Globalny podatek minimalny

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje globalny podatek minimalny zwany również podatkiem wyrównawczym.

Globalny podatek minimalny ma dotyczyć grup kapitałowych:

 1. międzynarodowych (MNE) osiągających przychody w różnych jurysdykcjach podatkowych (niezależnie od tego czy spółki z grupy mają siedzibę w UE czy poza) oraz
 2. krajowych,

których skonsolidowany przychód w co najmniej dwóch z czterech ostatnich lat podatkowych był równy lub wyższy niż 750 mln EUR.

Grupa  kapitałowa jest zdefiniowana  szeroko – obejmuje również  jeden podmiot jeżeli ma oddziały.  

Kraje których dotyczy globalny podatek minimalny to nie tylko kraje z siedzibą w Unii Europejskiej, ale także poza UE. Wprowadzenie podatku poparło 138 krajów i jurysdykcji. W UE globalny podatek minimalny reguluje  Dyrektywa Rady (UE) 2022/2523 z 14 grudnia 2022 r.

Globalny podatek minimalny będzie obliczany jako różnica pomiędzy efektywnie zapłaconym podatkiem dochodowym w danej jurysdykcji a podatkiem  obliczonym przy zastosowaniu  stawki 15%.  

Efektywna stawka podatkowa tj. rzeczywisty udział obciążeń podatkowych w dochodach grupy, obliczana ma być na podstawie tzw. kwalifikowanego dochodu netto w danym kraju, a następnie porównywana do stawki 15%.

Kluczowe zasady globalnego podatku minimalnego

 

 • Podatek wyrównawczy ma być płacony w państwie siedziby jednostki dominującej niezależnie od tego czy będzie należny od jej spółek zależnych czy też od niej samej. Jest to tzw. mechanizm IIR – Income Inclusion Rule.
 • Jeśli jurysdykcja jednostki dominującej nie nałoży globalnego podatku minimalnego, podatek wyrównawczy będzie należny w krajach, w których siedzibę mają jednostki będące członkami grupy. Jest to tzw. mechanizm UTPR – Undertaxed Payments Rule.

Dyrektywa UE przewiduje katalog wyłączeń z podstawy obliczania podatku wyrównawczego, w tym ze względu na posiadaną substancję ekonomiczną.

Wejście w życie podatku wyrównawczego

Państwa UE miały obowiązek wydać stosowne przepisy do końca 2023 r. Gdy któreś państwo tego nie zrobi, to podatek wyrównawczy będzie należny od dochodów lat podatkowych rozpoczynających się od 31 grudnia 2024 r.

Skutki dla polskich pomiotów

Polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym są na etapie konsultacji projektu i już dziś widać, że są to bardzo skomplikowane regulacje, wymagające szerokiego i wieloaspektowego przygotowania się do ich wdrożenia.  

Mimo że na razie polskie przepisy nie weszły jeszcze w życie, polskie podmioty będące spółkami zależnymi w międzynarodowych grupach kapitałowych muszą już dziś liczyć się z tym, że z uwagi na wejście w życie globalnego podatku minimalnego w kraju rezydencji jednostki dominującej (centrali) grupy od 2024 r. będą zobowiązane do przekazania określonych informacji i danych finansowych służących ustaleniu efektywnej stawki podatkowej w Polsce.

Bardzo duże znaczenie dla wysokości podatku wyrównawczego będą mieć ulgi podatkowe i inne preferencje, np. działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Polskiej Strefie Inwestycyjnej, IP BOX czy też 9% stawka CIT (np. w branży OZE).

Centrale (jednostki dominujące) grup kapitałowych z siedzibą w Polsce już dziś powinny ustalić czy będą objęte globalnym podatkiem minimalnym w Polsce lub krajach spółek zależnych, bez względu na to kiedy zostaną wydane polskie przepisy o podatku wyrównawczym.

Ponieważ sposób kalkulacji tego podatku wymaga obliczenia danych dotychczas zwykle nie ustalanych, to niezbędne będą w firmach naprawdę liczne zmiany organizacyjne i kompetencyjne, co zapobiegnie zaległościom i sankcjom.

Jak możemy Państwu pomóc?

Polskie grupy kapitałowe:

 • Weryfikacja czy grupa będzie musiała płacić globalny podatek minimalny.
 • Symulacja wysokości tego podatku.
 • Ustalenie, dochód których podmiotów w grupie będzie wpływał na wysokość podatku, a których nie oraz czy występują dochody wyłączone z podatku wyrównawczego.
 • Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej dla wyłączenia dochodu z podatku wyrównawczego, w ramach dostępnych w prawie kryteriów.
 • Ocena planowanych lub możliwych działań reorganizacyjnych, w tym w szczególności połączeń czy podziałów pod kątem potencjalnej kwalifikacji jako krajowa grupa kapitałowa zobowiązana do zapłaty  globalnego podatku minimalnego czy ustalenie członków grupy podlegających podatkowi wyrowanwczemu.
 • Diagnoza wpływu stosowanych ulg i preferencji podatkowych na wysokość globalnego podatku minimalnego.
 • Kalkulacja efektywnej stawki podatku według specyficznych reguł globalnego podatku minimalnego będącej kluczową wartością przy obliczeniu kwoty podatku do zapłaty.
 • Obliczenie globalnego podatku minimalnego do zapłaty.
 • Weryfikacja podejścia do konsolidacji wyników finansowych na potrzeby podatku wyrównawczego.
 • Wsparcie w dostosowaniu procesów i procedur obowiązujących w organizacji na potrzeby raportowania danych będących składową obliczania podatku wyrównawczego.
 • Wsparcie w zarządzeniu płynnością finansową grupy, w związku z koniecznością zapłaty podatku przez podmiot dominujący.
 • Przeszkolenie pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych uczestniczących w zdarzeniach wpływających na wysokość globalnego podatku minimalnego.

Polskie spółki zależne w międzynarodowych grupach kapitałowych:

 • Ustalenie, dochód których polskich podmiotów w grupie będzie wpływał na wysokość podatku wyrównawczego, a których nie oraz czy występują polskie dochody wyłączone z podatku wyrównawczego.
 • Wsparcie w przygotowaniu danych i informacji wymaganych przez podmiot z grupy, który będzie obliczał i ew. płacił podatek wyrównawczy, niezbędnych do procesu raportowania przez centralę.
 • Określenie wpływu stosowania polskich ulg i preferencji podatkowych na wysokość podatku wyrównawczego.
 • Pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej dla wyłączenia dochodu polskich podmiotów z grupy z podatku wyrównawczego, w ramach dostępnych w prawie kryteriów.
 • Kalkulacja efektywnej stawki podatku polskich podmiotów w grupie międzynarodowej według specyficznych reguł globalnego podatku minimalnego będącej kluczową wartością przy obliczeniu kwoty podatku do zapłaty.
 • Wsparcie w zarządzeniu płynnością finansową grupy, w związku z koniecznością zapłaty podatku przez podmiot dominujący.
 • Przeszkolenie pracowników działów finansowych, podatkowych, prawnych uczestniczących w zdarzeniach wpływających na wysokość globalnego podatku minimalnego.

Zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny
E: monika.dziedzic@mddp.pl

Łukasz Kumkowski

Starszy menedżer | Radca prawny
E: lukasz.kumkowski@mddp.pl
T: +48 660 428 394

Agnieszka Walska

Menedżer
E: agnieszka.walska@mddp.pl
T: +48 797 603 696