Analiza rynkowego charakteru zadłużenia

Ograniczenie ryzyka transakcji finansowych

Analiza rynkowego poziomu zadłużenia stanowi uzupełnienie obowiązkowej analizy porównawczej sporządzanej dla transakcji finansowych i dotyczy analizy poziomu zadłużenia porównywalnych, niezależnych podmiotów na rynku.

Analiza obejmuje wiele aspektów finansowania wewnątrzgrupowego, aby potwierdzić, że podatnik ma zdolność do zaciągania i obsługi swoich zobowiązań na poziomie, który zaakceptowałyby porównywalne podmioty na rynku. W zależności od sytuacji danego podatnika możliwych jest kilka wariantów sposobu sporządzenia analizy.

Kogo dotyczy?

Analiza rynkowego poziomu zadłużenia dotyczy podatników otrzymujących lub udzielających finansowanie wewnątrzgrupowe w różnej formie – pożyczki, kredytu, depozytu, emisji obligacji itd. W szczególności analiza jest potrzebna podatnikom, którzy zidentyfikowali u siebie ryzyka podczas uzupełnienia udostępnionego przez nas darmowego kalkulatora.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę?

Jeśli podatnik posiada analizę rynkowego poziomu zadłużenia, organ w pierwszej kolejności musi podważyć jej słuszność oraz przedstawić argumenty przemawiające za jej niewystarczalnością.

W przypadku braku analizy organ ma nieograniczone możliwości w przeprowadzeniu weryfikacji we własnym zakresie, a w konsekwencji ewentualnej recharakteryzacji transakcji i ustalenia doszacowania należnego podatku.

Zastosowanie tzw. mechanizmu safe harbour nie zabezpiecza przed recharakteryzacją finansowania wewnątrzgrupowego, jeśli organ kontrolujący uzna, że podatnik nie otrzymałby go w porównywalnych okolicznościach od podmiotu niepowiązanego.

Jeśli wyniki analizy wskażą, że podatnik mógł nie mieć zdolności do zaciągnięcia lub obsługi długu na danym poziomie, ale z innych przyczyn zawarcie transakcji powinno zostać uznane za przeprowadzone na zasadach rynkowych, podatnik powinien przygotować Defence File, który również ogranicza działania organów i stanowi potwierdzenie należytej staranności.

Jak się zabezpieczyć?

Podatnik powinien zbadać, czy identyfikuje ryzyka związane ze swoim finansowaniem wewnątrzgrupowym – początkowo może to zrobić poprzez udostępniony przez nas darmowy kalkulator. Jeśli po skorzystaniu z niego okaże się, że z finansowaniem są związane ryzyka, zapewniamy wsparcie w sporządzeniu indywidualnej analizy rynkowego poziomu zadłużenia, która będzie dostosowana do konkretnej sytuacji podatnika.

W tym zakresie proponujemy nasze wsparcie w kilku wariantach – w zależności od potrzeb:

Podstawowa analiza rynkowego poziomu zadłużenia

Rozszerzona analiza rynkowego poziomu zadłużenia

Kalkulacja maksymalnego rynkowego poziomu zadłużenia

Defence File

Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami przeprowadzenia analizy oraz indywidualne spotkanie z naszymi ekspertami

Magdalena Marciniak

Partner | Doradca podatkowy | Szef zespołu cen transferowych
E: magdalena.marciniak@mddp.pl
T: (+48) 665 746 360

Jakub Patalas

Starszy Menedżer
E: jakub.patalas@mddp.pl
T: (+48) 501 141 923

Natalia Rutkowska

Menedżer
E: natalia.rutkowska@mddp.pl
T: (+48) 503 973 338