Nowe (d)oświadczenia, czyli o czym należy pamiętać w cenach transferowych w bieżącym kwartale 2022 r.?

Początek roku może wiązać się dla podatników z koniecznością dopełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

  1. Obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P – do 31 marca b.r.*
  2. Informacja o umowach zawartych z nierezydentami – formularz ORD-U – do 31* marca b.r.
  3. Dokumentacja grupowa – Master File – do 31 marca b.r.*

*przy założeniu, że rok podatkowy podmiotu pokrywa się z rokiem kalendarzowym

CbC-P

Obowiązek dotyczy podmiotów wchodzących w skład grup kapitałowych, które składają informację o grupie podmiotów (tzw. raport CBC-R).

Konieczność sporządzenia raportu CBC-R powstaje, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej przekroczyły w roku poprzednim 3,25 mld PLN lub 750 mln EUR bądź równowartość tej kwoty. Termin przygotowania tego raportu wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.

W takiej sytuacji spółka polska z grupy kapitałowej jest zobowiązana do złożenia powiadomienia CBC-P, w którym informuje, kto składa CBC-R w grupie, w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego grupy kapitałowej.  W przypadku roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r., termin na złożenie powiadomienia CBC-P upłynie 31 marca 2022 r.

Formularz składany jest tylko w formie elektronicznej. Za niedopełnienie obowiązku jego złożenia lub gdy powiadomienie jest niepełne albo niezgodne z posiadanymi danymi, podatnikowi grozi kara w wysokości do 1 mln PLN. 

ORD-U

Obowiązek złożenia informacji ORD-U dotyczy umów (zawartych w roku podatkowym lub realizowanych w roku podatkowym, a zawartych w latach wcześniejszych) z nierezydentami:

  • powiązanymi osobowo lub kapitałowo, o udziale który wynosi co najmniej 5%. Brane są pod uwagę te umowy, które zostały zawarte lub realizowane w roku podatkowym z tym samym nierezydentem, a suma należności / zobowiązań wynikająca z tych umów przekroczyła równowartość 300 000 EUR.
  • posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo. Umowa podlega obowiązku raportowemu, gdy jednorazowa wartość należności / zobowiązań wynikająca z takiej umowy przekroczyła równowartość 5 000 EUR.

Informację sporządza się za rok podatkowy i przesyła Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, w terminie trzech miesięcy, licząc od zakończenia tego roku podatkowego.

WAŻNE ! Od 1 stycznia 2022 r. ORD-U nie składają podmioty, składające formularz TPR. Uproszczenie to nie dotyczy podatników oraz spółek niebędących osobami prawnymi, które dokonują transakcji z rajami podatkowymi pośrednio lub bezpośrednio.

Dokumentacja grupowa – Master File

Obowiązek posiadania dokumentacji grupowej (ang. Master File) dotyczy podmiotów powiązanych, objętych konsolidacją metodą pełną lub proporcjonalną, które spełniają dwa warunki, tj.

1) sporządzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe,

2) skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 200 milionów złotych.

Dokumentacja może zostać przygotowana w j. angielskim. Powinna być kompletna i zawierać wszystkie elementy wymagane przez polskie przepisy podatkowe. Sporządzenie Master File’a przez inny podmiot z grupy nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z ustawą o CIT.

Termin na posiadanie Master File’a za 2020 r. został wydłużony do końca trzeciego miesiąca, licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Jeżeli więc podmiot kończy rok obrotowy w dniu 31 grudnia, to przesunięty termin upływa dla niego w dniu 31 marca 2022 r.

Zachęcamy Państwa do dokładnego przeanalizowania czy podlegają Państwo ww. obowiązkom. Chętnie wesprzemy Państwa w tym zakresie.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn