PSH (Polska Spółka Holdingowa)

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to rozwiązanie wprowadzone w 2022 roku, które pozwala na zwolnienie z opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych.

Od 1 stycznia 2023 roku formuła PSH zyskała na atrakcyjności. Dzięki wprowadzanym zmianom przepisów reżim PSH jest dostępny dla szerszego kręgu podatników CIT.

Korzyści z PSH – preferencje podatkowe

Całkowite zwolnienie z opodatkowania dywidend od 2023 roku

Jedną z głównych korzyści wynikających z modelu PSH jest zwolnienie z opodatkowania 100% przychodów z dywidend otrzymanych od spółki zależnej.

Powyższe zwolnienie znajdzie również zastosowanie do dywidend uzyskiwanych przez polskie spółki holdingowe od podmiotów spoza UE/EOG/Szwajcarii (nie może być to jednak podmiot z raju podatkowego).

Całkowite zwolnienie z CIT zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej

Dochody PSH z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego są zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie nie dotyczy zbycia udziałów (akcji) spółki, której 50% aktywów stanowią nieruchomości położone w Polsce lub prawa do nich.

Jakie podmioty mogą być objęte PSH?

Spółką holdingową może zostać podmiot, który spełnia wszystkie poniższe warunki łącznie:

 • sp. z o.o., S.A. lub PSA nienależąca do podatkowej grupy kapitałowej,
 • posiadająca bezpośrednio co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • niekorzystająca ze zwolnień strefowych,
 • prowadząca rzeczywistą działalność gospodarczą,
 • której wspólnikiem nie jest podmiot z raju podatkowego.

Spółką zależną może być spółka, która:

 • nie należy do podatkowej grupy kapitałowej,
 • posiada osobowość prawną (zagraniczna spółka zależna),
 • nie jest zarejestrowana w raju podatkowym (zagraniczna spółka zależna),
 • nie spełnia warunków do kwalifikacji jako CFC (zagraniczna spółka zależna) w roku wypłaty dywidendy lub w którymkolwiek z 3 lat podatkowych poprzedzających ten rok, chyba że spółka ta prowadzi istotną rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju UE/EOG.

Warunki przewidziane dla spółki holdingowej, jak i spółki zależnej, muszą być spełnione na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend albo zbycia udziałów (akcji), przez okres co najmniej 2 lat. Zgodnie z przepisami i ostatnią wykładnią organów podatkowych, 2-letni okres należy liczyć od daty nabycia udziałów (akcji), nawet, jeżeli miała ona miejsce przed wejściem w życie przepisów o PSH.

Dlaczego warto rozważyć PSH

Alternatywa dla zagranicznych spółek holdingowych

 • PSH ogranicza ryzyko zakwestionowania preferencji podatkowych w świetle przepisów o unikaniu opodatkowania.
 • PSH eliminuje ryzyko zastosowania przepisów CFC.
 • PSH obniża koszty bieżącego funkcjonowania w porównaniu do spółki zagranicznej.
 • PSH ułatwia spełnienie warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

ocena możliwości wdrożenia - dokonamy analizy Państwa obecnej sytuacji pod kątem możliwości zastosowania modelu PSH;

dostosowanie struktury i implementacja - udzielimy wsparcia przy wdrażaniu PSH. Zapewnimy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące w szczególności:

 • pomoc w dostosowaniu struktury grupy kapitałowej do modelu PSH pod kątem planowanych transakcji zbycia aktywów,
 • założenie PSH,
 • nabycie aktywów, w tym udziałów (akcji) spółek zależnych przez PSH,
 • przeniesienie zagranicznej spółki holdingowej do Polski (np. w drodze połączenia, zmiany siedziby),
 • wsparcie w zakresie spełnienia warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej,

funkcjonowanie - pomożemy w ocenie konsekwencji podatkowych przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej z PSH oraz udzielimy bieżącego wsparcia przy stosowaniu modelu PSH. Przeanalizujemy konsekwencje w CIT i VAT.

kompleksowa obsługa księgowa i podatkowa PSH – poprowadzimy księgi rachunkowe spółki holdingowej oraz polskich spółek zależnych z uwzględnieniem specyfiki ich działalności oraz przeprowadzimy rozliczenia podatkowe tych podmiotów. Zapewnimy przy tym specjalistyczne wsparcie procesów Państwa spółki holdingowej i polskich spółek zależnych, obejmujące w szczególności:

 • poprowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od skomplikowania i skali PSH,
 • obsługa płatności spółki holdingowej i polskich spółek zależnych, przy zachowaniu pełnej kontroli kosztów,
 • obsługa podatkowa w zakresie rozliczeń podatkowych spółki holdingowej i polskich spółek zależnych,
 • zautomatyzowanie procesów księgowych spółki holdingowej i polskich spółek zależnych.

raportowanie – przygotujemy raporty dotyczące PSH oraz grupy kapitałowej w ramach której działa PSH, a także sprawozdania finansowe, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane. Zapewniamy przy tym m.in.:

 • dopasowanie wszystkich raportów i sprawozdań do wymogów interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych,
 • efektywne zminimalizowanie ryzyka błędów w raportach i sprawozdaniach finansowych spółki holdingowej i polskich spółek zależnych,
 • rzetelne podejście do sporządzania sprawozdania,
 • obsłużenie audytu sprawozdania finansowego dla Państwa spółki holdingowej i polskich spółek zależnych,
 • sporządzenie sprawozdań spółki holdingowej i polskich spółek zależnych zgodnie z wymogami MSR/MSSF,
 • gwarancję jakości sprawozdań finansowych i raportów.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) 22 322 68 88

Agnieszka Tyczyńska-Osińska

Starszy menedżer
E: agnieszka.tyczynska@mddp-outsourcing.pl
T: (+48) 504 120 116