Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom

Nowe przepisy dla pomagających Ukraińcom Od 22 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Nowości w ustawie CIT oraz termin obowiązywania Przewiduje ona przedłużenie okresu obowiązywania szczególnych rozwiązań prawnych, które to zostały wprowadzone w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Preferencje na gruncie ustawy CIT będą obowiązywały do 31 grudnia 2024 roku. Za zmianami przemawiają…

Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych

Benefit test – mniejsze ryzyko zakwestionowania ujęcia w KUP wydatków z tytułu usług niematerialnych W ostatnim czasie usługi niematerialne są jednym z najczęściej weryfikowanych obszarów podczas kontroli podatkowych. Weryfikacja obejmuje zarówno usługi wewnątrzgrupowe, jak i te nabywane od podmiotów niepowiązanych, a kontrola może dotyczyć okresu sięgającego nawet 6 lat wstecz. W przypadku braku wykazania korzyści z nabywanych usług i odpowiednich dowodów organy kwestionują ujęcie wydatków w kosztach uzyskania przychodu,…

Zbliża się termin raportowania spółek nieruchomościowych

W 2024 roku spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy wyjątkowo do 2 kwietnia mają czas na złożenie do urzędu skarbowego informacji – w przypadku ich przekazywania ich przez: spółki nieruchomościowe – o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziały wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich takich praw, podatników będących wspólnikami spółek nieruchomościowych – liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce nieruchomościowej udziałów (akcji,…

Odpowiedzialność spółki za faktury wystawione przez pracownika

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 30 stycznia 2024 r. (C-442/22, P sp. z o.o.) Trybunał orzekł, że pracownik, który wykorzystał dane identyfikacyjne swojego pracodawcy do wystawiania fałszywych faktur w celu popełnienia oszustwa, sam może być zobowiązany do zapłaty VAT wykazanego na tych fakturach. TSUE zaznaczył jednak, że w sytuacji, gdy pracodawca nie dochował należytej staranności wymaganej w celu kontrolowania działań swojego pracownika i uniknięcia uwikłania firmy w oszustwa podatkowe, to właśnie on będzie…

Osoby fizyczne też składają formularz TPR – termin do 31 stycznia!

Obowiązki dokumentacyjne i sprawozdawcze z zakresu cen transferowych mogą wystąpić również w przypadku osób fizycznych. W przypadku, gdy takie obowiązki wystąpiły za rok 2022, do 31 stycznia 2024 r. musi zostać złożony formularz TPR. Z naszego doświadczenia wynika, że osoby fizyczne często zapominają o tym obowiązku, co może skutkować karą grzywny nawet do 34 mln PLN. Kiedy powstają obowiązki TP dla osób fizycznych? Ustawa o PIT (analogicznie jak ustawa…

Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej – ważne terminy

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy niektórych spółek osobowych mogą zmienić formę opodatkowania przychodów na 2024 r.  poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Formy opodatkowania dochodów (przychodów) osiąganych przez przedsiębiorców lub wspólników niektórych spółek osobowych Podatnicy będący przedsiębiorcami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnikami niektórych spółek osobowych mogą wybrać następujące formy opodatkowania osiąganych przez siebie dochodów (przychodów): 1. podatek liniowy…

Obowiązkowy KSeF przesunięty!

19 stycznia 2024 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur zostanie odroczone z powodu wykrycia krytycznych błędów w kodzie systemu. Minister Finansów podkreślił, że stabilność i bezpieczeństwo działalności gospodarczej w Polsce są priorytetem i nie mogą być zagrożone przez wdrożenie KSeF. W związku z tym, nowa data wprowadzenia systemu będzie ustalona po dokładnym zewnętrznym audycie systemu. Obecnie wiadomo, że system KSeF nie zostanie wprowadzony 1 lipca 2024 roku, ani…

Termin na zaraportowanie CBAM upływa już 31 stycznia!

Do 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy muszą złożyć pierwszy raport dot. CBAM (Granicznego Podatku Węglowego). Każdy importer, który dokonał przywozu towarów objętych CBAM* do UE, powinien przekazać Komisji Europejskiej kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o przywiezionych towarach. Sprawozdanie CBAM musi zawierać m.in.: całkowitą ilość każdego rodzaju towarów określoną dla każdej instalacji wytwarzającej towary w państwie pochodzenia i wyrażoną w odpowiednich jednostkach; rzeczywisty całkowity poziom…

Nowości w amortyzacji podatkowej od 2024 r.

Od 2024 r. obowiązują nowe możliwości w zakresie amortyzowania środków trwałych dla celów podatkowych (PIT oraz CIT). Przyspieszona amortyzacja nowych obiektów Pierwsza preferencja dotyczy budynków niemieszkalnych i budowli. W określonych przypadkach jest możliwość przyspieszonej amortyzacji takich środków trwałych. Podstawowe stawki amortyzacyjne wynoszą zasadniczo odpowiednio 2,5% i 4,5%. Przyspieszona amortyzacja może pozwalać nawet na stawkę 20%. Warunki są następujące: Nowe zasady dotyczą mikroprzedsiębiorców, małych i średnich…

Termin na złożenie oświadczenia WH-OSC następczego coraz bliżej

Płatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym mają obowiązek złożyć oświadczenie WH-OSC tzw. następcze do 31 stycznia 2024 r. Kogo ten wymóg dotyczy? Jeżeli płatności podlegające podatkowi u źródła, przekraczają w danym roku na rzecz danego podmiotu próg 2 mln PLN, to polski płatnik, co do zasady, obowiązany jest do pobierania podatku u źródła według podstawowej stawki wynikającej z przepisów (19% lub 20%). Od powyższej zasady istnieją dwa…