Rozliczenia międzynarodowe – globalna i lokalna perspektywa TP – o czym pamiętać?

Główna zasada gry jest ta sama

Międzynarodowe grupy mogą zarządzać tematem cen transferowych na dwa sposoby – centralnie oraz lokalnie. Niezależnie od wyboru podejścia, podstawowa zasada cen transferowych pozostaje ta sama. Mowa o zasadzie ceny rynkowej (ang. the arm’s length principle), zgodnie z którą rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi powinny być realizowane w oparciu o warunki, na które zgodziłyby się podmioty niepowiązane.

Zasada ta globalnie jest dobrze ugruntowana w Wytycznych OECD, ale zadomowiła się także w lokalnych przepisach światowych jurysdykcji. Istota rozliczeń międzynarodowych z perspektywy cen transferowych opiera się więc na zagwarantowaniu rynkowości zarówno globalnie z perspektywy całej grupy, jak i lokalnie przestrzegając przepisy podatkowe z perspektywy każdej spółki z grupy. W tym celu wykorzystywane są analizy cen transferowych przez grupy międzynarodowe. Co ważne, podczas ich przygotowywania można przyjąć dwa podejścia, tj. podejście lokalne, zakładające użycie wyłącznie danych krajowych (ang. local comparables) jako danych porównywalnych, bądź podejście globalne, uwzględniające dane międzynarodowe.

Czy globalne podejście jest bezpieczne?

Jeśli międzynarodowa grupa kapitałowa funkcjonuje w ramach kilku jurysdykcji i realizuje globalne transakcje wewnątrzgrupowe, to z dużą dozą prawdopodobieństwa istnieje możliwość zastosowania podejścia globalnego. Jednak w praktyce często spotykamy się z przygotowywaniem samodzielnych analiz, oddzielnie dla każdej z jurysdykcji.

Wielu podatników ma także obawy, że zastosowanie globalnego podejścia może zostać podważone przez organy. Tymczasem, Wytyczne OECD bezpośrednio wskazują, że zagraniczne dane porównawcze nie powinny być automatycznie odrzucane tylko dlatego, że nie są krajowe.

Dodatkowo, opierając się na informacjach publikowanych przez OECD, prawie 60% światowych jurysdykcji wg statystyk OECD nie deklaruje preferencji co do lokalnych danych porównawczych nad danymi zagranicznymi. 40% jurysdykcji skłania się natomiast ku lokalnym danym porównawczym głównie dlatego, że dane te co do zasady powinny być najbardziej porównywalne, ale podkreślane jest, że wszystko zależy od konkretnych okoliczności i podlega indywidualnej ocenie. Oznacza to, że dane zagraniczne również są akceptowane.

Globalne podejście – na co zwrócić uwagę?

Decydując się na podejście globalne podczas przygotowywania analiz porównawczych, należy mieć na uwadze, że zakres warunków rynkowych wpływających na transakcje międzynarodowe jest znacznie szerszy od warunków oddziałujących na transakcje krajowe.

Kształtowanie się cen na poszczególnych rynkach zagranicznych może być uzależnione m.in. od:

  • położenia geograficznego,
  • ryzyka kraju (ang. country risk),
  • wielkości rynku, otoczenia konkurencyjnego oraz poziomu podaży i popytu,
  • charakteru i zakresu prawnej regulacji rynku,
  • kosztów produkcji, w tym kosztów pracy i kapitału.

Dlatego podczas planowania globalnych analiz porównawczych należy dokonać analizy wpływu powyższych czynników na badaną transakcję, a także upewnić się co do podejścia reprezentowanego przez organy podatkowe wszystkich analizowanych państw.

Analiza globalna wydaje się najbardziej zasadna dla rozliczeń międzynarodowych kiedy przykładowo spółka matka świadczy usługi wsparcia na rzecz wielu zagranicznych spółek z grupy. Natomiast innego podejścia wymaga analiza dla transakcji realizowanej przykładowo przez polski podmiot, na którą wpływ mają warunki i specyfika lokalnego rynku oraz dostęp do lokalnych danych porównawczych o dobrej jakości przewyższa korzyści z analizy globalnej.

Wiedza poparta doświadczeniem

Nasz zespół to eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie we wspieraniu podmiotów z międzynarodowych grup kapitałowych. Badanie rynkowości rozliczeń transgranicznych jest więc naszą codziennością. Jesteśmy w stanie obsłużyć nie tylko polskie podmioty, ale oferujemy również usługi na poziomie centralnym. Nasza wiedza jest poparta doświadczeniem w pracy na międzynarodowych bazach danych, takich jak TP Catalyst, Bloomberg, czy Royalty Range.

Zastanawiasz się czy w Twoim przypadku istnieje możliwość zastosowania globalnego podejścia? Chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem – zapraszamy do kontaktu!

Facebook
Twitter
LinkedIn