Polska Strefa Inwestycji (PSI)

Polska Strefa Inwestycji to system przyznawania ulg podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. Zastąpił on wsparcie udzielane w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE).

Instrument ten uprawnia do zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT na podstawie decyzji o wsparciu.

Dla kogo?

Rozwiązania Polskiej Strefy Inwestycji skierowane są do wszystkich spółek planujących nową inwestycję, niezależnie od ich wielkości (a więc zarówno mikro, małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorców) działających w sektorze przemysłu i nowoczesnych usług (w tym działających w sektorze IT czy prowadzonych prace B+R).

Przez nową inwestycję należy rozumieć:

 1. założenie nowego przedsiębiorstwa,
 2. zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
 3. dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie
 4. zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu,
 5. nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty gdyby zakup nie nastąpił

 

Aby skorzystać ze wsparcia, konieczne jest spełnienie kryteriów:

 • ilościowych – minimalna wartość inwestycji (od 0,2 do 100 mln PLN uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i poziomu bezrobocia w danym powiecie), oraz
 • jakościowych różniących się w zależności od typu inwestycji (przemysłowa lub usługowa) – konieczność uzyskania 4, 5 lub 6 z 10 pkt w zależności od lokalizacji.

Wysokość zwolnienia

Wielkość zwolnienia od podatku dochodowego stanowią pochodną:

 • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych), lub
 • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Z ulgi można skorzystać na terenie całej Polski, tym niemniej wysokość zwolnienia zależy od intensywności pomocy publicznej w danym regionie oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Od wybranej lokalizacji inwestycji zależy również czas na wykorzystanie zwolnienia. Zależnie od regionu, Decyzja o Wsparciu może zostać wydana na 10, 12 lub 15.

Po uzyskaniu Decyzji o Wsparciu przedsiębiorca jest uprawniony do zwolnienia z podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej określonej w Decyzji oraz prowadzonej na terenie w niej określonym.

Jak możemy pomóc?

Analiza możliwości i uzyskanie Decyzji

 • Przeanalizujemy możliwość uzyskania dla danej inwestycji Decyzji o Wsparciu (studium wykonalności), w tym skalkulujemy limit zwolnienia
 • Określimy zasady objęcia pomocą publiczną planowanej inwestycji według wskazanych przez podatnika założeń
 • Przygotujemy wniosek o wydanie Decyzji o Wsparciu wraz z niezbędnymi dokumentami i skoordynujemy proces uzyskania Decyzji, w tym będziemy kontaktować się z właściwymi organami w trakcie oraz po złożeniu wniosku

Bieżące doradztwo

 • Wesprzemy w dyskontowaniu kosztów kwalifikowanych i pomocy publicznej
 • Opracujemy metodologię kalkulacji dochodu objętego pomocą publiczną, zaproponujemy klucze alokacji
 • Zidentyfikujemy przychody objęte i nieobjęte zwolnieniem PSI
 • Zidentyfikujemy wszystkie koszty kwalifikowane objęte pomocą publiczną w celu otrzymania maksymalnego wsparcia
 • Wskażemy właściwy moment rozpoczęcia korzystania ze zwolnienia podatkowego

Zabezpieczenie ryzyk

 • Wskażemy ryzyka lub niejasne/sporne zagadnienia podatkowe związane z prowadzeniem i rozliczeniem działalności na podstawie Decyzji o Wsparciu
 • Skoordynujemy proces zabezpieczenia spornych zagadnień za pomocą interpretacji indywidualnej (w razie potrzeby również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi)
 • Zapewniamy wsparcie w zakresie analizy bieżącego orzecznictwa i praktyki organów podatkowych w sprawach dotyczących działalności na podstawie Decyzji o Wsparciu oraz ich wpływu na działalność podatnika

Należy pamiętać, że celem PSI jest wspieranie rozwoju poprzez nowe inwestycje, istotny jest element zachęty. Dlatego stosowne analizy oraz badania należy przeprowadzić zawczasu, a nowa inwestycja powinna też mieć określony horyzont czasowy – powinna zostać zakończona w ciągu trzech lat.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl
T: (+48) (22) 322 68 90

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Konrad Medoliński

Starszy Menedżer | Doradca podatkowy
E: Konrad.Medolinski@mddp.pl
T: (+48) 504 666 447

Dariusz Fistek

Menedżer | Doradca podatkowy
E: dariusz.fistek@mddp.pl
T: (+48) 696 273 865