Ceny transferowe – jakie znaczenie ma profil funkcjonalny?

 

Identyfikacja oraz analiza profilu funkcjonalnego podmiotów zaangażowanych w transakcje kontrolowane są kluczowe dla oceny, czy ustalone warunki transakcyjne pomiędzy podmiotami powiązanymi są zgodne z zasadą ceny rynkowej.

 

Zdefiniowanie profilu funkcjonalnego opiera się na analizie zaangażowania podmiotów w transakcję kontrolowaną, przy czym należy wziąć pod uwagę pełnione przez te podmioty funkcje, angażowane aktywa oraz stopień ryzyka każdej ze stron.

Ważne jest, aby profil ten wiernie odzwierciedlał zdolność do zarządzania ryzykiem na płaszczyźnie organizacyjnej i  finansowej. Nieodpowiednie określenie profilu funkcjonalnego może prowadzić do poważnego ryzyka w trakcie kontroli podatkowej, co potwierdza sprawa jednego z podatników rozpatrywana w orzecznictwie sądowym z 2023 r.Jak rozumieć profil funkcjonalny?

Pod pojęciem profilu funkcjonalnego należy rozumieć przede wszystkim:

  • funkcję, jaką pełni określony podmiot na rynku lub w ramach danej transakcji, czyli jego pozycję jako producenta, dystrybutora, dostawcy usług itd. oraz
  • zakres udziału tego podmiotu w grupie i w konkretnych transakcjach, odnoszący się do wykonywanych funkcji, angażowanych aktywów i ponoszonych ryzyk (np. rozbudowany zakres funkcji, aktywów i ryzyk, ograniczone funkcje, aktywa i ryzyka, produkcja na zlecenie, działalność agencyjna, komisyjna itp.).

 

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że profil funkcjonalny przedsiębiorstwa może się różnić w zależności od:

  • całokształtu jego działalności,
  • jego roli w grupie podmiotów powiązanych oraz
  • funkcji, jaką pełni w konkretnych transakcjach kontrolowanych.

 

***

#WIĘCEJ w dzienniku Rzeczpospolita w artykule Magdaleny MarciniakNatalii Rutkowskiej >>
https://www.rp.pl/biznes/art40653281-ceny-transferowe-jakie-znaczenie-ma-profil-funkcjonalny.