Wakacje składkowe od ZUS dla przedsiębiorców

23 stycznia 2024 r. został opublikowany projekt ustawy[1], który przewiduje, że od 1 października 2024 r. do polskiego porządku prawnego wejdzie nowa instytucja wakacji składkowych.

 

Jaka jest istota planowanego rozwiązania i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Instytucja wakacji składkowych przewiduje, że przedsiębiorca będzie zwolniony – w jednym wybranym przez siebie i wskazanym we wniosku miesiącu kalendarzowym – z obowiązku opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolniony będzie także ze składek na ubezpieczenie chorobowe, jeśli dobrowolnie podlegał mu w miesiącu kalendarzowym złożenia wniosku oraz miesiącu kalendarzowym go poprzedzającym.

ZUS podejmie decyzję o zwolnieniu z opłacania składek w terminie nie dłuższym niż 40 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o czym poinformuje przedsiębiorcę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

W trakcie korzystania z tego rozwiązania to budżet państwa będzie pokrywać składki, tak aby zachować ich ciągłość, a jednocześnie, aby przedsiębiorca nie stracił w przyszłości na wysokości emerytury.

Z wakacji składkowych od ZUS będzie mógł skorzystać mikroprzedsiębiorca pod warunkiem, że:

  • nie wykonywał w poprzednim lub w bieżącym roku kalendarzowym pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc kalendarzowy złożenia wniosku jako ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

 

Pomoc de minimis

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS będzie stanowić pomoc de minimis. W konsekwencji przedsiębiorcy, którzy nie dysponują odpowiednim limitem tej pomocy, co najmniej w wysokości sumy obowiązujących go we wskazanym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, nie będą mogli skorzystać z tego rozwiązania.

 

Wpływ zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne na inne zobowiązania publicznoprawne

Przedsiębiorcy korzystający z wakacji składkowych od ZUS nadal zobowiązani będą do opłacenia zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wpływ na wysokość tych zobowiązań mają składki na ubezpieczenia społeczne.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, podstawę opodatkowania oraz podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie osiągniętego dochodu lub przychodu, pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli przedsiębiorca skorzysta z nowej instytucji, nie będzie miał możliwości pomniejszenia dochodu lub przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne, co automatycznie wpłynie na wysokość pozostałych zobowiązań publicznoprawnych.

Projekt ustawy wskazuje, iż same kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, które nie będą opłacone przez przedsiębiorcę w związku ze skorzystaniem przez niego z wakacji składkowych, zwolnione będą z podatku dochodowego.

 

Podsumowanie

Przed skorzystaniem z wakacji składkowych ZUS warto zatem przekalkulować, na ile będzie to opłacalne w kontekście wzrostu podatku oraz składki zdrowotnej.

Zapraszamy do śledzenia naszego bloga, gdzie w miarę postępu prac legislacyjnych, będziemy na bieżąco aktualizować informacje dotyczące planowanych rozwiązań.

 

***

[1] Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn