Tworzenie dobrego prawa

MDDP na co dzień aktywnie angażuje się w działanie na rzecz tworzenia dobrego prawa na poziomie krajowym i europejskim, obronę interesu podatników, edukację młodych prawników i ekonomistów oraz ochronę niezależności zawodu doradcy podatkowego.

Angażujemy się w działania, których celem jest poprawa jakości przepisów prawa. Obecnie działamy jako:

Bierzemy udział w konsultacjach publicznych i opiniujemy przepisy prawa.

 • 2020

  • W dobie pandemii koronawirusa, MDDP za pośrednictwem organizacji biznesowych, jak i bezpośrednio, przekazało szereg propozycji zmian prawa podatkowego, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu COVID-19 na biznes:
   • Przesunięcie terminu wdrożenia nowych obowiązków sprawozdawczych (JPK_V7, TP-R czy ORD-U).
   • Przesunięcie terminów rozliczania niektórych podatków oraz umorzenie zaległości podatkowych i zaniechanie naliczania odsetek za zwłokę.
   • Zawieszenie biegu wszystkich terminów procesowych na wniesienie zażaleń, odwołań, skarg.
   • Czasowe przywrócenie i uproszczenie rozliczeń kwartalnych w VAT oraz szereg innych rozwiązań, także tych nieoczywistych (np. wykorzystanie mechanizmów pozwalających w praktyczne na czasowe obniżenie stawki podatku VAT w branżach, które są szczególnie podatne na sytuację kryzysową, zawieszenie symetrii w stasowaniu ulgi na złe długi, czy czasowe zawieszenie ograniczeń odliczania podatku naliczonego w określonych przypadkach.
  • Zgłaszaliśmy pisemne uwagi i propozycje w ramach konsultacji dotyczących m.in.:
   • Projektu nowelizacji przepisów dotyczących CIT i PIT
  • Braliśmy udział w prekonsultacjach organizowanych przez Ministerstwo Finansów w sprawie podatku u źródła (WHT)
 • 2019

  • Gniewomir Parzyjagła, radca prawny i menedżer w MDDP przewodniczył jednej z grup w pracach Forum MDR. W pracach tej grupy brało udział ponad 80 osób reprezentujących różne środowiska – zarówno biznes, jak i doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, a jej zadaniem była analiza przepisów i objaśnień wydanych przez Ministerstwo Finansów w sprawie raportowania schematów podatkowych. Prace grupy, której przewodniczył Gniewomir Parzyjagła skupione były wokół kwestii obowiązków spoczywających na poszczególnych podmiotach: Promotorze, Korzystającym oraz Wspomagającym. Efektem jej pracy są rekomendacje co do zmian w brzmieniu Objaśnień podatkowych, jak i postulaty de lege ferenda odnoszące się do doprecyzowania czy uproszczenia niektórych przepisów, które trafiły do Ministerstwa Finansów.
  • MDDP opiniowało m.in. projekty przepisów dotyczących:
   • raportowania schematów podatkowych
   • mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
   • projektowanych objaśnień dotyczących opodatkowania kart paliwowych.
 • 2018

  • Nasi przedstawiciele brali udział w pracach zespołu konsultującego dla Ministra Finansów nowelizację ustawy o VAT w zakresie opodatkowania bonów.
  • Zgłaszaliśmy pisemne uwagi i propozycje w ramach konsultacji dotyczących m.in.:
   • raportowania schematów podatkowych (MDR),
   • opodatkowania opłat reprograficznych,
   • nowelizacji ustawy o VAT.
  • Braliśmy także udział konsultacjach, które dotyczyły mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 • 2017

  • MDDP było jednym z kilkunastu podmiotów, które w okresie 2017/2018 pracowały wraz z Ministerstwem Finansów nad wypracowaniem zasad dotyczących dochowania należytej staranności w weryfikacji kontrahentów i transakcji. Efektem była opublikowana przez Ministerstwo tzw. Metodyka w zakresie dochowania należytej staranności.

Aktywnie wyrażamy swoje zdanie

Jesteśmy autorami wielu publikacji podatkowych, które kształtują linię interpretacyjną prawa. Dowiedz się WIĘCEJ.