Dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych objęte zwolnieniem strefowym

Dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń  pracowników podatników wykonujących działalność strefową stanowią przychód z działalności podlegającej zwolnieniu. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 16 grudnia 2021 r. o sygn. I SA/Rz 865/21.

Negatywne stanowisko organów podatkowych

Ocena możliwości uznania za przychody „strefowe” tj. zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych dofinansowań otrzymanych na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19, do pensji pracowniczych od samego początku była przedmiotem sporów.

Organy podatkowe konsekwentnie opowiadały się za wąską wykładnią zakresu zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT wskazując, że zwolnieniem objęty jest tylko dochód wygenerowany bezpośrednio z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, wymienionej wprost w zezwoleniu (tak np. w interpretacji indywidualnej z 18 sierpnia 2021 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.256.2021.1.JKT oraz w interpretacji indywidualnej z 9 września 2020 r. o sygn. 0111-KDIB1-3.4010.400.2020.1.MBD). To zaś prowadziło do uznania, że dofinansowanie z FGŚP nie stanowi przychodu zwolnionego.

Organy podatkowe chętnie opierały się na odpowiedzi na zapytanie poselskie z 3 lipca 2020 r., nr PG7.054.2.2020, w której Ministerstwo Finansów wskazało, że dofinansowań do wynagrodzeń pracowników otrzymanych w związku z COVID-19 nie można uznać za przychód z działalności strefowej, gdyż wynagrodzenia nie stanowią kosztów kwalifikowanych dla celów uzyskania pomocy „strefowej”.

Stanowisko sądów

Odmienną ocenę zagadnienia przedstawił WSA w Rzeszowie. Uznał za prawidłowe zaklasyfikowanie środków przyznanych z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy o COVID-19 do przychodów związanych z działalnością prowadzoną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, zwolnionych od podatku dochodowego. 

Wcześniej podobne stanowisko zaprezentował WSA w Szczecinie w wyroku z 29 kwietnia 2021 r. o sygn. I SA/Sz 125/21. Sąd wskazał, że dochodów zwolnionych na podstawie zezwolnienia nie można utożsamiać jedynie z dochodami ze sprzedaży towarów i usług pochodzących z działalności prowadzonej na terenie strefy. Zwrócił również uwagę, że pozyskanie wsparcia finansowego nie może stanowić samodzielnego przedmiotu działalności gospodarczej. Jest ono jednak zawsze bezpośrednio związane z podstawową działalnością przedsiębiorcy, przy której zatrudnieni zostali pracownicy, których wynagrodzenie zostało objęte dofinansowaniem.

Takie stanowisko sądów administracyjnych należy przyjąć z aprobatą. Do kategorii przychodów zwolnionych należy zaliczyć wszelkie przychody, które są bezpośrednio  związane z prowadzeniem działalności podlegającej zwolnieniu. Niewątpliwie do takiej kategorii przychodów należy zaliczyć dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wykonujących działalność, z której przychód podlega zwolnieniu.

Obecnie oba wyroki WSA są nieprawomocne.

Facebook
Twitter
LinkedIn