Polityka cen transferowych

Dlaczego warto ją mieć?

Polityka cen transferowych jest dokumentem podsumowującym zasady, na jakich zawierane są transakcje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w grupie kapitałowej.

Pomimo iż polityka cen transferowych nie jest dokumentem wymaganym przepisami, jej posiadanie ułatwia zarządzanie transakcjami pod kątem metodologii ustalania i weryfikacji cen transferowych oraz ogranicza ryzyka podatkowe związane z potencjalnym kwestionowaniem przez organy zasad ustalania lub wysokości ceny transferowej.

Polityka cen transferowych stanowi:

Usystematyzowany sposób zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi

Wytyczne dla podmiotów powiązanych na temat metodologii ustalania cen

Transparentne i kompleksowe ustalenie zasad dokonywania transakcji kontrolowanych

Dokument zabezpieczający podmioty wchodzące w skład grupy

Korzyści z posiadania polityki cen transferowych

 • zachowanie spójnych metod kalkulacji i weryfikacji cen transferowych;
 • usprawnienie procesów decyzyjnych dotyczących zasad ustalania wynagradzania w transakcjach wewnątrzgrupowych;
 • ograniczenie pracochłonności przygotowania raportów i dokumentacji podatkowych,
 • zapewnienie rynkowości zawieranych w przyszłości transakcji i dostosowanie do regulacji podatkowych w danym kraju;
 • łatwy dostęp do wyników analiz porównawczych;
 • optymalizacja łącznych obciążeń podatkowych (na poziomie całej grupy).

Kiedy szczególnie warto przygotować politykę cen transferowych?

W przypadku, gdy w ramach grupy kapitałowej są lub będzie realizowanych wiele podobnych do siebie transakcji. Takimi powtarzającymi się transakcjami w grupie mogą być m.in.:

 • sprzedaż towarów,
 • świadczenie usług (np. zarządczych, marketingowych, usług IT),
 • pożyczki wewnątrzgrupowe,
 • udzielanie licencji,
 • transfer aktywów lub świadczeń.

Dla kogo jest przydatna polityka cen transferowych?

Posiadanie sformalizowanej polityki cen transferowych może przynieść w szczególności korzyści

 • kierownictwu grupy oraz poszczególnym podmiotom powiązanym wchodzących w jej skład
 • pracownikom działów finansowych spółek
 • pracownikom działów handlowych spółek

ułatwiając podejmowanie decyzji co do zasad przeprowadzania transakcji grupowych w przyszłości i wywiązywanie się z obowiązków sprawozdawczych i dokumentacyjnych z zakresu cen transferowych.

Jak możemy pomóc?

Zweryfikować politykę cen transferowych obowiązującą w grupie – badanie obejmuje m.in.:

 • weryfikację zasad ustalania cen pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami z zakresu TP,
 • weryfikację spójności zasad ustalania cen dla wszystkich typów transakcji,
 • identyfikację ryzyk związanych z aktualnie obowiązującym modelem cen transferowych w grupie,
 • weryfikację poprawności i aktualności analiz cen transferowych.

Przygotować politykę cen transferowych (zarówno dla transakcji planowanych, jak i już realizowanych w ramach grupy) – zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem zakres prac może obejmować:

 • ustalenie metodologii i sposobu kalkulacji ceny dla wskazanych transakcji wewnątrzgrupowych, w szczególności dla:
  1. transakcji powtarzalnych,
  2. transakcji największych wartościowo,
  3. transakcji najczęściej kontrolowanych (tj. transakcji finansowych, dotyczących WNiP, usługowych, towarowych),
  4. transakcji, dla których dokonywane są korekty cen transferowych.
 • przygotowanie i/lub aktualizację analiz cen transferowych wskazujących rynkowy poziom wynagrodzenia dla poszczególnych transakcji,
 • zebranie i spisanie zasad ustalonych w ramach grupy dla wybranych transakcji wewnątrzgrupowych.

Aktualizować politykę cen transferowych – zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem zakres prac może obejmować:

 • ustalenie metodologii i sposobu kalkulacji wynagrodzenia dla nowych transakcji (nieujętych w dotychczasowej polityce) wraz z przygotowaniem analiz cen transferowych dla tych transakcji,
 • aktualizację analiz cen transferowych wskazujących rynkowy poziom wynagrodzenia dla poszczególnych transakcji ujętych w polityce.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Agnieszka Walska

Menedżer | Doradca podatkowy
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: +48 797 603 696