Ulga IP Box

Ulga IP Box (inaczej Innovation Box lub Patent Box) to mechanizm wprowadzony w 2019 roku wspierający działalność badawczo-rozwojową. Pozwala ona na preferencyjne opodatkowanie stawką 5% części dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie.

Ulga rozliczana jest w zeznaniu rocznym, w którym wskazuję się kwotę przychodów objętych preferencyjną stawką podatku, ale skorzystać z niej można dopiero w roku kalendarzowym następującym po tym, w którym rozpoczęto działalność.

Dodatkowo, od 2022 roku Polski Ład umożliwił przedsiębiorstwom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową jednoczesne korzystanie z ulgi IP Box oraz ulgi B+R – czyli stosowanie tzw. ulgi na symultaniczny IP Box.

Dla kogo?

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców opodatkowanych w ramach skali podatkowej, podatkiem liniowym lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Aby ubiegać się o ulgę IP Box podatnik musi:

  • prowadzić działalności badawczo-rozwojowej;
  • wytworzyć kwalifikowane IP.

Jakie prawa własności intelektualnej objęte są ulgą?

Prawa własności intelektualnej, które są objęte ulgą zostały wskazane w art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT i art. 24d ust. 2 ustawy o CIT. Zgodnie z ustawą do kwalifikowanych IP zalicza się:

  • patent;
  • prawo ochronne na wzór użytkowy;
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin;
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego;
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu;
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin;
  • autorskie prawo do programu komputerowego.

Podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych ustawowo warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności jej zastosowania jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej.

Dlaczego warto?

Rozwiązanie IP Box zaprojektowane zostało z myślą o zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań oraz pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm oraz zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu. Warunkiem skorzystania z ulgi IP BOX jest prowadzenie ewidencji rachunkowej , która umożliwi wykazanie związku między dochodem, a wydatkami poniesionymi w celu uzyskania kwalifikowanego IP. Wymaga to nakładu pracy, ale należy mieć na uwadze, że z preferencyjnego opodatkowania 5% można korzystać tak długo, jak długo przysługuje prawna ochrona własności intelektualnej.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865