Wątpliwości w sprawie oświadczenia TP rozwiane!

Brak możliwości złożenia oświadczenia TP – komunikat Ministerstwo Finansów w dzisiejszym komunikacie wskazało, że do momentu publikacji nowych wersji formularzy TPR-C oraz TPR-P, obowiązującym wzorem Informacji TPR składanej za 2022 rok jest ostatni obowiązujący wzór. Nie zawiera on jednak części dotyczącej oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. #WIĘCEJ >> https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/publikacja-formularzy-interaktywnych-tpr-c-4-oraz-tpr-p-4/ Podmioty, które już teraz muszą/chcą złożyć TPR powinny go więc złożyć na dotychczasowej wersji, zamieszczając…

Powrót raportowania schematów krajowych

W trakcie „majówki” – 2 maja 2023 roku Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, zgodnie z którym 1 lipca b.r. zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego. Od tego także dnia zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych krajowych zostanie odwołane. Co to oznacza w praktyce? Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, to po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego będzie 30 dni na dopełnienie obowiązków MDR. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele podmiotów…

Nowe zasady składania odwołania od decyzji organu podatkowego od 1 lipca 2023

Od 1 lipca 2023 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany dotyczące zasad składania odwołań od decyzji I instancji wydanych przez Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych. Odwołania od takich decyzji będą składane do Dyrektorów Izb Administracji Skarbowych. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce od 2017 roku przepisami – w przypadku decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w ramach postępowania podatkowego I instancji odwołanie od takiej decyzji składane jest do tego samego organu podatkowego. Oznacza to,…

Termin na złożenie ORD-U (informacji o umowach zawartych z nierezydentem) przeniesiony na koniec 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 6 marca 2023 roku (Dz.U.2023 poz. 422) zmieniono Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Zgodnie z nowym brzmieniem termin na złożenie ORD-U został wydłużony do końca 11. miesiąca, licząc od zakończenia tego roku podatkowego. Zmiana ta dotyczy również informacji składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 roku. Tym samym, podatnicy z rokiem podatkowym równym…

Ustawa o Fundacji Rodzinnej czeka na publikację

6 lutego Prezydent podpisał ustawę o Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna po raz pierwszy pojawi się w polskim systemie prawnym i będzie stanowić narzędzie do gromadzenia majątku i zarządzania nim w interesie członków rodziny/ beneficjentów, jak też planowania sukcesji. Fundacja rodzinna będzie definiowana jako osoba prawna, którą powołać będzie mogła wyłącznie osoba fizyczna. W związku z realizowanymi przez siebie celami fundacja rodzinna będzie mogła w ograniczonym zakresie…

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej – jako osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak też wspólnicy niektórych spółek osobowych – powinny rozważyć efektywność dotychczasowej formy opodatkowania przychodów w kontekście jej zmiany na 2023 r. Wyjątkowo, dla niektórych podatników możliwa będzie również zmiana formy opodatkowania za 2022 r. 1. Zmiana formy opodatkowania na 2023 r. Podatnicy mogą: • wybrać podatek liniowy 19%…

Do 31 stycznia 2023 r. należy złożyć oświadczenie WH-OSC

Płatnicy podatku u źródła, którzy w 2022 roku, po złożeniu tzw. pierwotnego oświadczenia WH-OSC dokonywali dalszych wypłat względem tego samego podatnika bez pobrania podatku u źródła lub przy zastosowaniu stawki niższej niż podstawowa, są zobowiązani do złożenia następczego oświadczenia do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu ich roku podatkowego. Oznacza to, że płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC następcze do 31 stycznia…

Stawki VAT i wybrane zmiany stawek akcyzy w 2023 roku

Zostały już opublikowane akty prawne określające wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których w 2023 r. w dalszym ciągu będą obowiązywać stawki VAT obniżone względem tych przewidzianych w ustawie. Zmiany dotyczą również stawek i zwolnień od podatku akcyzowego dotyczących gazu ziemnego i energii elektrycznej. „Tarcza Antyinflacyjna” będzie w 2023 roku posługiwała się co do zasady innymi instrumentami niż obniżenie stawek VAT. Dlatego obowiązywanie niektórych obniżonych stawek VAT nie będzie…

Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

Opublikowano projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Najważniejsze zagadnienia podatkowe przewidziane w projekcie ustawy: Fundacja rodzinna będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podmiotowo zwolnionym od tego podatku. W konsekwencji zasadniczo fundacja rodzinna nie powinna płacić podatku dochodowego w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, do momentu dokonywania przez fundację rodzinną świadczeń na rzecz beneficjentów. W momencie dokonywania świadczeń, będzie powstawał obowiązek podatkowy po stronie fundacji. Wartość rynkowa świadczeń…

Najważniejsze zmiany w CIT na 2023 r.

Ukryta dywidenda jako podstawa do nowego podatku  Uchylenie przepisów dotyczących tzw. ukrytej dywidendy. Przepisy te miały wejść w życie od 1 stycznia 2023r. Minimalny CIT Zawieszenie podatku minimalnego CIT do końca 2023r. Zmiany konstrukcji podatku minimalnego: podwyższenie progu rentowności poniżej którego należny jest podatek minimalny do 2%; wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania; zmiany w metodologii wyliczania straty oraz udziału dochodów w przychodach poprzez wprowadzenie…