Opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z Dyrektywą VAT rozliczenia WNT

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (wyrok z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19). Zaczęły zatem biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz złożenie wniosków o nadpłatę (w celu otrzymania pełnego oprocentowania). Trybunał uznał za niezgodny z…

TSUE: Sankcja 20% w ustawie o VAT niezgodna z prawem UE

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, w którym uznał, że przepisy polskiej ustawy VAT w zakresie sankcji 20% naruszają regulacje unijne. TSUE w szczególności skupił się nie niedopuszczalnym zobowiązaniu organów podatkowych do automatycznego ustalenia sankcji 20% bez uwzględnienia okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru naruszenia przepisów. Orzeczenie TSUE…

Trzymiesięczny termin na rozliczenie podatku naliczonego w przypadku WNT niezgodny z Dyrektywą VAT

18 marca 2021r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał ważny dla polskich podatników VAT wyrok w sprawie zgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (C-895/19). Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują szczególne zasady odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług, od których podatek rozliczany jest na zasadzie odwrotnego obciążenia (w szczególności WNT i…

Opodatkowanie VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyrok TSUE w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław

25 lutego b.r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław dotyczący kwestii opodatkowania VAT przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa. Trybunał uznał, że przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo pełnej własności przewidziane w przepisach krajowych w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów w rozumieniu tego przepisu. Ponadto TSUE wskazał, że Gmina…

Interpretacja ogólna dotycząca KUP na zbyciu wierzytelności w ramach faktoringu

15 lutego br. Minister Finansów wydał korzystną dla podatników interpretację ogólną, zgodnie z którą wartość przychodu należnego wykazanego w związku z transakcją handlową, z której wierzytelność własna jest przedmiotem faktoringu stanowi limit wysokości straty, którą można rozpoznać na zbyciu wierzytelności – przy czym limit ten należy odnieść do kwoty straty (nadwyżki kosztu nad przychodem), a…

Interpretacja ogólna w sprawie VAT i kart paliwowych

15 lutego br. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie VAT i kart paliwowych (PT9.8101.3.2020). Na jej wydanie podatnicy czekali długo – praktycznie od momentu wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE wyroku w sprawie C-235/18 Vega International (w maju 2019 r.), który na nowo otworzył dyskusję na temat kwalifikacji dla celów VAT rozliczenia paliwa nabywanego przy…

Zbliżające się terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2019 r. oraz 2020 r.

Pierwszy kwartał 2021 r. w przypadku podatników spełniających określone kryteria (szczegóły poniżej), może wiązać się z koniecznością dopełnienia obowiązków z zakresu cen transferowych dotyczących lat podatkowych 2019 oraz 2020. Poniżej zaprezentowane zostały obowiązki za 2019 r., których terminy realizacji zostały przedłużone zgodnie z czwartą wersją tarczy antykryzysowej. Przygotowanie dokumentacji grupowej, tzw. Master file, w terminie…

Korzystne zmiany w opodatkowaniu przedsiębiorców – decyzja do 22 lutego 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. niemal wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółki cywilnej/jawnej osób fizycznych mogą  wybrać  ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z działalności. Może to być bardzo korzystna alternatywa dla rozliczania dochodów wg skali podatkowej lub nawet 19% PIT liniowego. Przychody rozliczane ryczałtem nie są wliczane do podstawy  4% daniny…

Od 1 stycznia 2021 r. więcej transakcji objętych dokumentacją cen transferowych

Wśród licznych zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie również zmiany dotyczące obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych, które  rozszerzają katalog transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym. NOWE OBOWIĄZKI DOKUMENTACYJNE Główne zmiany w zakresie cen transferowych dotyczą transakcji z podmiotami z tzw. „rajów podatkowych”. Lista krajów wg stanu na styczeń 2021 na końcu publikacji. Zgodnie…

Ważne zmiany dotyczące właściwości urzędów skarbowych

Od 1 stycznia 2021 r. największych podatników z całego kraju obsługuje jeden urząd skarbowy – Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie. Wojewódzkie wyspecjalizowane urzędy skarbowe odpowiadają zaś za obsługę średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów ważnych dla gospodarki państwa. Organem odpowiedzialnym za podatek u źródła (WHT) jest Lubelski Urząd Skarbowy. Co zmieniło się od…