Czy obiekty kubaturowe z 2% podatkiem od nieruchomości?

W uchwale NSA z 29.09.2021 r. (sygn. III FPS 1/21) wskazano nowe podejście względem opodatkowania podatkiem od nieruchomości [PON] obiektów spełniających definicję budynku. W niektórych przypadkach może to oznaczać wyższy podatek.

Obiekty spełniające ustawowe kryteria budynku, tj.:

  1. posiadające dach;
  2. posiadające fundament;
    • trwale związane z gruntem;
  3. wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych;

podlegają opodatkowaniu od podstawy stanowiącej powierzchnię użytkową. W praktyce problematyczne jest jak opodatkować obiekty, które spełniają te kryteria, choć funkcjonalnie mogą być uznawane za  budowlę, np. zbiorniki, silosy, niektóre obiekty sportowe. Trybunał Konstytucyjny,  w wyroku sprzed lat bo z 13.12.2017 r., stwierdził, że nie ma podstaw, aby kryteria budynku dla potrzeb podatku od nieruchomości uzupełniać o element funkcjonalny.

Natomiast NSA zajmował się kwestią czy obiekt budowlany będący budowlą w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego może być dla celów opodatkowania PON uznany za budynek. W uchwale potwierdzono, że jest to prawidłowe – o ile wyróżniającą cechą funkcjonalną takiego obiektu jest jego powierzchnia użytkowa.

Takie stanowisko może w istocie być odczytywane jako dodanie kolejnej przesłanki do definicji budynku, co budzi liczne wątpliwości. Można przypuszczać, że poszerzy to problemy interpretacyjne i w praktyce otworzy kolejne spory na linii podatnik-organ podatkowy.

Podatnicy posiadający silosy, zbiorniki oraz inne obiekty, których głównym parametrem jest przestrzeń powinni zwrócić uwagę na sposób ich opodatkowania PON. Orzeczenie NSA jest wysokiej rangi i nie można wykluczyć, że będzie istotnym punktem odniesienia w rozstrzygnięciach organów podatkowych i sądów. Zagadnienie  może dotyczyć również obiektów, które nie są kubaturowe, ale jednocześnie nie posiadają oczywistej czy łatwo mierzalnej powierzchni użytkowej (np. z uwagi na zlokalizowane w nich urządzenia). Warto dokonać przeglądu takich obiektów, w tym zweryfikować dokumentację techniczną, która może być cennym dowodem, zarówno na okoliczność ustalania prawidłowej kwalifikacji sposobu opodatkowania PON, jak i na wypadek rozmów, czy sporu z organem podatkowym.

Facebook
Twitter
LinkedIn