Polski Ład w TP – nowe zasady dotyczące refaktur

O zmianach przepisów w zakresie cen transferowych wynikających z Polskiego Ładu wspominaliśmy już w poprzednich wpisach na naszym blogu (np. https://www.mddp.pl/polski-lad-korekty-cen-transferowych-nowa-odslona-3/). W niniejszym wpisie, chcielibyśmy przybliżyć Państwu zmiany, jakie zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem w zakresie transakcji refaktur.

Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego

Polski Ład rozszerzył katalog zwolnień z obowiązku dokumentacyjnego w zakresie cen transferowych. Wprowadzone w ustawie o PIT i CIT zmiany zakładają możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego dla transakcji tzw. czystego refakturowania. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia, transakcja musi spełnić określone warunki:

  • transakcja czystej refaktury nie może wiązać się z czynnościami tworzącymi wartość dodaną towaru lub usługi przez podmiot dokonujący refaktury (jego rola ma być wyłącznie administracyjna),
  • rozliczenie nie może być powiązane bezpośrednio z inną transakcją (takie powiązanie występuje np. w przypadku refakturowaniu kosztów mediów w ramach umowy najmu lub dzierżawy),
  • rozliczenie pomiędzy podmiotami powiązanymi powinno być zrealizowane bezzwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego,
  • podmiot przenoszący poniesiony koszt na inny podmiot powiązany nie może mieć miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu w raju podatkowym, oraz
  • w przypadku zastosowania klucza alokacji podmiot powiązany musi posiadać odpowiednią kalkulację.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na ostatni ze wskazanych powyżej warunków, ponieważ w praktyce często zdarza się, że podatnik obciążany refakturą ze swojej grupy nie wie, w jaki sposób koszty są alokowane pomiędzy poszczególne podmioty powiązane.

W przypadku zastosowania klucza alokacji ustawodawca zastrzegł, że podatnik powinien dysponować kalkulacją zawierającą dane i informacje dotyczące:

  • rodzaju i wysokości kosztów uwzględnionych w ramach kalkulacji,
  • sposobu zastosowania klucza alokacji wraz z uzasadnieniem wyboru klucza dla wszystkich podmiotów powiązanych, oraz
  • opis transakcji, w tym analizę funkcji, ryzyk i aktywów.

Co to oznacza dla podatników?

Wprowadzone zmiany pozwalają na ograniczenie obowiązków podatników w zakresie transakcji mniej istotnych z perspektywy biznesowej. Możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji i analizy cen transferowych w przypadku transakcji refaktur należy ocenić pozytywnie. Jednak zwracamy uwagę, że zwolnienie nie przysługuje automatycznie wszystkim transakcjom refaktury i konieczne jest spełnienie wskazanych powyżej warunków. W szczególności w przypadku zastosowania kluczy alokacji konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji (wskazanych powyżej) od grupy. W praktyce może to być trudne do zrealizowania, ponieważ dana grupa może odmówić udzielenia szczegółowych informacji na temat zastosowanych kluczy alokacji.

Ponadto, w przypadku transakcji niespełniających warunków tzw. czystej refaktury, może okazać się, że charakter transakcji jest inny i rozliczenie 1:1 nie jest zasadne, np. w przypadku gdy podmiot powiązany dokonujący refaktury tworzy wartość dodaną i powinien uzyskać dodatkowe wynagrodzenie w postaci narzutu lub gdy odstęp czasowy między poniesieniem kosztu a refakturą wydłuży się i konieczne może być uwzględnienie zmiany wartości pieniądza w czasie.

W ramach przepisów przejściowych ustawodawca zastrzegł, że przepisy dotyczące zwolnień dla transakcji refaktury będą obowiązywały dla transakcji realizowanych w 2022 roku, czyli na potrzeby obowiązków za 2021 rok jeszcze nie mogą być zastosowane.

Śledź kolejne publikacje dotyczące zmian w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu!

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn