Opodatkowanie VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyrok TSUE w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław

25 lutego b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław dotyczący kwestii opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa. Trybunał uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu. Ponadto TSUE wskazał, że Gmina…

Interpretacja ogólna dotycząca KUP na zbyciu wierzytelności w ramach faktoringu

15 lutego br. Minister Finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną, zgodnie z którą wartość przychodu należnego wykazanego w związku z transakcją handlową, z której wierzytelność własna jest przedmiotem faktoringu stanowi limit wysokości straty, którą można rozpoznać na zbyciu wierzytelności – przy czym limit ten należy odnieść do kwoty straty (nadwyżki kosztu nad przychodem), a…

Interpretacja ogólna w sprawie VAT i kart paliwowych

15 lutego br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie VAT i kart paliwowych (PT9.8101.3.2020). Na jej wydanie podatnicy czekali długo – praktycznie od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie C-235/18 Vega International (w maju 2019 r.), który na nowo otworzył dyskusję na temat kwalifikacji dla celów VAT rozliczenia paliwa nabywanego przy…

Zbliżające się terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r. oraz 2020 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. w przypadku podatników spełniających określone kryteria (szczegóły poniżej), może wiązać się z koniecznością dopełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych dotyczących lat podatkowych 2019 oraz 2020. Poniżej zaprezentowane zostały obowiązki za 2019 r., których terminy realizacji zostały przedłużone zgodnie z czwartą wersją tarczy antykryzysowej. Przygotowanie dokumentacji grupowej, tzw. Master file, w terminie…

Korzystne zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców – decyzja do 22 lutego 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółki cywilnej/jawnej osób fizycznych mogą  wybrać  ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności. Może to być bardzo korzystna alternatywa dla rozliczania dochodów wg skali podatkowej lub nawet 19% PIT liniowego. Przychody rozliczane ryczałtem nie są wliczane do podstawy  4% daniny…

Od 1 stycznia 2021 r. więcej transakcji objętych dokumentacją cen transferowych

Wśród licznych zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie również zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, które  rozszerzają katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. NOWE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE Główne zmiany w zakresie cen transferowych dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Lista krajów wg stanu na styczeń 2021 na końcu publikacji. Zgodnie…

Ważne zmiany dotyczące właściwości urzędów skarbowych

Od 1 stycznia 2021 r. największych podatników z całego kraju obsługuje jeden urząd skarbowy – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wojewódzkie wyspecjalizowane urzędy skarbowe odpowiadają zaś za obsługę średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa. Organem odpowiedzialnym za podatek u źródła (WHT) jest Lubelski Urząd Skarbowy. Co zmieniło się od…

Raportowanie umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek są zobowiązani do informowania ZUS o umowach o dzieło zawartych z osobami fizycznymi. PODMIOTY, KTÓRYCH DOTYCZY NOWY OBOWIĄZEK Płatnicy i osoby fizyczne, zlecające dzieło, mają obowiązek poinformować ZUS o każdej umowie o dzieło zawartej po 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem: umów o dzieło zawieranych przez pracodawcę z…

Ulga abolicyjna w 2021 r. – niekorzystne zmiany dla podatników PIT

Najnowsza nowelizacja ustawy o PIT z dnia 28 listopada 2020 r., ogranicza ulgę abolicyjną.   Czym jest ulga abolicyjna? Polscy rezydencji podatkowi, którzy uzyskują dochody za pracę wykonywaną za granicą, co do zasady, rozliczają te dochody w Polsce na podstawie jednej z poniższych metod unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją – zwolnienie zagranicznego dochodu…

Przepisy podatku u źródła dotyczące płatności powyżej 2 mln zł wejdą w życie od 1 lipca 2021 r.

Kolejne odroczenie wejścia w życie modelu zwrotu podatku u źródła Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, ale data związana z etapem drugim została po raz kolejny przesunięta. Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności oraz zmieniona definicja rzeczywistego właściciela należności, istotne dla…