Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna może służyć zaplanowaniu dziedziczenia w taki sposób, aby umożliwić nieprzerwane funkcjonowanie prowadzonych przedsiębiorstw, zapobiec podziałowi majątku, a także wyłączyć lub ograniczyć niejednokrotnie uciążliwe i skomplikowane postępowanie spadkowe. Nie jest ona jednak instrumentem uniwersalnym, a jej utworzenie i funkcjonowanie wymaga starannego przemyślenia oraz przygotowania.

Jak możemy pomóc?

 • Zaproponujemy model działania fundacji rodzinnej
 • Utworzymy statut fundacji uwzględniający wszystkie Państwa oczekiwania i potrzeby możliwe do spełnienia z prawnego punktu widzenia
 • Przygotujemy niezbędną dokumentację korporacyjną
 • Przeprowadzimy Państwa przez procesy reorganizacji przedsiębiorstw takie jak przekształcenia czy połączenia spółek w celu ustrukturyzowania majątku przed jego wniesieniem do fundacji
 • Zajmiemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych fundacji i jej rozliczeń podatkowych
 • Przygotujemy sprawozdania finansowe
 • Zapewnimy opinie w przypadku jakichkolwiek podatkowych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem fundacji
 • Przygotujemy wnioski o interpretacje indywidualne
 • Przeprowadzimy audyt fundacji rodzinnej i przygotujemy raport z badania
 • Przeprowadzimy proces likwidacyjny w przypadku rozwiązania fundacji

Korzyści

Wyposażenie fundatora w szereg narzędzi prawnych pozwalających na szczegółowe zaplanowanie i przeprowadzenie procesów sukcesyjnych, gromadzenie rodzinnego majątku

Możliwość zaspokajania, na korzystnych podatkowo zasadach, potrzeb beneficjentów

Duża elastyczność po stronie fundatora, który ma realny wpływ na zaprojektowanie struktury fundacji, ustalenie ładu rodzinnego oraz kręgu beneficjentów i zasad spełniania świadczeń na ich rzecz, a także na określenie wytycznych dotyczących inwestowania majątku fundacji rodzinnej

Efektywne działanie fundacji i spełnianie założonych jej celów zgodnie z wolą fundatora

Jak założyć i prowadzić fundację rodzinną?

1. Identyfikacja potrzeb i zasadności utworzenia fundacji rodzinnej

Kwestie podatkoweKwestie prawne
 • przedstawienie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej w systemie podatkowym;
 • porównanie opodatkowania istniejącej struktury majątkowej oraz po ustanowieniu fundacji rodzinnej.
 • analiza działalności przedsiębiorstwa, weryfikacja składników majątku fundatora oraz uzgodnienie planowanej roli rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • rekomendacje w zakresie celów fundacji rodzinnej, jej optymalnej struktury i zasad funkcjonowania, jak również ustanawiania i określania uprawnień beneficjentów;
 • przygotowanie przedsiębiorstwa oraz członków rodziny do utworzenia fundacji rodzinnej, przeprowadzenie reorganizacji przedsiębiorstwa, prowadzenie warsztatów.

2. Utworzenie fundacji

Kwestie podatkoweKwestie prawne
 • przygotowanie statutu fundacji, który będzie przewidywał również rozwiązania konieczne ze względów podatkowych;
 • ocena skutków przeniesienia aktywów do fundacji rodzinnej zarówno pod kątem podatków dochodowych, jak i podatku VAT;
 • doradztwo dotyczące opodatkowania przepływów w ramach inwestycji fundacji – polskich i zagranicznych.
 • przygotowanie aktu założycielskiego bądź testamentu ustanawiającego fundację rodzinną;
 • opracowanie projektu statutu fundacji rodzinnej uwzględniającego indywidualny charakter przedsiębiorstwa i majątku wnoszonego do fundacji oraz uzgodnioną rolę rodziny w działalności i zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz fundacją (ład rodzinny);
 • doradztwo prawne oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wniesienia majątku do fundacji rodzinnej;
 • sporządzenie spisu mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej;
 • przygotowanie kompletu dokumentacji koniecznej do powołania członków organów;
 • zarejestrowanie fundacji w rejestrze fundacji rodzinnych.

3. Funkcjonowanie fundacji rodzinnej

Kwestie podatkowe

Kwestie prawne

 • bieżąca ocena zasad funkcjonowania fundacji i skutków podatkowych;
 • określenie zasad opodatkowania przepływów finansowych z majątku fundacji do beneficjenta, w szczególności z uwzględnieniem proporcji majątku wniesionego przez fundatora i wniesionego przez fundację rodzinną.

Dokumentacja wewnętrzna fundacji

  • przygotowanie dokumentacji organizującej ład wewnętrzny fundacji rodzinnej i kształtującej zasady funkcjonowania organów – zarządu, rady nadzorczej oraz zgromadzenia beneficjentów.

Doradztwo dla istniejących fundacji rodzinnych

  • przeprowadzenie audytu prawnego ustroju i procedur funkcjonowania fundacji rodzinnej w toku jej działalności oraz dostosowanie statutu i dokumentów organizujących ład wewnętrzny w oparciu o zidentyfikowane ryzyka.

4.Księgowość fundacji rodzinnej

Kwestie podatkowe 
 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości fundacji rodzinnej;

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustalonymi standardami;

 • zapewnienie sprawozdawczości rachunkowo-podatkowej fundacji;

 • przygotowanie sprawozdania finansowego w wymaganej przez przepisy strukturze;

 • sporządzanie deklaracji rocznych oraz sprawozdań do urzędów statystycznych;

 • sporządzanie deklaracji VAT, prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży;

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów, ewidencja zdarzeń gospodarczych;

 • obsługa badania sprawozdania finansowego;

 • obsługa obowiązkowego audytu fundacji rodzinnej o którym mowa w art. 77 ustawy o fundacjach rodzinnych.

Zapraszamy do kontaktu

Justyna Bauta-Szostak

Szef zespołu nieruchomości | Partner | Doradca podatkowy
E: justyna.bauta-szostak@mddp.pl
T: (+48) 502 241 631

Bartosz Głowacki

Partner I Doradca podatkowy
E: bartosz.glowacki@mddp.pl
T: (+48) 603 980 382

Aleksandra Sztajer

Senior associate | Adwokat
E: aleksandra.sztajer@osborneclarke.com
T: (+48) 780 186 277

Karol Przemski

Junior associate, Prawnik
E: karol.przemski@osborneclarke.com
T: (+48) 503 974 372

Agnieszka Piętak

Manager | MDDP Outsourcing
E: agnieszka.pietak@mddp-outsourcing.pl
T: (+48) 797 666 927

Powiązane treści

Fundacja rodzinna z perspektywy VAT

Jedną z głównych zalet fundacji rodzinnej* będzie efektywne opodatkowanie w zakresie podatków dochodowych oraz uproszczenie sukcesji firm rodzinnych. Jednak powstaje pytanie czy te niewątpliwe korzyści nie będą ograniczone negatywnymi skutkami finansowymi

Czytaj więcej »

Private Clients i Private Equity

Private Clients i Private Equity Oferujemy całościowe doradztwo prawne i podatkowe zarówno dla indywidualnych przedsiębiorców i inwestorów, jak i ich rodzin, a także wsparcie prowadzonych przez nich biznesów w Polsce i za granicą. Jak

Czytaj więcej »