Korekty cen transferowych: globalne wyzwanie, krajowe obowiązki

Korekty cen transferowych (korekty TP) stanowią złożony i obszerny temat, a ich prawidłowe rozliczenie jest kluczowe. Przed dokonaniem korekt należy uwzględnić perspektywę obu stron transakcji. Dlaczego są tak ważne?

  1. Eliminacja błędów w rozliczeniu podatkowym – poprawne korekty mogą pomóc wyeliminować potencjalne błędy w rozliczeniu podatkowym,
  2. Bezpieczne ujęcie korekty w przychodach/kosztach podatkowych – korekty pozwalają na lokalne, bezpieczne uwzględnienie zmian w przychodach i kosztach,
  3. Zabezpieczenie przed ryzykiem podwójnego opodatkowania – poprawne korekty chronią przed ryzykiem płacenia podatków w dwóch jurysdykcjach.

Tematyka korekt TP jest standaryzowana zarówno w Europie, jak i na całym świecie, ze względu na globalizację gospodarki i rosnące znaczenie transakcji między podmiotami powiązanymi. Niemniej jednak przepisy dotyczące cen transferowych są skomplikowane i zależą od specyfiki danej transakcji oraz jurysdykcji.   

Warto podkreślić, że Wytyczne OECD uwzględniają korekty TP. Ich celem jest zapewnienie, że podmioty otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za swoje działania i ryzyko, jakie podejmują, oraz że koszty są przypisywane tym, którzy faktycznie to ryzyko ponoszą. Korekty są również uwzględnione w projekcie Dyrektywy UE dotyczącej cen transferowych, mającej na celu ujednolicenie najważniejszych zasad dotyczących cen transferowych w całej Unii Europejskiej.

Mimo wprowadzenia regulacji na poziomie międzynarodowym i europejskim, niektóre kraje (w tym Polska) posiadają własne przepisy dotyczące korekt TP.

Lokalne wymogi w Polsce

Zgodnie ze specyfiką polskich regulacji, podatnik ma możliwość ujęcia podatkowo korekty TP pod warunkiem spełnienia jednocześnie następujących warunków:

  • w korygowanej transakcji w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;
  • nastąpiła istotna zmiana okoliczności mających wpływ na ustalone w trakcie roku podatkowego warunki lub znane są faktycznie poniesione koszty, lub uzyskane przychody będące podstawą obliczenia ceny transferowej, a zapewnienie ich zgodności z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane, wymaga dokonania korekty TP;
  • w momencie dokonania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego lub dowód księgowy potwierdzający dokonanie przez ten podmiot korekty w tej samej wysokości co podatnik;
  • istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem, z którym realizowana jest korekta.

Przy czym, w przypadku korekt in plus należy spełnić tylko dwa pierwsze warunki.

Jednak zgodność z polskimi wymogami nie gwarantuje automatycznie poprawnego przeprowadzenia korekty w innych jurysdykcjach.

Przykładowo w prawie rumuńskim, podobnie jak w polskim, korekta TP powinna być przypisana do okresu, którego dotyczy. Należy również wykazać, że druga strona transakcji dokonała korekty w takiej samej wysokości. Ponadto, lokalne przepisy dotyczące rachunkowości nakazują, aby korekty te były odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym podatnika (rachunku zysków i strat) jako wynik oceny transakcji (dochodu/kosztów).

Ale regulacje dotyczące korekt TP nie są ograniczone jedynie do krajów europejskich. Państwa takie jak Tajlandia, Chiny i Singapur wprowadziły specjalne uregulowania w tym zakresie.

Istnieją również nadal państwa, w których nie wprowadzono tego rodzaju regulacji, m.in. Angola czy Malta, co również może stanowić swego rodzaju utrudnienie.

Z uwagi na złożoność i wieloaspektowość tematu, zalecamy dokładną analizę, aby ustalić, czy kwestia korekt TP oraz związane z nimi ryzyko mają zastosowanie w Państwa przypadku. Jeżeli tak, warto je odpowiednio zabezpieczyć podatkowo z perspektywy obydwu stron transakcji.

Facebook
Twitter
LinkedIn