Fundusz na cele inwestycyjne

Fundusz na cele inwestycyjne to model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne poprzez zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

Kto może utworzyć fundusz na cele inwestycyjne?

Do utworzenia funduszu na cele inwestycyjne uprawnione są podmioty określone w art. 15 ust. 1hb ustawy o CIT.

Aby odliczyć koszty przed rozpoczęciem inwestycji podatnik musi spełnić łącznie szereg warunków. Z rozwiązania może skorzystać podmiot, który:

  • uzyskuje co najmniej 50% przychodów: z wierzytelności, z odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych, z transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4  w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
  • zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, przez okres co najmniej 300 dni w roku podatkowym, a w przypadku gdy rokiem podatkowym nie jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych – przez co najmniej 82% dni przypadających w roku podatkowym lub
  • ponosi miesięcznie wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej 3 osób fizycznych.
  • w okresie korzystania z preferencji funduszu na cele inwestycyjne nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości7 (art. 28j ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT).

Warunki tworzenia funduszu na cele inwestycyjne

Oprócz określonych w przepisach warunków dotyczących grupy podatników, którzy mogą skorzystać z przepisów o funduszu inwestycyjnym, konieczne jest również spełnienie łączne innych przesłanek:

  • Fundusz na cele inwestycyjne może być utworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy.
  • Środki wpłacone na rachunek inwestycyjny muszą pochodzić z zysku osiągniętego za poprzedni rok podatkowy i nie mogą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat ani innych form wsparcia finansowego.
  • Środki zgromadzone na funduszu na cele inwestycyjne muszą zostać wydatkowane na te cele nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu, chyba że podatnik przekaże do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych inwestycjach wskazującą rok wydatkowania tych środków.
  • Środki na fundusz na cele inwestycyjne muszą zostać wpłacone na wyodrębniony wyłącznie w tym celu rachunek.

Jak możemy pomóc?

Dokonamy oceny możliwość skorzystania przez Państwa firmę z rozwiązań funduszu na cele inwestycyjne

Pomożemy w utworzeniu funduszu na cele inwestycyjne oraz spełnieniu warunków dotyczących rozliczenia środków

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865