Ulga B+R

Opracowujesz lub rozwijasz produkty lub usługi?

Ulga B+R to jedna z najefektywniejszych ulg w polskim systemie podatkowym. Uprawnia ona do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Działalność B+R – czyli jaka?

Działalność B+R obejmuje wszelkie systematycznie prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe podejmowane w celu zwiększenia wiedzy lub tworzenia nowych rozwiązań.

W praktyce nie ogranicza się ona jedynie do pracy zespołów naukowców w laboratoriach. To każdy proces twórczy skutkujący powstaniem nowych produktów i usług lub rozwojem istniejących.

Dla kogo?

Z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od branży ani wielkości organizacji. Nie wymaga ona składania specjalnych podań ani wniosków.

Ograniczenia w stosowaniu ulgi mogą dotyczyć jedynie korzystania z innych form wsparcia podatkowego, np. działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Przykładowe procesy B+R

Produkcja

Opracowywanie formuł nowych produktów.

Projektowanie nowego sprzętu na potrzeby procesu wytwórczego.

Produkcja prototypów i instalacji próbnych w celu weryfikacji hipotez, dalszego udoskonalania.

Działania zmierzające do upłynnienia procesów między różnymi sprzętami (rozwiązywanie konfliktów między maszynami i oprogramowaniami komputerowymi).

Opracowanie procesów, które zmniejszą ślad węglowy.

Usługi

Badanie zjawisk mających wpływ na nowe typy ubezpieczeń, rachunków bankowych.

Tworzenie nowych rozwiązań internetowych (automatyzacja obsługi klienta).

Opracowanie metod badania nad zachowaniami konsumenckimi.

Opracowanie nowych sposobów świadczenia usług albo innowacyjnych funkcji, które zwiększą ich jakość.

Wydatki kwalifikowane

Ulga B+R umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na:

Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace B+R (nawet 200% kosztów).

Zakup naczyń i przyborów oraz urządzeń pomiarowych.

Zakup materiałów i surowców.

Nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych, badań naukowych.

Korzystanie z aparatury badawczo-naukowej.

Uzyskanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Ile możesz zaoszczędzić?

Przykładowa kalkulacja wynikająca z zastosowania ulgi B+R

Tabela B&R

Jak możemy pomóc?

Zidentyfikujemy procesy badawczo-rozwojowe.

Zweryfikujemy koszty kwalifikowane.

Udzielimy wsparcia w zakresie prawidłowego dokumentowania kosztów.

Pomożemy w rozliczeniu ulgi B+R oraz zweryfikujemy poprawność jej wykorzystania.

Wystąpimy o indywidualną interpretację podatkową w celu potwierdzenia lub wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Zapraszamy do kontaktu

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382