Wakacje składkowe ZUS od 1 listopada 2024 r.

Prezydent podpisał ustawę[1], która wprowadza możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z przerwy w opłacaniu składek ZUS. Przepisy zaczną obowiązywać od 1 listopada 2024 r.

Kto skorzysta z wakacji?

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, który:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku miał zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 10 ubezpieczonych;
  • w ostatnich 2 latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnął przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnął roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro;
  • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku, nie wykonywał pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z wakacji składkowych będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca, który spełni powyższe warunki, niezależnie od formy rozliczania przez niego podatku dochodowego (zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa).

Jakie są zasady korzystania ze zwolnienia?

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • własne obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (jeżeli ubezpieczony podlegał mu dobrowolnie w miesiącu złożenia wniosku oraz miesiącu go poprzedzającym);
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje składkowe nie będą miały wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń
z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa.

Aby skorzystać z tej preferencji, konieczne będzie złożenie wniosku za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Zatem pierwszym możliwym miesiącem wolnym od składek w 2024 r. może być grudzień.

Skorzystanie z wakacji składkowych nie będzie wymagało formalnego zawieszenia działalności. Oznacza to, że przedsiębiorca w danym okresie nadal będzie mógł m.in. uzyskiwać z niej przychody i wystawiać faktury.

Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Wpływ zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne na inne zobowiązania publicznoprawne

Omawiana preferencja nie obejmuje składek na ubezpieczenie zdrowotne, których wysokość jest uzależniona od składek na ubezpieczenia społeczne. W zależności bowiem od wybranej formy opodatkowania, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie osiągniętego dochodu lub przychodu, pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia, nie będzie miał możliwości pomniejszenia dochodu lub przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne, co automatycznie wpłynie na wysokość składki zdrowotnej.

Przed skorzystaniem z wakacji składkowych ZUS, warto zatem przekalkulować, na ile będzie to opłacalne.

*****

[1] Ustawa z 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn