Sprzedaż udziałów – jak ustalić wartość rynkową?

Transakcje kapitałowe, choć występują w obrocie gospodarczym od lat, budzą wątpliwości podatników, którzy mierzą się z cenami transferowymi. Do tej kategorii należy sprzedaż udziałów pomiędzy podmiotami powiązanymi, która w przypadku przekroczenia ustawowego progu dokumentacyjnego, podlega obowiązkom TP. Niezależnie od tego, każda transakcja sprzedaży udziałów powinna być wyceniona według zasady ceny rynkowej. Taka wycena może stać się w rzeczywistości problematyczna a jej założenia kwestionowane przez organ, co potwierdza opublikowany…

Jeszcze tylko Master File…

Niestety dla niektórych Podatników początek roku wcale nie oznacza odpoczynku po wymagającym i obfitym w tematykę cen transferowych grudniu, a wręcz może narzucać konieczność dopełnienia kolejnych czynności. Jedną z nich jest m.in. przygotowanie dokumentacji grupowej (ang. Master File). Kogo dotyczy wymóg dokumentacyjny Obowiązek przygotowania dokumentacji grupowej dotyczy podmiotów powiązanych, objętych konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną, które spełniają dwa warunki, tj.: sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe,…

Opłata licencyjna nie zawsze kalkulowana jako procent od przychodów ze sprzedaży

Prawidłowe podejście do ustalenia wynagrodzenia z tytułu udostępnienia danej wartości niematerialnej wymaga nie tylko analizy aspektów prawnych związanych z danym aktywem, ale również przeprowadzenia analizy od strony cen transferowych. Niezwykle pomocnym przy tym jest przeprowadzenie tzw. analizy DEMPE, przewidzianej w wytycznych OECD. Ustalając opłatę licencyjną za udostępnienie wartości niematerialnych należy uwzględnić wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa i ponoszone ryzyka związane z rozwojem, ulepszeniem, utrzymywaniem, ochroną i wykorzystywaniem dobra…

Obwieszczenie dotyczące rodzaju bazowej stopy procentowej i marży na 2023 r. opublikowane!

Nowe obwieszczenie Ministra Finansów ws. ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych (safe harbour dla transakcji finansowych) zostało opublikowane 23 grudnia 2022 r. Minister Finansów dokonał aktualizacji warunków upoważniających do skorzystania z uproszczenia safe harbour dla transakcji finansowych. Nowa marża – podwyższona w stosunku do poprzedniego obwieszczenia: dla pożyczkobiorcy wynosi maksymalnie 2,9 punktu procentowego (zmiana z 2,8 punktu procentowego), dla pożyczkodawcy…

Co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok? Zmiany od 2022 roku.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2021 rok? Zmiany od 2022 roku. Sankcje za niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za 2021 rok mogą okazać się dotkliwe zarówno dla spółki, jak również dla osób odpowiedzialnych za sprawy spółki, tj. członków zarządu. Za niewypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych lub niedotrzymanie określonych prawem terminów powstaje odpowiedzialność na gruncie kodeksu karnego skarbowego oraz ordynacji podatkowej. Odpowiedzialność karno-skarbowa Sankcje…

Krajowe przepisy są nadrzędne w zdefiniowaniu pojęcia zasady ceny rynkowej

Dnia 8 listopada 2022 r.[1] Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) uchylił decyzję Komisji Europejskiej oraz wyrok Sądu UE, które uznały interpretację indywidualną, wydaną przez organy w Luksemburgu, za przysporzenie selektywnej korzyści spółce Fiat Chrysler Finance Europe, co zdaniem Komisji stanowiło pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE. W 2012 r. luksemburskie organy podatkowe w ramach zatwierdzenia porozumienia w sprawie cen transferowych wydały interpretację indywidualną na rzecz spółki należącej…

Co warto wiedzieć o korektach w kontekście cen transferowych?

Zbliża się koniec roku, a wraz z nim w większości firm finalne rozliczenia za cały 2022 r. To ostatnia chwila, aby jeszcze raz dokładnie przeanalizować dokonanie ewentualnych koniecznych korekt rozliczeń, cen lub warunków umów. Tymczasem korekty nieustannie budzą dużo wątpliwości interpretacyjnych zarówno w zakresie samej ich definicji, jak i poszczególnych warunków dla prawidłowego rozliczenia podatkowego. Poniżej trzy najczęściej pojawiające się pytania dotyczące cen…

Licencja na znaki towarowe także powinna zostać rozliczona rynkowo

Wśród transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, sprawiających podatnikom największe trudności podczas wypełniania obowiązków z zakresu cen transferowych, znajdują się transakcje, których przedmiotem są wartości niematerialne i prawne (tzw. WNiP). Często wyzwaniem dla podatników okazuje się samo przeprowadzenie wyceny WNiP, a w przypadku cen transferowych konieczne jest również przyjęcie rynkowych założeń w transakcjach, których przedmiotem są WNiP. W transakcjach wewnątrzgrupowych do najpopularniejszych rodzajów transakcji związanych z WNiP należą…

Ostatnia prosta w cenach transferowych – czas na Master File

Niektórzy podatnicy, pracujący obecnie ze sporządzeniem lokalnej dokumentacji cen transferowych (Local File) i formularza TP-R za 2021 r., nie zakończą swoich zmagań z cenami transferowymi już 31 grudnia (gdy rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym). Czekają ich dodatkowe obowiązki związane z grupową dokumentacją cen transferowych (Master File) za 2021 r. Czym jest Master File? Master File to (w największym skrócie) integralna część dokumentacji cen transferowych, która przedstawia z lotu ptaka informacje…

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych – pozostał niecały miesiąc na złożenie do urzędu skarbowego

Tylko niecały miesiąc pozostał do wypełnienia terminów raportowania z zakresu cen transferowych. Jednym z obowiązków jest złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i rynkowym charakterze transakcji podpisanego przez członków zarządu spółki. Dla większości podmiotów termin ten mija bowiem już 31 grudnia 2022 r. Odpowiedzialność za podpisanie i złożenie oświadczenia spoczywa na osobach odpowiedzialnych za sprawy spółki tj. członkach zarządu. W oświadczeniu tym członkowie zarządu są zobowiązani do potwierdzenia dwóch…