Zakup pupila może wiązać się z obowiązkami podatkowymi

Decydując się na zakup zwierzaka większość z nas zastanawia się nad tym, jak będzie wyglądała opieka nad nim, jak zaaranżować mu własny kąt oraz ile będzie kosztować nas jego utrzymanie. Tymczasem przyprowadzenie do domu nowego pupila może, w określonych przypadkach, nakładać na nas konkretne obowiązki podatkowe.

 

Zwierzę na gruncie prawa podatkowego to rzecz

Wywodząca się jeszcze z czasów prawa rzymskiego zasada zakładała kwalifikację zwierząt do kategorii „rzeczy”. Przez tysiące lat na gruncie prawa podatkowego dużo się w tej kwestii nie zmieniło.

Co prawda ustawa o ochronie zwierząt już w swoim pierwszym artykule stanowi, że  zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. W kolejnym ustępie ustawa ta wskazuje jednak, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy.

PCC od umowy kupna zwierzęcia

Skoro na potrzeby podatków zwierzę to rzecz, to jego sprzedaż – tak jak każdej innej rzeczy – może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podatkowi temu podlega bowiem m.in. umowa sprzedaży rzeczy. Aby taka umowa była opodatkowana PCC, powinny zostać spełnione następujące warunki:

  • zwierzę w momencie sprzedaży musi znajdować się na terytorium Polski albo nabywca ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski i czynność ta została dokonana w Polsce;
  • sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT lub żadna ze stron transakcji nie jest zwolniona z podatku VAT z tytułu dokonania tej czynności;
  • wartość transakcji przekracza 1.000 zł.

Obowiązek zapłaty PCC potwierdzał w przeszłości również Naczelny Sąd Administracyjny, który orzekł, że w przypadku zakupu konia należy uiścić ten podatek.

Zatem jeśli wskazane przesłanki zostaną spełnione, nabycie zwierzęcia wiązać się będzie z koniecznością zapłaty 2% podatku PCC liczonego od jego wartości rynkowej (którą zazwyczaj będzie cena zakupu, niemniej w uzasadnionych przypadkach organy mogą samodzielnie określić tę wartość z uwzględnieniem opinii biegłego).

Ciężar zapłaty PCC spoczywa w taki przypadku na kupującym, a nie na sprzedawcy.

Jakich formalności należy dopełnić?

Zawarcie umowy sprzedaży wiąże się z określonymi obowiązkami dla nabywcy. Osoba taka powinna w terminie 14 dni od zawarcia umowy wypełnić deklarację PCC-3, w której zadeklaruje wartość nabywanej rzeczy oraz wyliczy 2% podatek.

Tak wyliczony podatek należy zapłacić w powyższym terminie na rachunek właściwego urzędu skarbowego (uwaga: PCC nie jest wpłacany na przypisany do podatnika mikrorachunek podatkowy).

 

 *****

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 295).
  • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.).

Powołane orzeczenia:

  • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 77/10.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn