności

Ocenimy możliwości spełnienia kryteriów formalnych przez grupę – wskażemy podmioty, które kwalifikowałyby się do utworzenia PGK

Ocenimy korzyści i ewentualne ryzyka podatkowe i finansowe funkcjonowania w ramach PGK

Przeprowadzimy kalkulację wpływu utworzenia PGK na efektywną stawkę podatku w grupie – na podstawie prognozowanych wyników na kolejne lata

Przedstawimy rekomendacje co do modelu funkcjonowania PGK, podmiotów, które powinny zostać nią objęte, a także praktycznego mechanizmu rozliczeń po utworzeniu PGK

Zapewnimy wsparcie we wdrożeniu

Przygotujemy dokumenty niezbędne do utworzenia / przedłużenia funkcjonowania PGK

Będziemy reprezentować spółki tworzące PGK przed naczelnikiem właściwego urzędu skarbowego w sprawach związanych z utworzeniem PGK lub jej przedłużeniem

Stworzymy projekty dokumentacji wewnętrznej związanej z funkcjonowaniem w ramach PGK

Doradzimy w kwestiach funkcjonowania PGK

Zapewnimy bieżące porady podatkowe dotyczące kwestii specyficznych dla PGK

W miarę potrzeb będziemy występować z wnioskami o interpretacje indywidualne przepisów związanych z funkcjonowaniem w PGK.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90