PSH (Polska Spółka Holdingowa)

Polska Spółka Holdingowa (PSH) to rozwiązanie wprowadzone w 2022 roku, które pozwala na zwolnienie z opodatkowania dywidend i zysków kapitałowych.

Od stycznia 2023 roku formuła PSH zyska na atrakcyjności. Dzięki projektowanym zmianom przepisów reżim PSH będzie dostępny dla szerszego kręgu podatników CIT.

Korzyści z PSH – preferencje podatkowe

Całkowite zwolnienie z opodatkowania dywidend od 2023 roku

Jedną z głównych korzyści wynikających z modelu PSH jest zwolnienie z opodatkowania 100% przychodów z dywidend otrzymanych od spółki zależnej (obecnie zwolnieniu podlega 95%).

Powyższe zwolnienie znajdzie również zastosowanie do dywidend uzyskiwanych przez polskie spółki holdingowe od podmiotów spoza UE/EOG/Szwajcarii (nie może być to jednak podmiot z raju podatkowego).

Całkowite zwolnienie z CIT zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej

Dochody PSH z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego są zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie nie dotyczy zbycia udziałów (akcji) spółki, której 50% aktywów stanowią nieruchomości położone w Polsce lub prawa do nich.

Jakie podmioty mogą być objęte PSH?

Spółką holdingową może zostać podmiot, który spełnia wszystkie poniższe warunki łącznie:

 •  sp. z o.o., S.A. lub PSA (od 2023 roku) nienależąca do podatkowej grupy kapitałowej,
 • posiadająca nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 roku, co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej,
 • niekorzystająca ze zwolnień strefowych (obecnie wyłączenie obejmuje zwolnienia strefowe i zwolnienia z opodatkowania dywidend),
 • prowadząca rzeczywistą działalność gospodarczą,
 • której wspólnikiem nie jest podmiot z raju podatkowego.

Spółką zależną może być spółka, która:

 • nie należy do podatkowej grupy kapitałowej,
 • posiada osobowość prawną (zagraniczna spółka zależna),
 • nie jest zarejestrowana w raju podatkowym (zagraniczna spółka zależna),
 • nie spełnia warunków do kwalifikacji jako CFC (zagraniczna spółka zależna) w roku wypłaty dywidendy lub w którymkolwiek z 3 lat podatkowych poprzedzających ten rok (obecnie wymagany okres to 5 lat), chyba że spółka ta prowadzi istotną rzeczywistą działalność gospodarczą,
 • nie posiada więcej niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki oraz nie korzysta ze zwolnień strefowych – warunki te mają być zniesione od 2023 roku.

Dlaczego warto rozważyć PSH

Alternatywa dla zagranicznych spółek holdingowych

 • PSH ogranicza ryzyko zakwestionowania preferencji podatkowych w świetle przepisów o unikaniu opodatkowania.
 • PSH eliminuje ryzyko zastosowania przepisów CFC.
 • PSH obniża koszty bieżącego funkcjonowania w porównaniu do spółki zagranicznej.
 • PSH ułatwia spełnienie warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

ocena możliwości wdrożenia - dokonamy analizy Państwa obecnej sytuacji pod kątem możliwości zastosowania modelu PSH;

dostosowanie struktury i implementacja - udzielimy wsparcia przy wdrażaniu PSH. Zapewnimy kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe obejmujące w szczególności:

 • pomoc w dostosowaniu struktury grupy kapitałowej do modelu PSH pod kątem planowanych transakcji zbycia aktywów,
 • założenie PSH,
 • nabycie aktywów, w tym udziałów (akcji) spółek zależnych przez PSH,
 • przeniesienie zagranicznej spółki holdingowej do Polski (np. w drodze połączenia, zmiany siedziby),
 • wsparcie w zakresie spełnienia warunku prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej,
 • obsługę księgową i administracyjną tych procesów,

funkcjonowanie - pomożemy w ocenie konsekwencji podatkowych przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej z PSH oraz udzielimy bieżącego wsparcia przy stosowaniu modelu PSH. Przeanalizujemy konsekwencje w CIT i VAT.

Zapraszamy do kontaktu

Magdalena Zamoyska

Partner | Doradca podatkowy
E: magdalena.zamoyska@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 88

Jacek Wojtach

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: jacek.wojtach@mddp.pl
T: (+48) 600 389 333

Monika Grobelska

Starszy Konsultant
E: monika.grobelska@mddp.pl
T: (+48) 509 598 805