Fundacja rodzinna nie płaci podatku dochodowego od podarowanych jej udziałów w spółce z o.o.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 18 października 2023 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.459.2023.1.DP), wydanej na wniosek fundatora planującego wnieść do fundacji rodzinnej posiadane przez siebie udziały w spółce z o.o. na podstawie umowy darowizny.

Organ interpretacyjny potwierdził, że, fundacje rodzinne są  zwolnione z opodatkowania pdop na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 25 updop. Wyjątki od tej reguły zostały przewidziane w  art. 6 ust. 6-9 updop, jednak nie obejmują one zdarzeń polegających na otrzymaniu mienia przez fundację rodzinną, w tym w formie darowizny.

Zwolnienie fundacji rodzinnej z pdop nie ma zastosowania do:

– tzw. podatku minimalnego, tj. podatku od przychodów z budynków, 

– podatku od przekazywanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną, bezpośrednio lub pośrednio świadczenia na rzecz beneficjenta, mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej oraz świadczenia w postaci ukrytych zysków. Te podlegają zawsze 15% pdop płatnemu przez fundację.

Dodatkowo, zwolnienie z pdop fundacji rodzinnej nie ma zastosowania do dochodów z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

Tu przypomnijmy – fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

  1. spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,
  2. spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
  3. beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Wyjątkiem są specyficzne przypadki najmu i umów o podobnym charakterze. Otóż w przypadku przychodów z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa lub składniki majątku służące prowadzeniu działalności przez beneficjenta, fundatora lub podmiot powiązany z fundacją rodzinną, beneficjentem lub fundatorem, zwolnienie nie ma zastosowania, a ewentualny dochód fundacji podlega opodatkowaniu wg stawki 19% pdop.

Podsumowując – ze wskazaniem wyżej podanych wyjątków, przepisy nie zawierają zastrzeżenia, że zwolnione od pdop są wyłącznie te dochody fundacji rodzinnej, które są osiągane z dozwolonej ustawowo działalności gospodarczej. Przeciwnie – przyjęto konstrukcję, zgodnie z którą określone kategorie dochodów zwolnione od pdop nie są. W rezultacie należy uznać, że fundacja rodzinna w pozostałym zakresie korzysta ze zwolnienia od pdop. Zwolnione od pdop będą więc dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej dozwolonej ustawą oraz te, które będą uzyskiwane poza taką działalnością, jak np. darowizny.

Fundacje rodzinne są całkowicie nową konstrukcją w polskim systemie prawnym. Jako osoby prawne są podatnikami pdop, przy czym mają do nich zastosowanie specyficzne reguły opodatkowania.

Celem fundacji rodzinnych jest gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Przewidziane są jako instrument zarządzania i zabezpieczenia majątku prywatnego oraz zaplanowania sukcesji. W każdym przypadku zasady funkcjonowania danej fundacji rodzinnej, strukturę jej aktywów oraz zakres planowanej działalności podejmowanej w celu zabezpieczenia i pomnażania majątku powinien być dokładnie przemyślany.

MDDP pomogło przy tworzeniu szeregu fundacji rodzinnych. Nasi eksperci chętnie wesprą Państwa w podjęciu decyzji czy fundacja rodzinna jest w danym przypadku warta zainteresowania i w jaki sposób powinna zostać skonstruowana, by spełniła pokładane w niej oczekiwania i pozwoliła osiągnąć przyjęte cele.

Powiązane treści

Facebook
Twitter
LinkedIn