Burza wokół PIT dla Młodych

Choć projektodawcy zakładali, że wprowadzenie ulgi dla Młodych nie będzie stanowić dla płatników istotnych obciążeń, to wprowadzona w pośpiechu i w trakcie roku podatkowego ulga stanowi dziś spore wyzwanie dla wielu z nich. Dopiero 12 grudnia 2019 r. został opublikowany druk informacji PIT-11, który umożliwia prawidłowe rozliczenie Młodych podatników. Skutkiem tak późnej publikacji są problemy z odpowiednim wdrożeniem zmian w systemach kadrowo-płacowe. W ubiegłym tygodniu wielu płatników zgłaszało dodatkowo problemy z elektroniczną wysyłką informacji PIT-11. Kłopot w tym, że ustawowy termin przesłania informacji PIT-11 upływa z końcem stycznia 2020 r., a zatem zostało niewiele czasu na prawidłowe i skuteczne wysłanie PIT-11 do urzędu. Na fali kontrowersji projekt objaśnień podatkowych Ulga dla Młodych to nie tylko wątpliwości jak zaraportować wynagrodzenie młodych pracowników i zleceniobiorców. W trakcie 2019 r. eksperci wskazywali na wiele kontrowersji związanych z praktycznym jej stosowaniem. Niedawno na stronie Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt objaśnień podatkowych z 14 stycznia 2019 r. W projekcie objaśnień podatkowych Minister Finansów potwierdza między innymi:
  1. możliwość zastosowania ulgi dla Młodych do przychodu uzyskanego przez podatnika w dniu 26. urodzin,
  2. brak możliwości „przesunięcia” daty urodzin na następny dzień roboczy, jeśli dzień urodzin przypada na dzień wolny od pracy,
  3. brak możliwości zastosowania ulgi dla Młodych do przychodów uzyskanych z umów o dzieło, pozarolniczej działalności gospodarczej, praw autorskich, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, praktyk absolwenckich czy staży uczniowskich,
  4. brak możliwości uwzględnienia w limicie ulgi dla Młodych kwoty przychodów nie objętych ulgą,
  5. brak możliwości uwzględnienia w kwocie przychodów objętych ulgą dla Młodych przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (np. odprawy z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, której przedmiotem są czynności związane z zarządzaniem, zawartej z państwową lub komunalną spółką), korzystających ze zwolnienia od podatku (np. należności za czas podróży służbowej pracownika, dochody zagraniczne rozliczane zgodnie z metodą wyłączenia z progresją na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania) czy przychodów, do których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
  6. brak możliwości odliczenia od podatku PIT składek ZUS i NFZ zapłaconych ze środków podatnika od przychodów objętych ulgą dla Młodych, a jeśli podatnik nie zna tej kwoty, a wyłącznie dysponuje ogólną kwotą zapłaconych składek na ZUS i NFZ, odliczeniu podlega tylko część z ogółu zapłaconych składek, która odpowiada udziałowi przychodów podlegających opodatkowaniu w sumie przychodów objętych ulgą dla Młodych oraz przychodów podlegających opodatkowaniu,
  7. prawo do ulgi na dzieci, nawet jeśli podatnik skorzystał z ulgi dla Młodych.
Różne stany faktyczne, wiele pozycji Sposób wypełnienia informacji PIT-11 uzależniony jest od sytuacji faktycznej Młodego podatnika. Przykładowo pracownik (zleceniobiorca), który złożył oświadczenie, że jego przychody uzyskane w okresie od sierpnia 2019 r. do grudnia 2019 r. będą zwolnione od podatku w ramach ulgi dla Młodych, powinien otrzymać informacje PIT-11, w której kwota przychodów za ten okres zostanie wykazana w części “Informacja o przychodach zwolnionych od podatku” (część G formularza). Jeśli przychód pracownika (zleceniobiorcy) przekroczy limit ulgi dla Młodych, tj. kwotę 35 636,67 zł, nadwyżkę należy wykazać w części “Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” (część E). Z kolei jeśli poza wynagrodzeniem za pracę Młody podatnik uzyskał na przykład zasiłek chorobowy, kwotę tą należy ująć w części E ale jako “inne źródła”. Największy kłopot ze wskazaniem prawidłowych pozycji w PIT-11 dotyczy jednak Młodych podatników, którzy nie złożyli oświadczenia umożliwiającego zastosowanie ulgi w trakcie 2019 r. Dotychczas, Krajowa Informacja Skarbowa udzielała informacji, że wartość uzyskanego przez pracownika (zleceniobiorcę) przychodu należy wskazać w części “Informacja o przychodach zwolnionych od podatku” (część G formularza), a kwotę pobranej zaliczki w „”Dochody podatnika, pobrane zaliczki oraz pobrane składki” (część E). Jednakże w zeszły czwartek Ministerstwo Finansów opublikowało na Portalu Podatkowym wyjaśnienia, z których wynika zupełnie inny sposób postępowania w wyżej opisanym stanie faktycznym. Wskazano w nich, że właściwy sposób rozliczenia to ujęcie zarówno przychodu jak i pobranej zaliczki w części E w wierszu 2 (wierszu 6). Z dostępnych nam informacji wynika, że Ministerstwo Finansów ma rozwiązać kłopot z rozbieżnością w zakresie interpretacji formularza PIT-11 i przygotuje nowe wytyczne dla Krajowej Informacji Skarbowej zgodne z ministerialnym stanowiskiem.