PSH

Jak skorzystać z preferencji podatkowych w ramach Polskiej Spółki Holdingowej?

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to rozwiązanie wprowadzone w 2022 roku, które pozwala na zwolnienie z opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych. Jest to nowy, atrakcyjny model podatkowy dla holdingów, wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w innych krajach europejskich.

W celu skorzystania ze zwolnień podatkowych w ramach PSH, ustawodawca przewidział szereg warunków, które muszą być spełnione po stronie spółki holdingowej, jak i spółki zależnej. 

Jak możemy pomóc?

Zapewnimy kompleksowe doradztwo podatkowe obejmujące:

 • analizę obecnej struktury grupy kapitałowej pod kątem możliwości zastosowania modelu PSH;
 • dostosowanie struktury grupy kapitałowej do modelu PSH, w tym:
  a) nabycie aktywów, w tym udziałów (akcji) spółek zależnych przez polską spółkę holdingową;
  b) przeniesienie zagranicznej spółki holdingowej do Polski (np. w drodze połączenia, zmiany siedziby);
 • wsparcie w zakresie spełnienia warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej;
 • ocena konsekwencji podatkowych przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej stosującej model PSH;
 • bieżące wsparcie przy stosowaniu modelu PSH.

Korzyści

Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania przychodów z dywidend wypłacanych przez spółkę zależną do polskiej spółki holdingowej oraz dochodów ze zbycia udziałów w spółce zależnej do podmiotu niepowiązanego.

Nasze doświadczenia

Posiadamy szerokie doświadczenie m.in. w bieżącym wsparciu podatkowym grup kapitałowych, analizie konsekwencji podatkowych przepływów pieniężnych w grupie, wsparciu przy poprawnym rozliczeniu podatkowym czynności reorganizacyjnych (połączenia, podziały, aporty, przekształcenia, wymiany udziałów) oraz spełnienia warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej. Wspieramy również naszych klientów w zakresie analizy spełnienia warunków do zastosowania PSH i skorzystania z przewidzianych w ramach tego modelu zwolnień podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Zamoyska

Partner | Doradca podatkowy
E: magdalena.zamoyska@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Jacek Wojtach

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: jacek.wojtach@mddp.pl
T: (+48) 600 389 333

Monika Grobelska

Starszy Konsultant
E: monika.grobelska@mddp.pl
T: (+48) 509 598 805

Powiązane usługi

We współpracy z Osborne Clarke – jedną z największych kancelarii na świecie – oferujemy wszechstronne wsparcie prawne niezbędne do bezpiecznego i efektywnego prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu – zarówno na rynku polskim, jak i w skali międzynarodowej.

Zespół Osborne Clarke świadczy kompleksowe wsparcie związane z działaniami CSR przedsiębiorstw, obejmujące m.in.:

 • wsparcie w utworzeniu fundacji, w tym w ustaleniu funduszu założycielskiego, ustanowieniu aktu fundacyjnego, opracowaniu statutu, przygotowaniu niezbędnych dokumentów wymaganych do rejestracji fundacji;
 • wsparcie w opracowaniu strategii ESG/CRS przedsiębiorstwa;
 • szkolenia dla osób pełniących funkcję tzw. green officer;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym wsparcie przy opracowaniu procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych w firmie oraz szkolenia dla pracowników;
 • pomoc w przeprowadzaniu transformacji kulturowej przedsiębiorstw oraz budowaniu i wdrażaniu polityki różnorodności w firmie;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej dotacji i pomocy charytatywnej;
 • wsparcie w opracowywaniu regulaminów plebiscytów, konkursów i inicjatyw zewnętrznych oraz czuwanie nad poprawnością ich przebiegu.