brexit

Liczne głosowania Parlamentu Brytyjskiego i negocjacje z Unią Europejską nie zapobiegły dotychczas przed bezumownym wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Bezumowny BREXIT („no-deal BREXIT”) może nastąpić już 12 kwietnia 2019 r. (pierwotnie datą wyjścia miał być 29 marca) i oznacza szereg istotnych zmian celno-podatkowych związanych z obrotem towarowym między Unią Europejską i Wielką Brytanią.

Fundamentalną zmianą będzie brak harmonizacji przepisów brytyjskich z przepisami unijnymi. Obecnie w ramach Unii Europejskiej we wszystkich jej krajach obowiązuje to samo prawo celne, a przepisy dotyczące VAT oraz częściowo akcyzy są znacznie ujednolicone.

Władze brytyjskie, korzystając ze zbliżającego się uniezależnienia od przepisów unijnych, zaplanowały szereg własnych rozwiązań w zakresie kontroli granicznych, pobierania ceł i VAT importowego.

Przykłady obowiązków oraz ułatwień i uproszczeń, związanych z importem towarów do Wielkiej Brytanii w przypadku bezumownego Brexitu na dzień wyjścia z Unii Europejskiej 12 kwietnia 2019 r.:

•Rejestracja EORI UK będzie niezbędna w celu zgłoszenia towaru do importu w Wielkiej Brytanii, w tym złożenia przywozowej deklaracji skróconej (PDS), okres przejściowy (6 miesięcy od daty wyjścia):

o   złożenie PDS nie będzie wymagane;

o   EORI unijne powinno umożliwiać dokonanie zgłoszenia importowego w Wielkiej Brytanii.

•     Nowa przejściowa procedura uproszczona (Transitional Simplified Procedure, TSP):

o   będzie dostępna dla większości importerów z siedzibą lub oddziałem w Wielkiej Brytanii, posiadających EORI UK i zamiar prowadzenia handlu międzynarodowego;

o   czynności importera niezbędne w ramach TSP:

§  zgłoszenie uproszczone przed przywozem, przekazanie numeru zgłoszenia przewoźnikowi, potwierdzenie przybycia towarów w ciągu jednego dnia roboczego, złożenie deklaracji uzupełniającej po 4 dniach roboczych od końca miesiąca przywozu;

§  dostępny również model oparty na wpisie do rejestru zgłaszającego (Entry in the Declarant’s Records, EIDR), wówczas przewoźnik na moment importu będzie zobowiązany do posiadania numeru EORI importera oraz/lub numeru MRN ładunku;

o     obejmie wszystkie rodzaje towarów, w tym alkohole i paliwa, o ile towary te będą wyposażone w odpowiednie licencje i certyfikaty;

o     okres przejściowy: w pierwszych 6 miesiącach od daty wyjścia deklaracja uzupełniająca nie będzie obligatoryjna.

•   Zgodnie z zapowiedziami brytyjskiej administracji celno-podatkowej – taryfa celna na przywóz towarów z Unii Europejskiej ma zostać zawieszona lub jej stawki mają być obniżone na 12 miesięcy od dnia wyjścia, a w rezultacie cła nie będą pobierane lub będą pobierane w niższej wysokości od towarów przywożonych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

•   Rozliczenie VAT importowego w deklaracji VAT będzie dostępne dla większości podatników VAT zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii.

•   Brak konieczności oczekiwania na granicy do czasu zakończenia odprawy celnej w przypadku wjazdu do Wielkiej Brytanii przez lokalizacje RO-RO (kontenerowe), zatrzymanie pojazdu będzie wymagane jedynie w przypadku wyselekcjonowania ładunku lub pojazdu w ramach analizy ryzyka.

 

Przykłady innych istotnych reguł przemieszczenia towarów w relacji UE-Wielka Brytania:

•   Możliwość korzystania zarówno z procedury tranzytu, jak i procedury TIR.

•   Podczas przewożenia towarów unijnych do Irlandii przez terytorium Wielkiej Brytanii, stosowanie procedury celnej zawieszającej będzie wymagane.

•   Pojazdy unijne bez ładunku lub przewożące puste opakowania zbiorcze przez granicę Wielkiej Brytanii, nie będą podlegały obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

•   Palety i inne opakowania drewniane będą podlegały procedurom fitosanitarnym zgodnie z ISPM15.

Informacje nt. regulacji brytyjskich przedstawiamy na podstawie informacji przekazywanych przez władze brytyjskie, m.in. podczas spotkania Brexit business engagement day 26 March organizowanego przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie.

Unijne regulacje nie przewidują ułatwień i uproszczeń dedykowanych przemieszczeniom z i do Wielkiej Brytanii. W przypadku wyjścia bezumownego, przemieszczenia towarów z i do Wielkiej Brytanii na granicy Unii Europejskiej będą stanowiły import i eksport co do zasady taki sam, jak w przypadku przemieszczenia z i do innych krajów trzecich (pozaunijnych), które nie mają z UE bilateralnych umów regulujących przekraczanie granic.

Kluczowe punkty, które w kontekście regulacji unijnych należy wziąć pod uwagę w przypadku BREXITu bez umowy to:

•   zgłaszanie towarów do kontroli granicznej oraz do procedur celnych;

•   rozliczanie podatków i ceł importowych i w związku z tym ustalenie klasyfikacji towaru oraz jego wartości celnej i pochodzenia;

•   określenie celnego pochodzenia towarów w przypadku wykorzystania komponentów brytyjskich.

Do planowanej daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej pozostało kilka dni. W świetle braku porozumienia o wyjściu, przygotowanie prowadzonej działalności do zmian związanych z bezumownym BREXITem staje się pilnym obowiązkiem.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 88

+48 22 322 68 88

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz